X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15926
Przesłano:

Plan pracy wychowawczej dla kl.I

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY I

WARTOŚCI:
Wspólnota, dobre obyczaje, godność człowieka
CELE OPERACYJNE:
Dziecko:
-rozpoznaje swoich kolegów i koleżanki z grupy, zna ich imiona,
-wspólnie się z nimi bawi i pracuje,
-zna obowiązki dyżurnego i potrafi pełnić tę funkcję,
-przestrzega zasad ,, kontraktu klasowego”,
-potrafi zachować się wobec pracowników szkoły.
ZADANIA:
Utrzymanie i rozwijanie dobrych stosunków koleżeńskich dzieci zbudowanych w kl. 0
oraz zintegrowanie nowych uczennic z grupą. Zorganizowanie dyżurów klasowych. Ułożenie kontraktu klasowego.
FORMY REALIZACJI I EWALUACJA:
Gry i zabawy integracyjne, wspólne zabawy i gry zespołowe, uroczystości klasowe (urodziny, imieniny) - cały rok szkolny, szczególnie wrzesień
Zawarcie ,,Kontraktu klasowego” – IX.
Ustalenie obowiązków dyżurnego .
Nauka odpowiedniego zachowania się podczas spotkań z pracownikami szkoły.

WARTOŚCI:
Życzliwość, współpraca, umiejętność wybaczania, pracowitość
CELE OPERACYJNE:
Uczniowie:
-uczciwie i obowiązkowo wykonują powierzone im zadania,
-okazują życzliwość wobec innych
ZADANIA:
Budzenie wrażliwości emocjonalnej i poczucia obowiązku; rozwijanie pozytywnych cech charakteru.
FORMY REALIZACJI I EWALUACJA:
Pogadanki, rozmowy, udzielanie pomocy kolegom i osobom starszym, scenki rodzajowe wyrabiające
u dzieci umiejętność przebaczania innym – cały rok,
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i taty itp.
Udział w akcjach charytatywnych:
- zbiórka makulatury, z której dochód będzie przeznaczony na zakup środków czystości
dla Domu Dziecka w Przybysławicach ) – IX 2011 r.,
- Góra grosza – XI 2011 r.,
- Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę,
- WOŚP – I 2012 r.

WARTOŚCI:
Obowiązkowość, systematyczność, koleżeństwo, współpraca
CELE OPERACYJNE:
Uczniowie:
-przestrzegają zasad życia zbiorowego,
-szanują pracę innych,
-potrafią pracować indywidualnie na korzyść zespołu,
- systematycznie odrabiają zadane prace i utrwalają opanowany materiał.
ZADANIA:
Wyrabianie samodzielności, umiejętności współdziałania i działania na rzecz innych;
rozwijanie aktywności społecznej. Dbanie o własną salę.
FORMY REALIZACJI I EWALUACJA:
Dowolne, wspólne zabawy w różnych zespołach, zabawy tematyczne, udział w dekoracji sali, czynności porządkowe po zajęciach i ćwiczeniach (cały rok, Andrzejki- 24.11.11r., choinka- 19.01.12r., zielony bal- 23.04.12r.). Dbanie o wykonywanie swojej pracy. Korzystanie
z biblioteki szkolnej. Współpraca z Biblioteką Publiczną w Kamionce (wizyty raz w miesiącu).

WARTOŚCI:
Życie rodzinne, miłość bliźniego, posłuszeństwo, szacunek, wdzięczność
CELE OPERACYJNE:
Dzieci:
-odczuwają potrzebę bycia w gronie najbliższych w różnych sytuacjach,
-dzielą się z nimi swymi osiągnięciami i problemami,
-pomagają w drobnych pracach domowych,
-przestrzegają zasad przyjętych w domu rodzinnym
ZADANIA:
Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną. Zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w jej życiu.
FORMY REALIZACJI I EWALUACJA:
Przygotowanie dla rodziców inscenizacji bajki ,,Jaś i Małgosia” – 29.11.11 r. Jasełka i spotkanie opłatkowe – 22.12.11 r.
Zebrania i pedagogizacje:
- 1.09.11r. - ,,Bezpieczna droga dziecka do szkoły i do domu”,
- 27.09.11r. - ,,Zapoznanie rodziców z podstawowymi dokumentami szkolnymi(nowa podstawa programowa), planem wychowawczym klasy na dany rok szkolny”, wybór Rady Rodziców,
- 29.11.11r. - ,,Znaczenie emocji dla prawidłowego funkcjonowania dziecka w społeczeństwie”.
- 24.01.12r. - ,, Zasób słownictwa dzieci a wypowiedzi ustne i pisemne”.
- 31.05.12r. - ,, Komputer w kształceniu i w życiu codziennym małych dzieci”.
Uroczystości z udziałem członków rodzin(Dzień Babci i Dziadka – 20.01.12r., Dzień Matki i Ojca – VI 2012r.), pogadanki na temat rodziny, zabawy tematyczne dotyczące rodziny i domu – cały rok.

