X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15334
Przesłano:

Plan awansu zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO OPIEKUNA ŚWIETLICY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


Anna Machulak

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.

Czas trwania stażu: do 31.05.2012 r.

Opiekun stażu: mgr Edyta Dudzińska

Posiadane kwalifikacje:
- mgr historii, specjalność: dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja;
- podyplomowe Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne.


Cel główny:
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
• poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
• poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole,
• nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy szkolnej,
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich,
• podniesienie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i kursach oraz poprzez samokształcenie
• organizowanie okolicznościowych uroczystości,
• wspieranie aktywności twórczej dzieci,
• pomaganie uczniom w nauce i wyrównywanie braków szkolnych,
• pogłębienie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas.


POWINNOŚCI NAUCZYCIELA STAŻYSTY

I. Poznać organizację zadania i zasady funkcjonowania szkoły

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE
DOWODY REALIZACJI
TERMIN
UWAGI

1. Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły. Udział w Radach Pedagogicznych, obserwacja, rozmowy z opiekunem stażu. Dyrektor szkoły, opiekun stażu. Lista obecności na radach, potwierdzenie opiekuna stażu. IX’11 -
V’12

2. Poznanie obowiązującej dokumentacji. Analiza dokumentacji szkoły, dokonywanie samodzielnych wpisów do dziennika Dyrektor szkoły, opiekun stażu. Wpisy w dzienniku. IX/X’11

3. Zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej. Dyrektor szkoły, opiekun stażu. Organizacja własnych zajęć, udział w spotkaniach. IX’11

4. Określenie roli wychowawcy świetlicy.
Bezpośrednia rozmowa. Dyrektor szkoły, wychowawcy świetlicy. Uwagi w autorefleksjach. IX’11


II. Organizować swój czas pracy w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły i umiejętnie nawiązywać kontakty z otoczeniem.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego. Analiza karty nauczyciela, poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Dyrektor szkoły, opiekun stażu Plan rozwoju zawodowego. IX’11

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Bezpośrednia rozmowa,
pomoc w napisaniu planu rozwoju, opracowanie harmonogramu obserwacji zajęć Opiekun stażu Plan rozwoju zawodowego, harmonogram obserwacji. IX’11

3. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie zakresu i tematów zajęć. Opiekun stażu. Plan pracy świetlicy,
scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu. IX’11

4. Zapoznanie z literaturą pedagogiczną. Czytanie czasopism pedagogicznych i literatury fachowej. Nauczyciel bibliotekarz. Krótkie pisemne prezentacje przeczytanych pozycji. Okres stażu.

5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Gromadzenie dokumentacji potrzebnej do uzyskania awansu zawodowego. Opiekun stażu. Zaświadczenia, konspekty. Okres stażu.

6. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Dyrektor szkoły, opiekun stażu. Sprawozdanie z realizacji stażu. V’12


III. Rozwijać umiejętności dydaktyczne oraz rozwijać spostrzegawczość, umiejętność analizy i wyciągania wniosków.

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisywanie jej wyników, analiza konspektów. Dyrektor szkoły, opiekun stażu, nauczyciele. Wnioski z hospitacji i obserwacji. Dwa razy w miesiącu

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza. Dyrektor szkoły, opiekun stażu. Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji. Raz w miesiącu.

3. Ocena własnych umiejętności. Autorefleksja, samoocena. Samodzielna praca z opiekunem.
Samoocena. Na bieżąco.

4. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu. Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w warsztatach i kursach,
studiowanie odpowiednich pozycji literatury fachowej Dyrektor szkoły, opiekun stażu. Zaświadczenia. Okres stażu.

5. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci. Udział dzieci w konkursach i turniejach wynikających z planu pracy. Dyrektor szkoły, opiekun stażu, nauczyciele. Sprawozdanie z organizacji konkursów, dyplomy. Okres stażu.

6. Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych. Odrabianie z dziećmi zadań domowych, praca z dziećmi mającymi problemy w nauce. Dyrektor szkoły, opiekun stażu. Potwierdzenie opiekuna stażu, karty pracy. Okres stażu.

7. Organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych. Organizacja uroczystości i przedstawień.
Dyrektor szkoły, opiekun stażu, nauczyciele. Sprawozdania z organizacji uroczystości, zdjęcia.
Okres stażu.

8. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Opublikowanie w internecie planu rozwoju zawodowego.
Opiekun stażu, nauczyciele. Zaświadczenie o publikacji. Okres stażu.


IV. Znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

1. Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i opracowanie planu opiekuńczo – wychowawczego świetlicy, opracowanie pozycji tygodniowych cykli tematycznych.
Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i określenie zadań nauczyciela – wychowawcy świetlicy,
Wybór tematów na bieżący rok. Dyrektor szkoły, opiekun stażu. Opracowany plan opiekuńczo – wychowawczy świetlicy i plan cykli tematycznych. IX’11

2. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
Obserwacja, indywidualne rozmowy z dziećmi i rodzicami. Dyrektor szkoły, opiekun stażu, wychowawcy. Charakterystyka grupy świetlicowej w przygotowanej przez siebie formie. Okres stażu.

3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Udział w szkoleniach, kursach, kontynuacja studiów, czytanie literatury fachowej.
Opiekun stażu, nauczyciel bibliotekarz, osoby prowadzące szkolenia i kursy, wykładowcy.
Zaświadczenia, dyplom, krótkie pisemne prezentacje przeczytanych pozycji. Okres stażu.

4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Autorefleksja. Dyrektor szkoły opiekun stażu. Sporządzone wnioski do dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Koniec stażu
V’12

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.