X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15863
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Informacje personalne
1. Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Elżbieta Zborowska
2. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 5 w Oławie
3. Nauczany przedmiot: język angielski
4. Okres trwania stażu: 1IX 2009 – 31 V 2012
5. Kompetencje przedmiotowo – metodyczne:
a) Studia wyższe magisterskie na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego o specjalności nauczanie początkowe
b)Studia dyplomowe w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych TWP w Opolu
c) Studia licencjackie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego o specjalności filologia angielska
Cele podejmowania stażu:
1. Wzrost kompetencji i podniesienie efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych w pracy nauczyciela języka angielskiego
2. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez aktywny udział w życiu szkoły i społeczności lokalnej
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy
4. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego


I. Czynności organizacyjne

Zadanie / Formy realizacji / Termin / Informacja o realizacji zadań i efektach prowadzenia zajęć

(Tabela - dop. red.)

Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
Udział w szkoleniach na temat awansu
zawodowego
Analiza artykułów w czasopismach fachowych
Śledzenie stron internetowych MEN
IX-X 2009
Prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
Zaświadczenie z udziału w szkoleniu

Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły Zapoznanie z dokumentami szkoły: program wychowawczy i profilaktyczny szkoły, statut, WSO
IX-X 2009
Zintegrowanie planu rozwoju zawodowego z dokumentacją szkoły

Wstępna ocena własnych umiejętności Podsumowanie własnej pracy VIII 2009 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Uczestniczenie w pracach organów szkoły oraz zespołów zadaniowych związanych z realizacją podstawowych funkcji szkoły
Aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej
Analiza dokumentacji szkoły: statut, regulaminy, plan rozwoju szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania
Współpraca z rodzicami: zebrania otwarte, spotkania indywidualne Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Zbieranie informacji o realizacji zadań Okres stażu Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju Analiza dokumentacji
Autorefleksja
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju V 2012 Sporządzenie sprawozdania


II. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
(§ 8, ust. 2 pkt 1 rozp. MEN z dn. 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrz szkolnym doskonaleniu nauczycieli Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: szkoleniach, konferencjach i warsztatach metodycznych, spotkania z konsultantami wydawnictw anglojęzycznych
Udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli okres stażu
Zdobycie nowych doświadczeń i pomysłów pedagogicznych
Doskonalenie umiejętności zawodowych

Praca w zespole międzyprzedmiotowym
Praca w komisji statutowej
Prowadzenie pomiaru dydaktycznego
Konstruowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka angielskiego Udział w spotkaniach zespołu
Opracowanie harmonogramu uroczystości szkolnych , apeli, konkursów
Udział w spotkaniach komisji i wprowadzanie zmian statutowych
Przeprowadzenie testu kompetencji i analiza wyników
Zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania

okres stażu
okres stażu
okres stażu
-początek i koniec roku szkolnego
okres stażu

Doskonalenie umiejętności zawodowych
Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zwiększenie korelacji międzyprzedmiotowej

Zatwierdzanie zmian przez radę pedagogiczną
Badanie wyników nauczania języka angielskiego
Poznanie wymagań edukacyjnych przez uczniów
Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla innych nauczycieli Prowadzenie szkoleń w ramach WDN okres stażu Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców
Spotkania z rodzicami, których celem jest m.in. przekazanie swojej wiedzy na określony temat okres stażu Przekazanie swojej wiedzy rodzicom
Doskonalenie kontaktów interpersonalnych z rodzicami
Wspomaganie ucznia zdolnego Opracowanie i wdrożenie programu „Święta w tradycji anglosaskiej”
Prowadzenie społecznie zajęć przygotowujących uczniów do udziału w konkursach j. angielskiego okres stażu
Poszerzenie umiejętności i wiadomości uczniów.

