X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16078
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju
zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela
kontraktowego


Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: ....
Nazwa szkoły: .....
Stanowisko: nauczyciel chemii
Posiadane wykształcenie:
• ukończone studia stacjonarne na Wydziale Chemicznym na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza,
• kurs kwalifikacyjny pn. Studium Pedagogiczne
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2011 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2012 r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: .....


Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.
7. Współpraca z pedagogiem, rodzicami i wychowawcami klas.
I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły *(§6 ust.2 pkt 1).

LP.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE
TERMIN
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia. Opiekun stażu, dyrektor, wicedyrektor. IX 2011 r. Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu:
- określenie zakresu obowiązków stażysty,
- określenie zakresu obowiązków opiekuna stażu,
- określenie zasad komunikowania się i współpracy.
Opiekun stażu. IX 2011 r. Podpisany kontrakt.
3. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć edukacyjnych w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja pracy nauczycieli, wychowawców, pedagoga, rozmowy z nauczycielami. Opiekun stażu, dyrektor, wicedyrektor. IX - V 2012 r. Organizacja zajęć własnych.
4. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi. Udział w szkoleniu, praktyczne stosowanie się do zasad BHP podczas codziennej pracy (zajęcia edukacyjne, pozalekcyjne, dyżury, wyjścia, wycieczki szkolne). Zapoznanie się z procedurami postępowania w sytuacjach szczególnego zagrożenia. Dyrektor, opiekun stażu. IX 2011 r.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
5. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę szkoły:
- Statut Szkoły (ze szczególnym uwzględnieniem WSO),
- Program Wychowawczy,
- Program Profilaktyki
- Regulamin SU,
- Szkolny zestaw programów
nauczania. Opiekun stażu IX 2011 r. Notatki własne.
6. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. Opiekun stażu. IX 2011 r. Pomoc opiekuna w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego.
7. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej. Poznanie sposobów prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji
( dziennik lekcyjny - papierowy i elektroniczny, dziennik nauczania indywidualnego, dziennik zajęć dodatkowych, dokumentacja wychowawcy). Opiekun stażu, dyrektor, wicedyrektor. IX – V 2012 r. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji - zaświadczeń, potwierdzeń, konspektów lekcji, arkuszy obserwacji i hospitacji.
Opiekun stażu. IX – V 2012 r. Teczka stażysty.
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Opiekun stażu. V 2012 r. Sprawozdanie z realizacji stażu.
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Opiekun stażu. VI 2012 r. Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.


II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§6 ust.2 pkt 2).

1. Tworzenie warsztatu pracy nauczyciela. - analiza programu nauczania,
- analiza standardów wymagań egzaminacyjnych,
- analiza planu wynikowego z zakresu podstawowego z chemii,
- analiza podstawy programowej w gimnazjum,
- analiza wybranych podręczników i materiałów dla nauczycieli,
- zapoznanie z wyposażeniem pracowni i zaplecza chemicznego. Opiekun stażu. IX 2011 r. Rozkład materiału nauczania.
2. Realizacja programu nauczania chemii. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, sporządzenie planów działań dydaktycznych, poznanie kryteriów ocen opracowanych w szkole, poznanie standardów wymagań. Przeanalizowanie z opiekunem istniejących kryteriów oceniania. Opiekun stażu. IX – V 2012 r. Rozkład materiału nauczania, kryteria ocen, zapisy w dzienniku lekcyjnym.
3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Opracowanie testów, sprawdzianów, kartkówek. Opiekun stażu. IX – V 2012 r. Gromadzone sprawdziany, testy, kartkówki
4. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym. Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, szkoleniach rady pedagogicznej, samokształcenie. Dyrektor, opiekun stażu. IX. – V 2012 r. Zaświadczenia, własne notatki.
5. Współpraca z zespołem przedmiotowym. Zapoznanie się z zasadami pracy zespołu przedmiotowego. Przeprowadzenie testu diagnozującego w kl. 1B Przewodniczący Zespołu Przedmiotowego. IX – V 2012 r. Zgromadzone testy.
6. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Praca z komputerem, wykorzystanie Internetu i materiałów multimedialnych wspomagających pracę nauczyciela w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, przygotowanie planu rozwoju zawodowego, dokumentacji, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opiekun stażu, dyrektor, nauczyciele. IX – V 2012 r. Teczka stażysty, płyta CD z zapisem elektronicznym, notatki własne.


III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust.2 pkt 3)

1. Zapoznanie się z programem wychowawczym i profilaktyki szkoły. Analiza programu wychowawczego i profilaktyki szkoły. Opiekun stażu, pedagog. IX – X 2011 r. Notatki własne.
2. Poznanie sposobów gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Obserwacja pracy pedagoga, udział w wywiadówkach. Opiekun stażu, wychowawcy, pedagog. IX – V 2012 r. Notatki własne, potwierdzenia.
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów. Studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej, rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, nawiązanie kontaktu z Samorządem Uczniowskim. Opiekun stażu, pedagog szkolny, pracownik biblioteki, opiekun Samorządu Uczniowskiego. IX – V 2012 r. Potwierdzenia.
4. Współpraca z wychowawcami w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności edukacyjnych i wychowawczych. Analiza opinii PPP, rozmowy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami, nauczycielami, opiekunem stażu. Pedagog, wychowawcy nauczyciele, opiekun stażu. IX – V 2012 r. Potwierdzenia.
5. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły. Udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły. Opiekun stażu, dyrektor, nauczyciele. IX – V 2012 r. Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach lekcyjnych, potwierdzenia.


IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust.2 pkt 4)

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć edukacyjnych na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych
i prowadzonych. Opracowanie zakresu i tematów zajęć edukacyjnych. Opiekun stażu. IX 2011 r. Potwierdzenie opiekuna stażu.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu. Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników. Opiekun stażu, nauczyciele. 1 raz w miesiącu.
IX – V 2012 r. Arkusze obserwacji lekcji.
Notatki i wnioski z obserwowanych zajęć.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. Dyrektor, opiekun stażu. 1 raz w miesiącu.
IX – V 2012 r. Konspekty lekcji, arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna, wnioski i uwagi do realizacji.
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Uwzględnienie opinii opiekuna stażu w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniami. Dyrektor, opiekun stażu. IX – V 2012 r. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć, wnioski do dalszej pracy.
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. Opiekun stażu. V 2012 r. Teczka stażysty.

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli uwzględniające zmiany w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.