X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16157
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2009r.
Data planowanego ukończenia stażu: 31 maj 2012

Czynności organizacyjne
1.Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego (Ustawy, Rozporządzenia, Komentarze)-2009 – 2012r.
2.Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- Wniosek o rozpoczęcie stażu
- Plan Rozwoju Zawodowego
Sierpień 2009r.
Wrzesień 2009r.
3.Bieżące dokumentowanie realizacji planu rozwoju
2009 – 2012r.
- Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.
§ 7 ust.1 pkt.2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Uczestnictwo w konferencjach metodycznych.

2. Udział w procesie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

3. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy. Udział w kursach:

a) Nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD – przyczyny, rozpoznawanie, terapia).
Trudności w uczeniu się – rozpoznawanie, terapia, zapobieganie..

4. Studiowanie literatury informatycznej, czasopism, publikacji na portalach internetowych.
5. Korzystanie z doświadczeń innych. Udział w internetowych grupach dyskusyjnych.

6. Doskonalenie własnych umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji. Udział w kursach:

a) Grafika menadżerska i prezentacyjna
b)Programowanie internetowe (programowanie i przedstawienie sytemu i procedur komunikacji na linii człowiek – maszyna).

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem. Zawarcie kontraktu.
2. Przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego
3. Ustalenie terminów spotka ń z opiekunem.
4. Obserwowanie zaj ęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
5. Prowadzenie zaj ęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć.
6. Analiza i autorefleksja.
7. Bieżąca ewolucja i dostosowanie do potrzeb i możliwości ucznia oraz szkoły.
8. Gromadzenie i sta ła aktualizacja materiałów, uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych, wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.

7 ust.2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej
1. Administrowanie szkolnym serwisem informacyjnym BIP.
2. Sprawowanie funkcji opiekuna pracowni komputerowej i sieci szkolnej.
3. Konserwacja sprzętu komputerowego, usuwanie drobnych awarii.
4. Administrator elektronicznej rekrutacji klas III do szkół ponagimanzjalnych.
5. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych dokumentacji nauczyciela (testów, sprawdzianów, scenariuszy lekcji)
6. Publikowanie na stronach internetowych wybranych materiałów (np. plan rozwoju, referaty, scenariusze lekcji)
7. Stosowanie na lekcjach technologii audiowizualnej.
8. Korzystanie z Internetu w celu wyszukiwania interesujących materiałów dydaktycznych, nowości metodycznych.
9. Opracowanie i przygotowanie szkoleń dla Rady Pedagogicznej z zakresu:
a) efektywne wykorzystanie edytora tekstu (formatowanie stron, praca z tabelami, stosowanie i tworzenie szablonów, dyplomy, zaproszenia, środki do nagród książkowych)
b)gromadzenie i analizowanie danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego
c) praca z tablica interaktywną
d) wypełnianie i drukowanie świadectw
10. Propagowanie i pomoc nauczycielom we wdrażaniu technik informacyjnych podczas prowadzenia zajęć.
11. Współpraca przy układaniu planów dyżurów.
12. Pomoc przy obsłudze komputera w pracy administracji.
13. Wdrażanie uczniów do świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu i komputera.

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela
1. Udział w szkoleniach kursach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki.
2. Studiowanie literatury z zakresu psychologii i pedagogiki (nowości książkowe, czasopisma).

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Analiza przepisów prawa oświatowego.Śledzenia zmian prawa oświatowego
2. Organizacja lub współorganizacja wycieczek , wyjść.
3. Udział w pracach komisji:
a) egzaminacyjnej,
b) konkursów przedmiotowych
c)ds. promocji szkoły
4. Poznanie przepisów dotyczących pomocy społecznej i postępowanie w sprawach nieletnich

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.