Wspomaganie ucznia mającego trudności w nauce
Prowadzenie społeczne zajęć dydaktyczno - wyrównawczych okres stażu Pokonanie trudności ucznia w nauce
Wzmocnienie u ucznia poczucia własnej wartości
Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych Organizowanie eliminacji do zewnętrznych konkursów przedmiotowych
Organizowanie szkolnego i międzyszkolnego konkursu interpretacji literatury angielskiej i niemieckiej
okres stażu
okres stażu
Stworzenie warunków do współzawodnictwa z uczniami innych szkół
Promocja szkoły w środowisku lokalnym
Współudział i organizowanie uroczystości szkolnych, wycieczek Przygotowywanie przedstawień szkolnych.
Przygotowywanie wycieczek klasowych

Przygotowanie i przeprowadzenie Dnia Języków Obcych
zgodnie z ustalonymi terminami
Czynny udział uczniów w życiu szkoły
Integracja klasowa
Ukształtowanie postawy współodpowiedzialności za wizerunek szkoły

Promowanie idei europejskiego wymiaru kształcenia
Promowanie działalności szkoły w środowisku lokalnym

Doskonalenie warsztatu i metod pracy własnej

Umieszczanie informacji m.in. na internetowej stronie szkoły.
Współpraca z przedstawicielami lokalnych mediów

Stosowanie nowoczesnych metod nauczania – metody aktywne: burza mózgów, praca w parach
Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli

Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów

Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych do własnej biblioteczki i biblioteki szkolnej, organizowanie wystaw tematycznych

okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu

Zwiększenie oferty edukacyjnej szkoły
Zwiększenie wśród społeczności lokalnej poziomu informacji na temat działalności i sukcesów szkoły m.in. dzięki publikowaniu informacji na stronach internetowych, współpracy z lokalnym mediami.

Gromadzenie przykładowych scenariuszy zajęć, czasopism
Czynny udział w pracach zespołu międzyprzedmiotowego
Wykaz przyswojonych pozycji bibliotecznych, czasopism


II.Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
(§ 8, ust. 2 pkt 3 rozp. MEN z dn. 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu narzędzi technologii informacyjnej Opracowywanie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej np. prezentacja multimedialna, testy, gry językowe, krzyżówki, piosenki, scenariusze zajęć

Przygotowanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań techniką komputerową okres stażu
okres stażu

Uatrakcyjnienie zajęć z języka angielskiego
Uatrakcyjnienie konkursów
Wykorzystywanie narzędzi technologii informacyjnej do prowadzenia zajęć edukacyjnych
Prowadzone zajęć z j. angielskiego z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej (internet, DVD, magnetofon, aparat fotograficzny)

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych na lekcjach języka angielskiego okres stażu

okres stażu

Uatrakcyjnienie procesu nauczania
Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami
Prowadzenie szkolnej strony internetowej w języku angielskim
Wykorzystanie serwisów edukacyjnych
Opracowanie materiałów okresu stażu z wykorzystaniem technologii komputerowej Systematyczne tłumaczenia informacji: aktualności, osiągnięcia, historia szkoły
Wymiana poglądów i materiałów związanych z nauką języka angielskiego
Dokumentacja awansu zawodowego

okres stażu
okres stażu
okres stażu

Promocja osiągnięć szkoły w środowisku lokalnym
Forum dyskusyjne, skrzynka e-mail
Zgromadzone i opracowane dokumenty

III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
(§ 8, ust. 2 pkt 3 rozp. MEN z dn. 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców Prowadzenie zajęć otwartych okres stażu Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami
Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego i wychowawczego Spotkania zespołu przedmiotowego i wychowawczego
Przygotowanie referatów i ciekawych scenariuszy
zajęć na posiedzenie zespołu przedmiotowego. okres stażu Wymiana doświadczeń
Zwiększenie korelacji międzyprzedmiotowej

Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w szczególności z wykorzystaniem technologii informacyjnej Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy okres stażu Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie umiejętności zastosowania komputera przez nauczycieli
Wymiana doświadczeń
Publikowanie materiałów na stronach internetowych

