X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15197
Przesłano:

Program koła matematycznego

Napisany przeze mnie program koła odnosi się do uczniów klas IV-VI, uzdolnionych matematycznie i interesujących się tym przedmiotem. Koncepcja programu opierał się na wnikliwej analizie podstawy programowej oraz obowiązującego programu nauczania matematyki w wyżej wymienionych klasach.

1. Cele:
- rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów
- popularyzowanie matematyki
- rozwijanie i poszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach
- analiza złożonych zagadnień i problemów matematycznych
- rozwiązywanie zadań wieloma sposobami
- zachęcanie do samodzielnej pracy
- przygotowywanie do konkursów matematycznych
- wzbudzenie świadomości zalet pracy zespołowej

2. Treści nauczania:
Treści nauczania są ściśle związane z programem nauczania „Matematyka wokół nas” dla klas IV-VI oraz dostosowane do wieku, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów. Poszerzenie treści programowych i stopniowanie trudności podejmowanych przez uczniów działań ma za zadanie stymulację rozwoju uzdolnień i postaw twórczych dzieci.

3. Przewidywane osiągnięcia:
- wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu problemów typowo matematycznych, zadań konkursowych oraz różnych sytuacjach
- wykorzystanie schematów, rysunków, diagramów w rozwiązywaniu zadań
- poszerzenie wiedzy matematycznej
- udział w konkursach matematycznych i osiąganie sukcesów na miarę indywidualnych możliwości

4. Metody i formy, środki dydaktyczne:
Poza tradycyjnymi metodami prowadzenia zajęć (wykład na dany temat i rozwiązywanie zadań) wskazane byłoby stosowanie podczas lekcji aktywizujących metod, takich jak: burza mózgów, metoda projektu, gry dydaktyczne, dyskusja, itp.
Formy pracy prowadzenia zajęć powinny być dostosowane do potrzeb uczniów (indywidualna lub grupowa).
Środki dydaktyczne: przygotowane przez nauczyciela karty pracy, zestawy zadań, pomoce dydaktyczne, komputer.

5. Ewaluacja:
Ewaluacja dotycząca skuteczności i przydatności programu powinna być przeprowadzana na bieżąco oraz na koniec każdego semestru, na podstawie rozmów z uczniami, obserwacji ich pracy podczas zajęć, wyników sprawdzianów i konkursów oraz ankiet i kwestionariuszy.

Realizacja wyżej opisanego programu stwarza w uczniach możliwość właściwego rozwoju zdolności, twórczego myślenia oraz powinna wpłynąć na ich systematyczność i pracowitość. Wdrażając program należy dostosować tematykę zajęć do oczekiwań uczniów. Pomoże to im poszerzyć ich wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwiązywania trudnych i konkursowych zadań. Należy motywować uczniów do pracy poprzez zaciekawianie ich matematyką oraz ukazywanie radości płynącej z jej uczenia się. Realizacja programu dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci sprawia, iż systematycznie i chętnie uczestniczą w zajęciach.

Opracowała: Edyta Lipińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.