X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 15839
Dział: Gimnazjum

Powtórzenie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych - kospekt lekcji

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI
Prowadzący: Marlena Kwaśniewska
Temat: Powtórzenie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych.
Klasa: I gimnazjum.
Czas trwania: 1 godz. lekcyjna.
Cel główny: Usystematyzowanie i pogłębienie poznanych umiejętności wykonywania działań na wyrażeniach algebraicznych, rozwijanie umiejętności opisywania prostych sytuacji w języku matematyki.

Cele lekcji :
Uczeń:
• zna określenie wyrażenia algebraicznego,
• umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia,
• potrafi nazwać wyrażenie,
• rozpoznaje jednomiany
• umie zapisywać wyrażenia za pomocą symboli matematycznych,
• potrafi zapisać treść zadania w postaci wyrażenia,
• umie wykonywać działania na wyrażeniach i zna kolejność działań,
• doprowadza wyrażenia do najprostszej postaci,
• samodzielnie rozwiązuje postawione problemy,
• potrafi pracować w grupie.
Metoda pracy:
• - ćwiczeniowa,
• - rozwiązywanie problemu.

Formy pracy na lekcji:
• - praca z całą klasą,
• - praca indywidualna,
• - praca grupowa.

Środki dydaktyczne:
• karty pracy uczniów,
• podręcznik


Przebieg lekcji

I. Czynności organizacyjne i sprawdzenie zadania domowego.

II.
1. Omówienie celów i tematu lekcji.
2. Omówienie zasad pracy na lekcji (np. przestrzeganie ustalonego czasu pracy, niektóre zadania uczniowie będą wykonywali w domu).
3. Nawiązanie do tematu .
Jakie zagadnienia należałoby powtórzyć na lekcji?
4. Zapisanie tematu lekcji.

III.
1. Rozdanie kart pracy
Po przeczytaniu poleceń i wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości uczniowie przystępują do pracy. Podczas rozwiązywania zadań przypominają wiadomości niezbędne do wykonania otrzymanych poleceń (pojęcie wyrażenia algebraicznego, jednomianu, redukcji wyrazów podobnych, wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias)
Nauczyciel obserwuje pracę uczniów, udziela wskazówek w miarę potrzeb. Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie, konsultują wyniki między sobą, ustalają końcowe rozwiązanie (tak jak siedzą w ławkach- zadania 1-3). Wyniki zadań są odczytywane.
Niektóre zadania są rozwiązywane wspólnie, przedstawiane na tablicy
2. Praca w grupie – rozwiązanie zadania 4 (każdy rząd rozwiązuje 3 przykłady).
Wyniki utworzą hasło.

1. Stosowanie umiejętności w sytuacjach problemowych.
- tworzenie wyrażeń algebraicznych na podstawie rysunku figury geometrycznej,
- zapisywanie treści zadań za pomocą wyrażenia algebraicznego,
- dowodzenie przy wykorzystaniu rachunku algebraicznego
Uczniowie zapoznają się z treścią zadań, dokonują analizy, podają swoje propozycje
rozwiązań. Wybrany uczeń prezentuje rozwiązanie zadania na tablicy.

IV. Podsumowanie lekcji:

1. Ocena pracy uczniów.
2. Zadanie pracy domowej.


KARTA PRACY UCZNIA


1. Co to jest wyrażenie algebraiczne?
Zapisz wyrażenia za pomocą symboli matematycznych:
a) liczba o 7 większa od a,
b) połowa sumy liczb k i m,
c) kwadrat różnicy liczb a i b,
d) iloraz sumy liczb a i b przez ich iloczyn.

2. Co to są wyrazy podobne, co to jest redukcja wyrazów podobnych?
Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci:
b) 2a - 3b +4b – 5a =
c) -(x2+5)+ (2-5xy) - (4xy+6x-x2)=
d) 3(a+2b) – 2(4a – 3b) =

3. Co to jest wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego?
Oblicz wartość wyrażenia algebraicznego po uproszczeniu :
b) 1+ x(x+4)= dla x= 2
c) ( 2x + 3 ) – (1-x) + 2 ( 3x +2) = dla x = -1

4. Wyłącz wspólny czynnik przed nawias (zamień sumę na iloczyn):

D. 5x2- 5x =
O. a2-4a=
I. 4a2 – 20=
N. x3 – x2 =
E. 9a2+9a=
A. 8x3y-32x2=
J. xy – x2y=
M. 18x2 -2=
N. 3a2-6ab=

Odczytaj hasło:

xy(1-x) 9a(a+1) 5x(x-1) x2(x-1) a(a-4) 2(9x2-1) 4(a2-5) 8x2(xy-4) 3a(a-2b)


5. Zapisz pole i obwód wielokąta w postaci sumy algebraicznej.
x + 2

3x

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.