Pełnienie funkcji opiekuna praktykanta
Pełnienie funkcji opiekuna stażu
Opracowanie publikacji
Przygotowanie materiałów dla praktykanta
Prowadzenie i omawianie lekcji
Hospitacja i omawianie lekcji prowadzonych przez praktykanta
Opracowanie oceny praktykanta
Pomoc w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego
Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego

okres stażu
okres stażu
IX 2009
wg potrzeb szkoły

Wymiana doświadczeń
Promocja szkoły w środowisku lokalnym
Opinia praktykanta
Osiągnięcie przez nauczyciela kolejnego stopnia awansu zawodowego


IV. Realizację następujących zadań
(§ 8, ust. 2 pkt 4 rozp. MEN z dn. 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych i opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8, ust. 2 pkt 4 a)

Opracowanie i wdrożenie i programu „Święta w tradycji anglosaskiej”
Opracowanie i realizacja programu zajęć wyrównawczych z języka angielskiego: praca z uczniem słabym posiadającym zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Opracowanie i wdrożenie regulaminów konkursów języka angielskiego

Prowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktycznych w oparciu o Program Profilaktyczny Szkoły z wykorzystaniem elementów programu „Trzy koła” oraz programu związanego z udzielaniem pierwszej pomocy

okres stażu
IX 2010 -VI 2011
okres stażu
okres stażu

Poszerzenie umiejętności ucznia zdolnego
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
Wykorzystanie regulaminów
Realizacja programów


Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej (§ 8, ust. 2 pkt 4 b) Zdobycie kwalifikacji egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Udział w pracach okręgowej komisji egzaminacyjnej
okres stażu
Doskonalenie własnych umiejętności
Podniesienie jakości pracy szkoły
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8, ust. 2 pkt 4 c) Zorganizowanie i społeczne prowadzenie dodatkowych zajęć języka angielskiego z rozszerzonym programem pod kątem udziału uczniów w konkursach językowych
Praca z uczniem posiadającym zalecenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej – społeczne prowadzenie zajęć wyrównawczych
Organizacja i przeprowadzenie szkolnego i międzyszkolnego konkursu językowego dla uczniów szkół podstawowych „Interpretacja literatury angielskiej i niemieckiej”
Organizacja i przeprowadzenie szkolnego konkursu wiedzy o Wielkiej Brytanii
Organizowanie Dnia Języków Obcych
Prowadzenie lekcji związanych z kulturą krajów anglojęzycznych (Halloween, Christmas, St.Vallentine's Day, Easter)
Zorganizowanie w szkole:Halloween, St. Valentine's Day
Udział w ogólnopolskich i lokalnych akcjach np. „Góra grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Dzień Koguta”
Organizacja imprez i uroczystości szkolnych np. Wigilia, Dzień Języków Obcych

Prowadzenie spotkań z rodzicami
Wigilia, Dzień Chłopaka, okres stażu

okres stażu
okres stażu
okres stażu
X 2010
okres stażu
okres stażu
X, XII, II, III/IV
X, II
wg napływających ofert

Kalendarz uroczystości szkolnych Diagnoza umiejętności i postępu w przyswajaniu wiedzy przez uczniów
Stworzenie warunków do współzawodnictwa z uczniami z innych szkół.
Promocja szkoły
Promowanie idei europejskiego wymiaru kształcenia
Gromadzenie scenariuszy lekcji
Prezentacja prac uczniów – wystawa, sprawozdanie
Zbiórka pieniędzy, dekorowanie koguta
Gromadzenie scenariuszy imprez

V. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
(§ 8, ust. 2 pkt 5 rozp. MEN z dn. 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Analiza przypadków edukacyjnych

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów i potrzeb dziecka Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych – studium przypadku:
- wnikliwa obserwacja sytuacji wychowawczej, dydaktycznej
- wyodrębnienie konkretnych problemów i ich analiza
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych

Pełnienie dyżurów na konsultacjach dla uczniów i rodziców okres stażu
okres stażu

Pomoc dzieciom o szczególnych potrzebach edukacyjnych

Potwierdzenia działań
Notatki własne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.