X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15838
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Praca z uczniem zdolnym

„ Każde dziecko ma indywidualną drogę swojego własnego rozwoju
i nie można hamować rozwoju jednego dziecka dla zrównania
go z innymi lub też odwrotnie.
Należy jedynie wspomagać zróżnicowany rozwój poszczególnych
dzieci uczestniczących w systemie edukacyjnym.”

R. Więckowski

PRACA Z UCZNIEM „ŚCIŚLE” UZDOLNIONYM
W GIMNAZJUM


Uczeń zdolny ma specyficzne potrzeby, które powinny być rozpoznane i uwzględnione w toku kształcenia. Szczególnie silne są jego potrzeby poznawcze związane z występowaniem zainteresowań bardziej pogłębionych niż u osób przeciętnie uzdolnionych. Jest ciekawy, pragnie eksperymentować i dlatego też należy respektować jego potrzeby, które wynikają z jego możliwości intelektualnych. W realizacji powyższych celów i tematów należałoby uwzględniać następujące zakresy wiedzy i formy aktywności:


1. W ramach indywidualizacji wymagań edukacyjnych dostosowanie wymagań rozszerzających i dopełniających (na ocenę dobrą i bardzo dobrą) w stosunku do uczniów większych możliwościach intelektualnych.

2. Stwarzanie uczniom optymalnych warunków do poszerzania wiadomości i umiejętności oraz rozwijania zdolności i zainteresowań w zakresie przedmiotów ścisłych poprzez:
a) Przekazywanie uczniom na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych (np. koła zainteresowań) treści pozaprogramowych (zagadnień wykraczających poza program obowiązujący w III etapie edukacyjnym),
b) Oferowanie uczniom na lekcjach rozwiązywanie trudnych
i nietypowych zadań,
c) Zadawanie uczniom skomplikowanych zadań w ramach dodatkowej pracy domowej,
d) Zachęcanie uczniów do samokształcenia,
e) Umieszczanie w każdej pracy klasowej obejmującej zagadnienia z działu programowego zadania z gwiazdką na ocenę celującą
(w ramach wymagań wykraczających).

3. Podejmowanie odpowiednich działań wpływających na:
a) Budzenie u uczniów różnych form aktywności na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych w szkole oraz w domu,
b) Kształtowanie u uczniów pozytywnych nastawień do udziału w różnych formach aktywności,
c) Kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia uczniów,
d) Rozwijanie pracowitości, dociekliwości, spostrzegawczości i wytrwałości uczniów,
e) Mobilizowanie i motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku umysłowego,
f) Kształcenie u uczniów praktycznej znajomości posługiwania się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami.

4. Stwarzanie uczniom możliwości sprawdzania swoich kompetencji
i reprezentowania szkoły w różnego typu konkursach przedmiotowych organizowanych na terenie miasta, rejonu, województwa, kraju.

5. Podejmowanie inicjatyw w celu sprostania wymaganiom, upodobaniom i oczekiwaniom uczniów.

6. Dostrzeganie i docenianie osiągnięć szkolnych uczniów.

7. Podejmowane kroki w pracy z uczniami zdolnymi mają służyć:
a) Rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu oczekiwań uczniów,
b) Zwiększeniu aktywności i efektywności kształcenia z zakresu przedmiotów ścisłych w szkole,
c) Uzyskaniu lepszych wyników na egzaminie gimnazjalnym
d) Podnoszenie poziomu matematyczno-przyrodniczego przygotowania uczniów do dalszego kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej.


WNIOSKI:

1. Stwarzać szanse wzbogacania wiedzy i doskonalenia umiejętności uczniów „ściśle” uzdolnionych.
2. Wspomagać i wspierać uczniów zdolnych w ich rozwoju poznawczym.
3. Ujawniać wśród uczniów zdolnych młode talenty „ścisłe”.
4. Wykorzystywać mocne strony uczniów w celu budzenia w nich wiary we własne siły i możliwości oraz zachęty do samodzielnej pracy.
5. Podejmować wysiłki i działania w celu sprostania potrzebom i oczekiwaniom uczniów.
6. Akcentować sukcesy szkolne uczniów.
7. Dla zainteresowanych i chętnych uczniów organizować zajęcia dodatkowe w ramach kół z przedmiotów ścisłych.


OPRACOWAŁA
Marlena Kwaśniewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.