X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15853
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY


I. Dane osobowe:
1. Imię i nazwisko: Magdalena Piotrowicz
2. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa
nr 36 w Zabrzu im. Juliana Tuwima
3. Stanowisko: nauczyciel
4. Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

II. Staż:
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2012r.
3. Opiekun stażu: Alicja Fornal
Cel główny stażu:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe stażu:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.

Plan rozwoju zawodowego
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r., §6 ust.2 pkt.1).

Lp.
ZADANIA
DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ
DOWODY REALIZACJI, TERMIN

(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania.
Notatki własne.
IX 2011

2. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: Statut Szkoły, dziennik lekcyjny, dzienniki pozalekcyjne, arkusze ocen, plan kierunkowy, plan wynikowy, księga zarządzeń. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
IX 2011

3. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi. Udział w szkoleniu, lektura obowiązkowych przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
IX 2011

4. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych. Organizacja zajęć własnych.
IX/X 2011

5. Poznawanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia.
Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia awansu
zawodowego.
IX 2011

6. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
Omówienie zasad współpracy.
IX 2011

7. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Plan Rozwoju Zawodowego.
Do 20 IX 2011

8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji,
zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć. Teczka stażysty.
IX 2011-V 2011

9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
Sprawozdanie z realizacji stażu.
Do 01 VI 2011

10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.
Do 30 VI 2011


2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwa realizację statutowych zadań szkoły (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r., §6 ust2. pkt.2).

1. Zapoznanie się z planem pracy szkoły (w zakresie zadań opiekuńczych). Analiza planu pracy szkoły. Notatki własne.
IX.2011

2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (warsztaty, kursy doskonalące). Korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej, przeglądanie portali edukacyjnych w Internecie.
Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu. Lista przeczytanych pozycji oraz odwiedzanych portali Internetowych.
IX 2011-V 2012

3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wykorzystanie technologii komputerowej do prowadzenia zajęć.
Teczka stażysty, dyskietka z zapisem elektronicznym.
X 2011

4. Współorganizowanie spotkań poza lekcyjnych. Pomoc w przygotowaniu imprez szkolnych (uroczystości, święta, itp.) Potwierdzenie opiekuna stażu.
IX 2011- V 2012

5. Zorganizowanie konkursu plastycznego „Mój przyjaciel Miś” Przygotowanie dzieci do konkursu Potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
XI 2011

6. Organizacja Dnia Misia
Zorganizowanie Dnia Misia, rozstrzygnięcie konkursu „Mój przyjaciel Miś”. Głośne czytanie bajek (popularyzacja czytelnictwa), rozbudzanie aktywności twórczej oraz kształtowanie wrażliwości.
25 XI 2011

7. Współorganizacja Kiermaszu Świątecznego Współpraca z rodzicami, umacnianie pozytywnych relacji. XII 2011


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r., §6 ust. 2. pkt.3.).

1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas.
Potwierdzenie pedagoga, wychowawców.
IX 2011- V 2012
2.
Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły. Analizowanie programu wychowawczego szkoły. Notatki własne.
IX/X 2011

3. Współpraca z Samorządem Szkolnym. Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego.
Notatki własne.
IX 2011- V 2012

4. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków.
Udział w szkoleniach, lektura pedagogiczna i psychologiczna, rozmowa w zespole wychowawczym. Zaświadczenia.
IX 2011 – V 2012


4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r., §6 ust.2. pkt.4.).

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych. Opracowanie terminów z opiekunem stażu. Potwierdzenie opiekuna stażu.
Raz w miesiącu

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwowanie i analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli pod kątem metod, toku lekcji i próby odniesienia do własnej pracy.
Wnioski własne z obserwacji zajęć.
Raz w miesiącu

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. Scenariusze zajęć, arkusze obserwacji zajęć opiekuna stażu, wnioski i uwagi do realizacji.
Raz w miesiącu

4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Działanie autorefleksyjne. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
Autorefleksja. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
Na bieżąco

5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. Teczka stażysty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.