X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 16063
Dział: Gimnazjum

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


Imię i nazwisko: .............
Nauczany przedmiot: fizyka
Szkoła: ...........
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2011r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2012r.
Opiekun stażu: .............

§ 6 ust.2 pkt.1

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż

1. Poznanie procedury osiągnięcia awansu zawodowego pozwalającej ubiegać się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego:
- analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli : Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. nr 97 poz. 674, z późn. zm.)
- sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych:
- bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego oraz współpracy w trakcie odbywania stażu,
- podpisanie kontraktu z opiekunem stażu określającego zasady współpracy w czasie odbywania stażu i pomocy ze strony opiekuna w realizacji planu rozwoju.

3. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacją szkoły oraz obowiązującą w niej dokumentacją; tworzenie dokumentów szkolnych:
- analiza następujących dokumentów:
• Statut Szkoły,
• Plan Pracy Szkoły,
• Program Wychowawczy,
• Program Profilaktyki,
• Procedura realizacji projektu edukacyjnego,
• Wewnętrzny System Oceniania:
- sporządzenie Przedmiotowego Systemu Oceniania oraz rozkładu materiału nauczania w oparciu o podstawę programową,
- sporządzenie regulaminu klasopracowni,
- przygotowanie testów diagnozy wstępnej i końcowej klas I,
- dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników.

4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy:
- udział w szkoleniu BHP,
- zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
- plan ewakuacji.

5. Uczestniczenie w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań:
- współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami klas,
- udział w radach pedagogicznych,
- praca w zespole przedmiotowym.

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:
- gromadzenie dokumentacji,
- zaświadczeń,
- scenariuszy lekcji.

7. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego:
- autorefleksja,
- autoanaliza,
- ewaluacja własnej pracy.

§ 6 ust.2 pkt.2


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Wstępna ocena własnych umiejętności:
- określenie mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktyczno-wychowawczej,
- analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju oraz wnioski.

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami:
- publikacja scenariuszy lekcji w Internecie,
- przedstawienie metod aktywizujących uczniów na spotkaniu zespołu matematyczno- przyrodniczego.

3. Wykorzystanie komputera i internetu w pracy pedagogicznej:
- przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów,
- przygotowywanie scenariuszy lekcji.

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu:
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, warsztatach metodycznych, szkoleniach (organizowanych przez PODN, ZCDN)
- rady szkoleniowe.

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
- tworzenie własnych pomocy dydaktycznych,
- tworzenie zestawów testów, konspektów, scenariuszy lekcji,
- gromadzenie materiałów dydaktycznych.

6. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań:
- przygotowanie i przeprowadzenie etapu szkolnego Konkursu Fizycznego z Elementami Astronomii,
- udział w przygotowaniach imprez szkolnych,
- koordynator zbiórki zużytych baterii.

§ 6 ust.2 pkt.3


Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1. Obserwacja i analiza możliwości uczniów:
- dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno -pedagogicznej,
- gromadzenie informacji o uczniach na podstawie własnych obserwacji i opinii wychowawców.

2. Nawiązanie kontaktu z rodzicami uczniów:
- uczestnictwo w spotkaniach dla rodziców klasy IIA,
- dyżury podczas „otwartych wtorków".

3. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego:
- samoocena,
- wnioski na przyszłość.

§ 6 ust.2 pkt.4

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli:
- obserwacja zajęć,
- krótkie omówienie spostrzeżeń.

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora:
- opracowanie scenariusza zajęć,
- konsultacja z osobą obserwującą.

3. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych:
- gromadzenie dokumentacji,
- analiza dokumentacji i formułowanie i wdrażanie wniosków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.