X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15322
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o status nauczyciela dyplomowanego

Dorota Hillar
nauczyciel
Oddziału Przedszkolnego

Szkoła Podstawowa
w Wierzchowie


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO  SIĘ O STATUS ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Wierzchowo, 01.09.2011 r. – 31.05.2014 r.
Informacje o nauczycielu:

imię i nazwisko mgr Dorota Hillar
data rozpoczęcia stażu 01.09.2011 r.
okres stażu 2 lata i 9 miesięcy
data zakończenia stażu 31.05.2014 r.
staż pracy pedagogicznej 22lat
stopień awansu zawodowego nauczyciel mianowany

§ 8. ust.2, pkt 1.

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Sposoby realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Wykonywanie zadań związanych z organizacją pracy szkoły.
2. Udział w kursach i szkoleniach.
3. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji ,,Terapia Pedagogiczna”- kurs kwalifikacyjny.
4. Opracowanie i wdrażanie programu na zajęciach pozalekcyjnych ,,Kółko origami”wspierającego rozwój zdolności matematyczno -twórczych.
5. Pedagogizacja rodziców poprzez przygotowanie informacji i ciekawostek dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.. Przygotowanie prelekcji dla rodziców.

Cały okres stażu
2011/2014
2011/2012
2012/2013
w czasie trwania stażu

Potwierdzenie Dyrektora
Zaświadczenia
Świadectwo ukończenia Kursu Kwalifikacyjnego
Sprawozdanie
Dziennik zajęć dodatkowych
Sprawozdanie
referat,

6. Współpraca z rodzicami. Prowadzenie zebrań ,zajęć otwartych,warsztatów, uroczystości z udziałem rodziców.
7.Opracowanie i realizacja przedsięwzięcia – uroczyste pożegnania Oddziału Przedszkolnego .
8.Pełnienie funkcji kierownika wycieczki w celu przybliżenia dzieciom okolic miejscowości.
9. Organizowanie lub współorganizowanie festynów i imprez dla dzieci- pozyskiwanie sponsoringu.
10.Zagospodarowanie klasopracowni-pozyskiwanie sponsoringu.
11. Studiowanie literatury pedagogicznej – czasopism i książek dotyczących pracy dydaktyczno – wychowawczej.
12. Obserwacja i diagnozowanie poziomu rozwoju dzieci z zerówki.
13.Opracowanie i realizacja przedsięwzięcia – konkursu gminnego dla uczniów klas 0 pt. ,,Uroki gminy Człuchów”-pozyskiwanie sponsoringu.
14.Prowadzenie gazetki przedszkolnej,,Mały przedszkolak”.

2011/2014
2011/2014
2011/2014
2011/2014
2011/2014
2011/2014
2011/2014
w okresie stażu
w okresie stażu

opis i analiza
opis i analiza
zdjęcia,karty wycieczki,opis i analiza
zdjęcia,opis i analiza
opis i analiza
opis i analiza
opis i analiza
Potwierdzenie Dyrektora
Potwierdzenie Dyrektora


8 ust. 2, pkt 2.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie umiejętności posługiwania się technologią komputerową do tworzenia kart pracy i pomocy dydaktycznych, opracowywania narzędzi do badania jakości pracy szkoły oraz kart obserwacji dzieci oddziału przedszkolnego.
2. Wykorzystanie internetu w pracy jako źródła wielu cennych informacji oraz jako sposobu komunikowania się.
3. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w obsłudze komputera, Internetu i tworzenia stron www.
4. Organizowanie warsztatu pracy Posługiwanie się programem OpenOffice ,Word Pad, Paint innymi w toku realizacji zadań .
5. Własna publikacja w internecie.
6.Wykorzystanie środków audiowizualnych do uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych.
7.Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera.

