X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16081
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
MGR ADAM RĄCZKA
NAUCZYCIEL INFORMATYKI I TECHNIKI
ZESPOŁU SZKÓŁ
W OŁPINACH
UBIEGAJĄCY SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


IMIĘ I NAZWISKO: MGR ADAM RĄCZKA
WYKSZTAŁCENIE: WYŻSZE MAGISTERSKIE
STAŻ PRACY PEDAGOGICZNEJ: 15 LAT
MIEJSCE PRACY: ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŁPINACH
ZAJMOWANE STANOWISKO: NAUCZYCIEL INFORMATYKI/TECHNIKI
POSIADANY STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: NAUCZYCIEL MIANOWANY
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1.09.2009 R.
OKRES ODBYWANIA STAŻU: 2 LATA 9 MIESIĘCY
DATA ZATWIERDZENIA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO: ..........................
TERMIN DOKONANIA OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO: ..............................
TERMIN REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO: - 1.09.2009 - ...............


ZADANIA NA OKRES STAŻU:


L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

§ 8ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia dokumentacja potwierdzająca uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

1. Aktualizacja wiedzy na temat zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. Analiza dokumentacji, statutu szkoły, programu wychowawczego szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania itp.
Okres stażu
Udział w Radzie Pedagogicznej inaugurującej
nowy rok szkolny 2009/2010.

2. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczycie¬la dyplomowanego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowe¬go przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260,poz.2593)
Systematyczna obserwacja stron internetowych pod kątem pojawiania się nowych przepisów prawnych oraz informacji dotyczących działalności szkoły oraz przekazywanie ich zainteresowanym osobom.
na bieżąco
Poprawne sformułowanie do Dyrektora szkoły wniosku o rozpoczęcie stażu i wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

3. Opracowanie Planu rozwoju zawodowego i jego dokumentowanie Autoanaliza słabych i mocnych stron Zaplanowanie działań zgodnych z moimi kwalifikacjami i predyspozycjami
Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć, itp.
09/2009
• Plan rozwoju zawodowego.

4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
Opracowanie planów nauczania z informatyki i techniki.
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych.
Cały okres stażu
• Zatwierdzone przez Dyrektora szkoły.
5. Opiekun pracowni komputerowej. Działania na rzecz poprawy estetyki, bhp i warunków pracy uczniów i nauczyciela w pracowni.
Zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych
Wprowadzanie nowego oprogramowania pozyskiwanego z czasopism fachowych.
Tworzenie biblioteki pomocy edukacyjnych.
Na bieżąco
• Gazetki, galeria prac
• Spis programów
• Potwierdzenie

6. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Współpraca z Dyrekcją Szkoły, nauczycielami, wychowawcami.
Cały okres stażu
• Zaświadczenia, potwierdzenia

7. Podniesienie swoich kwalifikacji. Udział w szkoleniach i warsztatach. Wg potrzeb Zaświadczenie ukończenia studiów warsztatów, odbytych kursów.

8. Przygotowanie projektu sprawozdania
Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju.
05/2012
Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Świadectwa, zaświadczenia, zdjęcia, sprawozdania.

§ 8ust. 2 pkt. 2 wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
1. Stosowanie i wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i w pracy Publikacje elektroniczne
Kontakt e-mailowy
Udział w forach dyskusyjnych
Cały okres stażu
• Adresy internetowe

2. Tworzenie własnej biblioteki multimediów
Opracowywanie prezentacji multimedialnych
Przegląd i analiza dostępnych na rynku programów multimedial¬nych. Kolekcjonowanie dostępnych programów (encyklopedie, słowniki programy edukacyjne)
Cały okres stażu
• Kopie prezentacji
• Spis programów

3. Wykorzystywanie nowoczesnych urządzeń multimedialnych
Zastosowanie na lekcjach projektora multimedialnego
wykorzystanie programów edukacyjnych i prezentacji multimedialnych
Cały okres stażu
• Potwierdzenie

4. Administrowanie szkolnej strony internetowej
Strona internetowa Zespołu Szkół w Ołpinach
na bieżąco
• Adres strony www Zespołu Szkół w Ołpinach

