X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15332
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyciela dyplomowanego

Aneta Sydor - Burda
nauczyciel języka polskiego
Publiczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Zamoyskiego
ul. ks. Skorupki 11
23-300 Janów Lubelski


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia: 1 września 2011 r.Zatwierdzam do realizacji

........................................

podpis i pieczęć Dyrektora


Janów Lubelski, wrzesień 2011 r.


Organizacja pracy związanej z awansem zawodowym.
1.
Działania i czynności do wykonania
Poznanie znowelizowanych przepisów oświatowych oraz procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
Analiza Karty Nauczyciela i Ustawy o Systemie Oświaty

Sposób dokumentowania
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

Termin
wrzesień 20011r.

2.
Działania i czynności do wykonania
Gromadzenie dokumentacji z realizacji planu rozwoju.

Sposób dokumentowania
Dokumenty związane
z przebiegiem stażu: świadectwa, sprawozdania, zdjęcia, podziękowania
i inne dokumenty.

Termin
Cały okres stażu.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją. (§ 8 ust. 2 pkt 1)

1.
Zadania do realizacji
Przeprowadzenie analizy własnej pracy.

Formy i sposoby realizacji
Hospitacje zajęć przez dyrektora, ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć. Analiza własnych osiągnięć.

Termin wykonania
W ciągu stażu, zgodnie z terminami.

Dowody realizacji
Konspekty zajęć, arkusze hospitacji.

2.
Zadania do realizacji
Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Formy i sposoby realizacji
Udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego z zakresu nauczania języka polskiego: w warsztatach szkoleniowych, kursach, konferencjach metodycznych, radach szkoleniowych.

Termin wykonania
W ciągu stażu.

Dowody realizacji
Zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

3.
Zadania do realizacji
Pogłębianie wiedzy, umiejętności poprzez samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej. Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących wychowania, pracy z dziećmi oraz działań z zakresu metodyki języka polskiego

Formy i sposoby realizacji
Lektura i analiza literatury fachowej w poszukiwaniu nowych metod aktywizujących uczniów.

Termin wykonania
W ciągu stażu.

Dowody realizacji
Zestawienie bibliografii

4.
Zadania do realizacji
Konstruowanie testów.

Formy i sposoby realizacji
Opracowanie próbnych testów egzaminacyjnych dla klas VI z języka polskiego.

Termin wykonania
W ciągu stażu. Według potrzeb

Dowody realizacji
Próbne egzaminy i analiza wyników.

5.
Zadania do realizacji
Udział w opracowaniu dokumentacji szkolnej określającej zasady funkcjonowania szkoły i ewaluacji

Formy i sposoby realizacji
Udział w pracach zespołu przedmiotowego.
Udział w pracach zespołu ds. diagnoz osiągnięć uczniów.
Układanie planu pracy wychowawczej na podstawie planu wychowawczego szkoły.

Termin wykonania
W ciągu stażu.

Dowody realizacji
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

6.
Zadania do realizacji
Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy

Formy i sposoby realizacji
Doposażenie w potrzebne pomoce dydaktyczne.

Termin wykonania
W ciągu stażu.

Dowody realizacji
Zaświadczenie Dyrektora Szkoły.

7.
Zadania do realizacji
Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

Formy i sposoby realizacji
Praca w zespole przedmiotowym nauczycieli humanistów.

Termin wykonania
W ciągu stażu.

Dowody realizacji
Protokoły spotkań.

8.
Zadania do realizacji
Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekty pracy i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań.

a)
Formy i sposoby realizacji
Przeprowadzenie testu pomiaru dydaktycznego z języka polskiego.

Termin wykonania
Według harmonogramu.

Dowody realizacji
Test oraz opracowanie wyników.

b)
Formy i sposoby realizacji
Udział w zajęciach realizowanych przez innych nauczycieli.

Termin wykonania
Według harmonogramu.

