X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 15986

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO*

Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Kranc
Placówka oświatowa: Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2009 – 31-.05.2012 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor placówki oświatowej:

Lp. / Kierunki rozwoju / Zadania / Termin realizacji/ Osoby wspierające / Sposób dokumentowania

(Tabela - dop. red.)

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§7.ust.2.pkt.1);
1. Współpraca z opiekunem stażu – złożenie wniosku o rozpoczęcie staż, zawarcie kontraktu z opiekunem stażu

2. Poznanie procedury awansu zawodowego – sporządzenie Planu Rozwoju Zawodowego
3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy kwalifikacyjne, tematyczne, studia podyplomowe, warsztaty)
4. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym;
5. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych, samodzielne prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
6. Monitorowanie pracy nauczyciela poprzez hospitacje Dyrektora szkoły i opiekuna stażu, rozmowy pohospitacyjne, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności, kontrola dokumentacji, analiza skuteczności podjętych działań naprawczych w pracy nauczyciela.
7. Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekty pracy i modyfikacji pracy z dziećmi, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań
- opracowanie planów nauczania i wychowania
- udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli
- przygotowanie narzędzi obserwacyjnych
- organizowanie zajęć otwartych
- opracowanie atrakcyjnych metod i narzędzi pracy
- opracowywanie scenariuszy i przygotowanie według nich uroczystości przedszkolnych i szkolnych m.in. :
a)Dzień Nauczyciela;
b) Pasowanie na Przedszkolaka;
c) Dzień Babci i Dziadka;
d) Dzień Matki;
e) Dzień Dziecka
- wykorzystywanie metody projektów i programów
8. Prowadzenie dokumentacji szkolnej i przedszkolnej, dzienniki zajęć
9. Powiększenie przyprzedszkolnej biblioteczki metodyczno – przedmiotowej poprzez tworzenie referatów o tematyce związanej z pracą w przedszkolu.
10. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracja sal itp.

Wrzesień- 2009
Opiekun stażu
Wrzesień- 2009
Opiekun stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
Systematycznie
Na bieżąco
W okresie stażu
Systematycznie

Wniosek o rozpoczęcie stażu, kontrakt
Plan Rozwoju Zawodowego
Potwierdzenia, zaświadczenia
Potwierdzenie obecności – zapiski w protokołach
Własne notatki
Potwierdzenie obecności, materiał szkoleniowy
Scenariusze, projekty, plany działania, ewentualne uwagi Dyrektora i opiekuna stażu, notatki własne
Plany dydaktyczno - wychowawcze
Karty obserwacji lekcji
Scenariusze zajęć
Scenariusze uroczystości
Dokumentacja Programu, sprawozdania z realizacji projektów
Referaty
Dzienniki zajęć
Referaty
Zbiór pomocy dydaktycznych

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7. Ust 2.pkt.2);

1. Czynne uczestniczenie w realizacji priorytetów edukacyjno – wychowawczych szkoły
2. Włączanie dzieci do udziału w lokalnych imprezach środowiskowych i konkursach
3. Przygotowanie dzieci do konkursów szkolnych i pozaszkolnych
4. Organizacja akcji lokalnych na rzecz środowiska
5. Włączenie się do akcji ogólnopolskich podejmujących problemy współczesnego społeczeństwa
6. Organizacja wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy i w ramach „zielonej szkoły”, zimowiska, półkolonii
7. Organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi według zgłaszanego zapotrzebowania
8. Udział w szkoleniach poświęconych problemom współczesnego świata
9. Realizacja programu profilaktycznego szkoły przy współpracy z instytucjami pozaszkolnymi
10. Promowanie sukcesów i osiągnięć dzieci
11. Analiza przypadku rozwoju psychofizycznego dziecka
12. Prowadzenie diagnozy dzieci w wieku przedszkolnym
13. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem – przyznawanie pomocy materialnej uczniom – stypendia i zasiłki szkolne, prowadzenie programu „Wyprawka szkolna”, „Mleko dla szkół”, dożywianie (współpraca z MOPS-em i GOPS-em)
14. Pełnienie funkcji koordynatora do spraw bezpieczeństwa w szkole

Systematycznie
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
Na bieżąco
Na bieżąco
Na bieżąco
Na bieżąco
Na bieżąco

Potwierdzenie Dyrektora szkoły i nauczycieli
Dyplomy, podziękowania, potwierdzenia udziału
Dyplomy, podziękowania, potwierdzenia udziału
Sprawozdania, podziękowania
Sprawozdania z podjętych działań
Karty wycieczek, sprawozdania
Sprawozdania, zdjęcia
Zaświadczenia
Sprawozdania
Zdjęcia, zamieszczenie na stronie WWW szkoły, w kronice, w lokalnej prasie
Wnioski
Wnioski z przeprowadzonych diagnoz
Potwierdzenie dyrektora
Potwierdzenie dyrektora

3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7, ust.2pkt.3)

1. Wstępna ocena własnych umiejętności informatycznych oraz zaplecza informatycznego szkoły
2. Udział w szkoleniach, warsztatach i kursach o tematyce informatycznej
3. Korzystanie z programów komputerowych i Internetu, zwłaszcza podczas tworzenia atrakcyjnych metod i narzędzi pracy, jak również podczas wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami na portalach edukacyjnych
4. Praktyczne wykorzystania komputera do tworzenia scenariuszy, pisania sprawozdań, tworzenia prezentacji multimedialnych,
5. Wykorzystanie bazy informatycznej do przygotowywania uczniów do konkursów
6. Publikowanie własnych prac, m.in. opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego
7. Wykorzystania bazy informatycznej szkoły do prowadzenia zajęć komputerowych w klasie I Wrzesień 2009

W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

Wnioski i notatki własne
Zaświadczenia
Opracowane materiały
Scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości, sprawozdania, artykuły, prezentacje multimedialne
Dyplomy
Zamieszczone artykuły
Plan pracy zajęć komputerowych

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§ 7, ust.2pkt.4);

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych poprzez udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki
2. Systematyczna współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, MOPS-em, GOPS-em, Policją, Strażą Miejską, Kuratorem Sądowym
3. Zapraszanie przedstawicieli w/w instytucji na pogadanki
4. Samokształcenie –zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z psychologii i pedagogiki
5. Wykorzystywanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania konieczności kierowania uczniów ze specyficznymi problemami w nauce, bądź o obniżonym poziomie intelektualnym do odpowiednich poradni oraz tworzenie programów pracy z tymi uczniami w szkole masowej

W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

Potwierdzenie udziału
Sprawozdania
Sprawozdania
zdjęcia
Notatki własne
Dokumentacja, programy pracy z uczniem o obniżonym poziomie intelektualnym

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 7, ust.2.pkt.5).

1. Ukończenie kursów kwalifikacyjnych.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu:
-udział w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych
3. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego
4. Udział w warsztatach metodycznych – konferencjach.
5. Analiza aktów prawnych z zakresu pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich
6. Współpraca z kuratorami sądowymi
7. Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci w przedszkolu oraz dla uczniów z trudnościami w nauce i pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo
8. Prawidłowa organizacja wycieczek szkolnych i klasowych
9. Tworzenie planów opiekuńczo - wychowawczych W okresie stażu

W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

Zaświadczenia
Potwierdzenie Dyrektora, zapisy w protokołach
Umiejętność korzystania z prawa
Zaświadczenia
Notatki własne
Notatki własne, zapis w dzienniku
Opinie z PPP
Dokumentacja z wycieczek
Plan opiekuńczo – wychowawczy szkoły


Zatwierdzam do realizacji: Plan sporządziła:

........................................ Katarzyna Kranc
Data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.