5 Dokumentowanie działalności artystycznej szkoły Sporządzanie płyt DVD i kaset wideo z imprez szkolnych
Projektowanie i wykonywanie zaproszeń, ogłoszeń, dyplomów itp.
Pomoc w redagowaniu gazetki szkolnej
"Prosto z mostu"
Wg potrzeb
• Potwierdzenia


§ 8ust. 2 pkt. 3 umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

1 Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem, ich promocja.
Konsultacje komputerowe dla nauczycieli i pracowników szkoły
Na bieżąco
• Potwierdzenia

2. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności
interpersonalnych. Zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli w ramach wykorzystywania technologii informatycznych na potrzeby rozwoju szkoły.
Wg potrzeb
• Potwierdzenia

3. Publikacja i udostępnianie materiałów
Publikacje elektroniczne
Wg potrzeb
• Potwierdzenia


§ 8ust. 2 pkt. 4 dokumentacja potwierdzająca realizację co najmniej trzech z następujących zadań:
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

1. Opracowanie i wdrożenie programu kółka informatycznego. Opracowanie celów, treści i zakresu programu kółka informatycznego.
Aktywna działalność wynikająca z realizacji programu.
Rok szkolny
2010/2011
• Dokumentacja programu, analiza, ewaluacja, potwierdzenie dyrekcji

2. Opracowanie konkursu z Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Opracowanie tematów, zadań i testów szkolnego konkursu BRD.
Rok szkolny
2010/2011
• Sprawozdanie z przebiegu konkursu
• Przykładowy test z BRD
• Potwierdzenie przeprowadzenia konkursu

c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
1. Podejmowanie działań na rzecz innych nauczycieli.
Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu wykorzystania technologii informatycznej w nauczaniu różnych przedmiotów.
Według potrzeb
• Lista obecności, potwierdzona przez dyrekcję

2. Prowadzenie procesu wyrabiania kart motorowerowych
Aktywna współpraca z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Tarnowie oraz Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli (ODN)
Cały okres
stażu w miarę potrzeb
• Zaświadczenie potwierdzające współpracę, protokoły.

3. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach
Przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczniów do konkursów z BRD
Zorganizowanie szkolnego konkursu informatycznego
Cały okres stażu
• Potwierdzenie Dyrektora szkoły, zaświadczenia

4. Promocja szkoły w środowisku lokalnym Publikowanie w Internecie informacji
o wydarzeniach szkolnych.
Projektowanie zaproszeń okolicznościowych na uroczystości i wydarzenia szkolne
Cały okres stażu
• Potwierdzenie Dyrektora szkoły, dokumentacja fotograficzna z odbytych imprez

e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

1. Aktywna realizacja zadań wychowawczych szkoły. Wymiana poglądów, analiza, dyskusja, wyciąganie wniosków.
Rozwiązywanie problemów wychowawczych
i dydaktycznych
Zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych na uczniów.
Cały okres stażu
• Potwierdzenia, zaświadczenia

2. Współpraca z innymi instytucjami
• Zorganizowanie spotkania uczniów
• ze strażakiem z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ołpinach
• Współpraca z innymi szkołami przy organizowaniu konkursów z „Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”
• Przygotowanie uczniów i udział w różnych konkursach poza szkołą.
Rok Szkolny
2009/2010
Według potrzeb
• Potwierdzenie spotkania, zdjęcia.
• Potwierdzenia

3. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz edukacji
• Współpraca z GCK i Cz. w Szerzynach
• Opublikowanie artykułu w gazecie gminnej
Rok Szkolny
2010/2011
• Kopia opublikowanego materiału

4. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty Pomoc przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych dla środowiska lokalnego m.in.: „Piknik Rodzinny”
Według potrzeb
• Potwierdzenie, zdjęcia

§ 8ust. 2 pkt 5 dokumentacja potwierdzająca umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Diagnoza zainteresowań uczniów a wykorzystanie usług Internetu Założenia dla badania
Przeprowadzenie badań, ankieta, obserwacja, wywiad
Ewaluacja
Cały okres stażu
• Analiza przypadku


ADNOTACJE OSOBY ZATWIERDZAJĄCEJ PODPIS NAUCZYCIELA
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W OŁPINACH

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.