Dowody realizacji
Notatka pohospitacyjna wraz z refleksją.

9.
Zadania do realizacji
Pedagogizacja rodziców.

Formy i sposoby realizacji
Rozmowy z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów.

Termin wykonania
Cały okres stażu

Dowody realizacji
Dokumentacja w dzienniku lekcyjnym.

10.
Zadania do realizacji
Prowadzenie zajęć dla ucznia zdolnego/słabego w oparciu o plan pracy z uczniem zdolnym/słabym

Formy i sposoby realizacji
Ułożenie planu pracy dla ucznia zdolnego/słabego

Termin wykonania
Drugi i trzeci rok stażu

Dowody realizacji
Plan pracy

11.
Zadania do realizacji
Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicynej

Formy i sposoby realizacji
Opracowanie narzędzi badawczych do diagnozowania problemów edukacyjnych
( testy humanistyczne do mierzenia postępów ucznia ) Pedagogizacja rodziców na zebraniach rodzicielskich

Termin wykonania
Cały okres stażu.

Dowody realizacji
Program dokumentu. Zapis w dzienniku


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. (§ 8 ust. 2 pkt 2)

1.
Zadania do realizacji
Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy.

Formy i sposoby realizacji
Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby lekcji.
Wykorzystanie komputera do wykonywania dyplomów.
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, sprawozdań, ogłoszeń itp.

Termin wykonania
W ciągu stażu.

Dowody realizacji
Spis wykorzystanych programów, konspekty, dyplomy.

2.
Zadania do realizacji
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.

Formy i sposoby realizacji
Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie.

Termin wykonania
wrzesień 2011r.
Dowody realizacji
Adres strony internetowej.

3.
Zadania do realizacji
Publikacje na internetowej stronie szkoły.

Formy i sposoby realizacji
Redagowanie i umieszczanie tekstów własnych.

Termin wykonania
W ciągu stażu.

Dowody realizacji
Wydruki.

4.
Zadania do realizacji
Korzystanie z programu Optimum-elektroniczny dzienniczek ucznia.

Formy i sposoby realizacji
Zapisywanie ocen i różnych informacji dla rodziców

Termin wykonania
W ciągu stażu.

Dowody realizacji
Zamieszczone oceny i notatki


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§ 8 ust. 2 pkt 3)

1.
Zadania do realizacji
Pełnienie funkcji opiekuna stażu.

Formy i sposoby realizacji
Opiekun stażu studenta

Termin wykonania
Zgodnie z harmonogramem

Dowody realizacji
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

2.
Zadania do realizacji
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
Formy i sposoby realizacji
Przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.

Termin wykonania
Cały okres stażu

Dowody realizacji
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, scenariusze lekcji, recenzje – informacje zwrotne.

3.
Zadania do realizacji
Konsultacje z nauczycielami uczącymi przedmiotów humanistycznych.

Formy i sposoby realizacji
Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi przedmiotów humanistycznych.

Termin wykonania
Cały okres stażu

Dowody realizacji
Notatki.

4.
Zadania do realizacji
Udostępnianie opracowanych materiałów.

Formy i sposoby realizacji
Dzielenie się przygotowanymi materiałami, sprawdzianami, itp.

Termin wykonania
Na bieżąco.

Dowody realizacji
Potwierdzenia nauczycieli.


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych, związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. (§ 8 ust. 2 pkt 4 a)

1.
Zadania do realizacji
Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.

Formy i sposoby realizacji
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć wyrównawczych dla uczniów mających kłopoty z przyswojeniem materiału.

Termin wykonania
W ciągu stażu.
Dowody realizacji
Plan zajęć.

a)
Formy i sposoby realizacji
Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawczej dla klas: IV -VI zgodnego Programem Wychowawczym Szkoły.

Termin wykonania
W ciągu stażu.

Dowody realizacji
Plan pracy wychowawczej.

b)
Formy i sposoby realizacji
Opracowanie programu integrującego zespół klasowy:imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńska.