WARTOŚCI:
Obowiązkowość, systematyczność, koleżeństwo, współpraca
CELE OPERACYJNE:
Uczniowie:
-przestrzegają zasad życia zbiorowego,
-szanują pracę innych,
-potrafią pracować indywidualnie na korzyść zespołu,
- systematycznie odrabiają zadane prace i utrwalają opanowany materiał.
ZADANIA:
Wyrabianie samodzielności, umiejętności współdziałania i działaniana rzecz innych; rozwijanie aktywności społecznej. Dbanie o własną salę.
FORMY REALIZACJI I EWALUACJA:
Dowolne, wspólne zabawy w różnych zespołach, zabawy tematyczne, udział w dekoracji sali, czynności porządkowe po zajęciach i ćwiczeniach (cały rok, Andrzejki- 24.11.11r., choinka- 19.01.12r., zielony bal
- 23.04.12r.).
Dbanie o wykonywanie swojej pracy.
Korzystanie z biblioteki szkolnej.
Współpraca z Biblioteką Publiczną w Kamionce (wizyty raz w miesiącu).

WARTOŚCI:
Życie w społeczności szkolnej, tradycja regionalna i narodowa
CELE OPERACYJNE:
Dzieci:
-znają swoją miejscowość,
-znają nazwę kraju i stolicy, jej herb oraz hymn i symbole narodowe,
-potrafią kulturalnie zachowywać się na akademiach szkolnych.
ZADANIA:
Budzenie zainteresowania własną miejscowością. Utrwalenie adresów domowych. Budzenie poczucia tożsamości narodowej i przynależności państwowej.
FORMY REALIZACJI I EWALUACJA:
Zajęcia programowe, wycieczki po okolicy (kierkut w lesie w Kamionce – X, zwiedzanie kościoła
i grobu Weisenhoffów w Kamionce), realizacja programu tradycji regionalnych „Stąd jesteśmy”, oglądanie akademii z okazji rocznic i świąt państwowych- XI i V, wyjścia pod pomnik w parku - XI, I
i V, złożenie kwiatów pod pomnikiem w Syrach- XI, prace plastyczne, nauka piosenek- cały rok.

WARTOŚCI:
Tradycja szkolna
C ELE OPERACYJNE:
Dzieci:
-znają podstawowe wiadomości o patronie szkoły,
-rozpoznają szkolne symbole związane z postacią Kardynała Stefana Wyszyńskiego (sztandar, tablica).
ZADANIA:
Przybliżenie postaci Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obchody Dnia Patrona.
FORMY REALIZACJI I EWALUACJA:
Pogadanki na zajęciach i katechezie- XI, oglądanie zdjęć, złożenie kwiatów pod popiersiem patrona przy kaplicy w Kozłówce- IX, V, udział w obchodach Dnia Patrona ( Bieg Patrona)- 28.05.12r.

WARTOŚCI:
Bezpieczeństwo
CELE OPERACYJNE:
Uczniowie:
-rozumieją konieczność zachowanie bezpieczeństwa przy korzystaniu z dróg,
-kulturalnie zachowują się w środkach transportu szkolnego,
-dbają o bezpieczeństwo swoje i innych podczas zajęć, ćwiczeń i zabaw w klasie i na korytarzu.
ZADANIA:
Kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków transportu oraz zachowania ostrożności podczas zajęć, ćwiczeń i zabaw.
FORMY REALIZACJI I EWALUACJA:
Pogadanki, rozmowy- cały rok, a szczególnie IX i VI, zajęcia programowe, wycieczki do Kamionki, oglądanie ruchu drogowego i znaków drogowych- cały rok, spotkanie z policjantem- IX lub VI.