2011/2014
2011/2014
2011/2014
2011/2014
w czasie trwania stażu
cały okres stażu

Opracowania scenariusze ,zaproszenia dyplomy
Wykaz stron internetowych,przedruki publikacji
zaświadczenie
Opracowania dokumentacji , scenariusze zaproszenia dyplomy i in.
wydruk publikacji, adres strony internetowej
Potwierdzenie Dyrektora


§ 8 ust. 2, pkt 3.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Prezentacja opracowanych programów na spotkaniach zespołu samokształceniowego nauczycieli nauczania zintegrowanego.
2.Udostępnianie nauczycielom szczegółowych informacji dotyczących specyfiki pracy nauczyciela w klasie zerowej.
3.Dzielenie się wiedzą w formie elektronicznej- zamieszczanie publikacji .
4.Wygłoszenie na spotkaniu zespołu samokształceniowego nauczycieli nauczania zintegrowanego referatu pt„ Pozycja dziecka w grupie rówieśniczej i zespole klasowym”.

w czasie trwania stażu
w czasie trwania stażu
w czasie trwania stażu
w czasie trwania stażu

opis i analiza
scenariusze opis i analiza
opis i analiza
referat,
opis i analiza


§ 8 . ust. 2, pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych ,wychowawczych, opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą ,pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich .

1.Opracowanie i wdrażanie programu z zakresu edukacji regionalnej dla uczniów klas 0 pt. „Gmina Człuchów - moje miasto, moje miejsce w Europie.”
2.Opracowanie i wdrożenie programu profilaktyczno – wychowawczego dla uczniów klasy zerowej pt. „ Łańcuch przyjaźni – integracja grupy rówieśniczej.”

2013/2014
2012/2013

Program sprawozdanie
program sprawozdanie


§ 8. ust. 2, pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły , w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych , wychowawczych lub opiekuńczych .

1. Promowanie placówki w rejonie- organizowanie konkursów dla przedszkoli. Przygotowanie dzieci z własnej placówki do konkursów.
2. Przygotowywanie uroczystości szkolnych nowatorskimi metodami.
3. Publikacja opracowanych scenariuszy zajęć, imprez.
4. Organizacja i prowadzenie wycieczek dla uczniów.
5. Zapoznanie z najnowszą literaturą pedagogiczną, dotyczącą pracy w klasach oddziału przedszkolnego oraz wychowania.
6. Opracowanie i realizacja planu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych:
Kółko kulinarne ,,Mały kuchcik”,
,,Ciekawy przedszkolak”,
Gry i zabawy logiczne,
,,Kółka origami”.
7. Aktywne uczestniczenie w posiedzeniach zespołu samokształceniowego nauczycieli nauczania zintegrowanego.
8. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji ,,Terapia Pedagogiczna”- kurs kwalifikacyjny.

w czasie trwania stażu
w czasie trwania stażu
w czasie trwania stażu
w czasie trwania stażu
w czasie trwania stażu
w czasie trwania stażu
w czasie trwania stażu
2011/2012

sprawozdanie potwierdzenie dyrektora
potwierdzenie dyrektora
scenariusze potwierdzenie publikacji
sprawozdanie potwierdzenie dyrektora
wykaz przeczytanych publikacji własne wnioski
sprawozdanie
Dziennik zajęć dodatkowych
sprawozdanie potwierdzenie dyrektora
świadectwo ukończenia Kursu Kwalifikacyjnego


§ 8. ust. 2, pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Przystąpienie do akcji Cała Polska Czyta Dzieciom .
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Człuchowie.
3. Współpraca ze stowarzyszeniami wspomagającymi rodziny i dzieci.
4. Udział w akcjach charytatywnych, a także stowarzyszenia wspomagającego dzieci ze specjalnymi potrzebami.
5. Współpraca ze strukturami samorządowymi.
6. Współpraca ze środowiskiem. Zorganizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, wycieczki do zakładów pracy znajdujących się w najbliższej okolicy.
7. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych.

w czasie trwania stażu
w czasie trwania stażu
w czasie trwania stażu
w czasie trwania stażu
w czasie trwania stażu
w czasie trwania stażu
w czasie trwania stażu

sprawozdanie potwierdzenie dyrektora,
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie


§ 8. ust. 2, pkt 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Sukcesy uczniów zajmujące wysokie miejsca i wyróżnienia w konkursach.

w czasie trwania stażu

Dyplomy,


§ 8. ust. 2, pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza dwóch przypadków — rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych

w czasie trwania stażu

opis i analiza przypadku


Plan może ulec modyfikacji w zależności od wynikłych potrzeb lub sytuacji, które mogą zaistnieć w czasie trwania stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.