Termin wykonania
W ciągu stażu.

Dowody realizacji
Sprawozdanie, karty wycieczki.


Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych. (§ 8 ust. 2 pkt 4 b)

1.
Zadania do realizacji
Wykonywanie zadań przewodniczącego komisji egzaminacyjnej na sprawdzianie klas VI.

Formy i sposoby realizacji
Udział w pracach komisji egzaminacyjnej.

Termin wykonania
W ciągu stażu.

Dowody realizacji
Potwierdzenia uczestnictwa.


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. (§ 8 ust. 2 pkt 4 c).

1.
Zadania do realizacji
Organizacja wycieczek.
Formy i sposoby realizacji
-Wycieczki przedmiotowe (muzea, kino, teatr) w celu wzbogacenia poznanej wiedzy.
-Wycieczki krajoznawcze w celu zapoznania z dziedzictwem kulturowym regionu oraz w celu integrowania grupy.

Termin wykonania
Cały okres stażu.

Dowody realizacji
Karta wycieczki, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

2.
Zadania do realizacji
Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Janowie Lubelskim.

Formy i sposoby realizacji
Kierowanie dzieci na terapie do poradni, realizowanie zaleceń poradni wypełnianie opinii
o uczniach, informowanie rodziców o badaniach przeprowadzanych w poradni, itp.

Termin wykonania
Cały okres trwania stażu.

Dowody realizacji
Dokumenty szkolne. Wypełnione druki poradni.

3.
Zadania do realizacji
Współpraca w organizowaniu uroczystości szkolnych i pozaszkolnych

Formy i sposoby realizacji
Współorganizacja różnych uroczystości i imprez szkolnych i pozaszkolnych

Termin wykonania
Cały okres stażu.

Dowody realizacji
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

4.
Zadania do realizacji
Konkursy szkolne

Formy i sposoby realizacji
Przeprowadzenie szkolnego etapu Konkursu Recytatorskiego

Termin wykonania
W ciągu stażu.

Dowody realizacji
Protokół

5.
Zadania do realizacji
Imprezy klasowe

Formy i sposoby realizacji
Zorganizowanie wieczorku, zabawy choinkowej, Dnia Matki

Termin wykonania
W ciągu stażu.

Dowody realizacji
Zapis w dzienniku.


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§ 8 ust. 2 pkt 4 e)

1.
Zadania do realizacji
Udział w akcjach charytatywnych i społecznych.

Formy i sposoby realizacji
Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.Wyścig osób niepełnosprawnych.

Termin wykonania
W ciągu stażu.

Dowody realizacji
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

2.
Zadania do realizacji
Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Formy i sposoby realizacji
Kontakty z pedagogiem szkolnym w sprawach wychowawczych.

Termin wykonania
W ciągu stażu.

Dowody realizacji
Potwierdzenie pedagoga szkolnego. Opis przypadków.

3.
Zadania do realizacji
Współpraca z Janowskim Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy ,,Humanus”.

Formy i sposoby realizacji
Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci przebywających w świetlicy środowiskowej ,,Stokrotka”
Termin wykonania
W ciągu stażu.

Dowody realizacji
Umowa zawarta ze stowarzyszeniem.

4.
Zadania do realizacji
Współpraca z Janowskim Ośrodkiem Kultury

Formy i sposoby realizacji
Współpraca w organizacji konkursów.
Udział w wystawach organizowanych przez Janowski Dom Kultury.

Termin wykonania
Cały okres trwania stażu.

Dowody realizacji
Protokoły z przebiegu konkursów, dokumenty szkolne.


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły. (§ 8 ust. 2 pkt 5)
1.
Zadania do realizacji
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

Formy i sposoby realizacji
Opis i analiza przypadków.

Termin wykonania
W ciągu stażu.

Dowody realizacji
Opracowany opis i analiza.

Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.