WARTOŚCI:
Higiena osobista, zdrowie
CELE OPERACYJNE:
Dzieci:
-dbają o higienę osobistą, higienę pracy i wypoczynku własnego i innych,
-rozumieją konieczność działań profilaktycznych na rzecz zdrowia (szczepionki, badania kontrolne),
-potrafią kulturalnie zachowywać się podczas posiłków.
ZADANIA:
Wdrażanie do dbania o zdrowie własne i innych oraz do zachowania higieny osobistej. Propagowanie zdrowego trybu życia. Kształtowanie nawyków odpowiedniego posługiwania się sztućcami, serwetką, nie mówienia podczas jedzenia i dbania o estetykę stołu.
FORMY REALIZACJI I EWALUACJA:
Współpraca z rodzicami, pielęgniarką szkolną i lekarzem- cały rok. Pogadanki, rozmowy- cały rok. Gry i zabawy sportowe, wycieczki piesze- cały rok. Zajęcia na temat znaczenia owoców w naszym żywieniu (wykonanie kanapek, surówek, plakatu) raz w I semestrze i raz w II semestrze.

WARTOŚCI:
Praca nad sobą , ciekawość
CELE OPERACYJNE:
Uczniowie:
-chętnie podejmują próby przedstawienia swoich spostrzeżeń i zainteresowań w twórczości badawczej i artystycznej.
ZADANIA:
Rozwijanie różnorodnych form twórczości dziecięcej i zainteresowań badawczych.
FORMY REALIZACJI I EWALUACJA:
Wystawki prac dzieci, obserwowanie zjawisk przyrodniczych, wykonywanie prostych doświadczeń
- cały rok, przedstawienia- XI, XII, I, III, V i teatrzyki- VI, zabawy tematyczne- cały rok.

WARTOŚCI:
Tradycja szkolna, estetyka, wrażliwość, kultura osobista
CELE OPERACYJNE:
Dzieci:
-czynnie uczestniczą w różnych formach życia kulturalnego klasy i szkoły.
ZADANIA:
Organizowanie życia kulturalnego, wyrabianie wrażliwości na wartości estetyczne.
FORMY REALIZACJI I EWALUACJA:
Obchodzenie imienin i urodzin- cały rok, Ślubowanie klas I – 1.09.11 r., Dzień Chłopaka- 30.09.10r., Pasowanie na ucznia – 13.10.11 r., akademia z okazji Święta Niepodległości i rocznicy nadania imienia szkole - 10.11.11r., wieczór andrzejkowy- 24.11.11r., Mikołaj- 06.12.11r., spotkanie opłatkowe i jasełka dla kl.0-III - 22.12.11r., zabawa choinkowa- 19.01.12 r., Dzień Babci i Dziadka – 20.01.12 r., Dzień Kobiet - 08.03.11r., apel ,,Tradycje wiosenne i wielkanocne oraz pasowanie
na czytelnika - 21.03.11r., spotkanie z twórcą ludowym III 2012, Dzień Ziemi i zielony bal – 23.04.2012 Święto Narodowe – V 2012 r., Dzień Patrona ( Bieg Patrona) – 28.05.201r., III Festiwal Piosenki Dziecięcej „Kiedy jesteśmy razem” - 28.05.12r., Dzień Ziemi i zielony bal – 23.04.2012 r., Dzień rodziny – VI.2012 r.
Wycieczki:
-Muzeum Zamoyskich w Kozłówce- IX 2011r.,
-kino w Lublinie- X 2011 r.,
-Teatr Muzyczny w Lublinie- IV,
-szlakiem ginących zawodów - VI.
- na łąkę – V 2012 r.
Konkursy:
- na najładniejszy zeszyt – koniec w VI 2012 r.,
- konkurs czytania – VI 2012 r.,
- Opowieści wigilijne – XI 2011 r.,
-konkurs na rodzinną szopkę bożonarodzeniową- XII2011
- Zima oczami dziecka – II 2012 r.,
- Pokażę ci gdzie mieszkam – III 2012 r.,
-„Ziemia nasz dom” (plastyczny)- IV,
- konkursy na projekt znaczka pocztowego – cały rok.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.