X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16079
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

1. Imię i nazwisko: ks. Mariusz Giemza
2. Szkoła: Gimnazjum imienia Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej
3. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
4. Rozpoczęcie stażu: 01.09.2009r.
5. Opiekun stażu: mgr Anna Kątnik


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Rodzaj działań wynikających z rozporządzenia MENiS z 01.12.2004r.
Opis sposobu realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

1. § 7 ust. 1 pkt 1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1.1 Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
1.2 Współpraca z Dyrektorem szkoły i gronem pedagogicznym.
1.3 Współpraca z Samorządem Uczniowskim podczas organizacji imprez szkolnych, środowiskowych, konkursów.
1.4 Kontakty z rodzicami.
1.5 Konsultacje z pedagogiem szkolnym w sprawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wychowawcami klas.

cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu

potwierdzenie obecności
potwierdzenia
potwierdzenia
potwierdzenia
potwierdzenia

2. § 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

2.1 Udział w konferencjach przedmiotowo - metodycznych organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Przemyślu.
2.2 Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej w ramach WDN.
2.3 Udział w warsztatach metodycznych, konferencjach i seminariach z zakresu metodyki, dydaktyki i wychowania.
2.4 Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki prowadzenia katechezy.
2.5 Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy – budowanie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych.

cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu

zaświadczenia
potwierdzenia
potwierdzenia
bibliografia
teksty, czasopisma, materiały

3. § 7 ust. 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

3.1 Analiza dokumentacji.
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN z 3. sierpnia 2000r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Rozporządzenia MENiS z 01.12.2004r.
• Rozporządzenie MEN z 19. kwietnia 1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, prasa oświatowa, Internet).
3.2 Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego na podstawie lektury czasopism oświatowych i publikacji na stronach www.

cały okres stażu
cały okres stażu

notatki

4. § 7 ust. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tym działaniu.

4.1 Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu.
• Ustalenie terminów spotkań i konsultacji z opiekunem.
• Hospitacja lekcji opiekuna stażu i ich omówienie.
• Samoocena pracy i osiągnięć – określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
4.2 Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o ich wartości merytoryczne.
• Opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny – tworzenie lub gromadzenie gotowych rozkładów materiałów i planów wynikowych
• Opracowanie i stosowanie przedmiotowego systemu oceniania z religii korelującego z WSO.
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, plansze, testy, prezentacje multimedialne.
• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami.

wrzesień 2007r.
na bieżąco
po każdym roku pracy
cały okres stażu

kontrakt
terminarz spotkań, notatki
dokumenty szkolne

5. § 7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

5.1 Współpraca z katechetami w parafii i grupami parafialnymi.
5.2 Współorganizowanie i współudział w uroczystościach szkolnych.
5.3 Organizowanie bądź współorganizowanie szkolnych konkursów i turniejów wiedzy.
5.4 Współorganizowanie uroczystości szkolno - kościelnych i dni wychowawczo -rekolekcyjnych.
5.5 Przygotowanie gablot i gazetek ściennych o tematyce ewangelizacyjnej i kulturalnej.
5.6 Rozwiązywanie aktualnych problemów natury wychowawczej na forum klasy bądź też poza nią.
5.7 Przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania.

cały okres stażu
wg terminarza
cały okres stażu
wg terminarza
cały okres stażu
cały okres stażu

dokumentacja pisemna
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
zdjęcia

6. § 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

6.1 Korzystanie ze szkolnej strony internetowej i poczty elektronicznej.
6.2 Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych.
6.3 Prowadzenie dokumentacji szkolnej przy pomocy komputera – pisanie konspektów, sprawozdań.
6.4 Wykorzystanie zasobów Internetu w pracy dydaktycznej (ankiety, zadania)
6.5 Korzystanie z nowości dydaktycznych na stronach www, portali katolickich i wykorzystywanie ich na lekcjach (karty pracy, testy). Dzielenie się pozyskaną wiedzą i materiałami z innymi nauczycielami.

cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu

konspekty
pomoce dydaktyczne

7. § 7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

7.1 Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
• Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej.
• Korzystanie z publikacji na stronach www poświęconych nauczaniu i wychowaniu w szkole, materiałów ewangelizacyjnych, śledzenie nowości wydawniczych w Internecie.
7.2 Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.
• Dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców i pomoc w procesie kształtowania charakteru.
• Sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez szkolnych.
• Pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych, utrzymywanie porządku na terenie szkoły.

cały okres stażu
cały okres stażu

notatki

8. § 7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

8.1 Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i ich modyfikacji: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania.
8.2 Analiza przepisów prawa oświatowego i posługiwanie się nimi w trakcie awansu.

wrzesień-listopad 2007r.
cały okres stażu

notatki


PODPISY:


.............................. ............................... .............................
(nauczyciel) (opiekun stażu) (dyrektor szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.