X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14174
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
mgr Agnieszka Nowak-Gӧbel
nauczyciel języka angielskiego
w Publicznym Gimnazjum
w Przyworach

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Okres trwania stażu- 2lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia i zakończenia stażu- 1.09.2011-31.05.2014
Opiekun stażu- mgr Aneta Teper-Ćwirko

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Z dnia 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2004r. nr 260; poz 2593


Powinności nauczyciela kontraktowego:

§7 ust. 1 Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
pkt 1: uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły i środowiska lokalnego
pkt 2: pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
pkt 3: poznawać przepisy systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły
z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż


Wymagania niezbędne:
§7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
-.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli :
-Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982r.
- Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004r. oraz z 14.11.2007r.
- Udział w szkoleniu: „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela”

2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu o warunkach współpracy i ustalenie harmonogramu obserwacji zajęć.
harmonogram, kontrakt

3.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Obserwacja i omówienie zajęć z nauczycielem prowadzącym
wnioski
wg harmonogramu

4.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Prowadzenie i omówienie zajęć wraz z opiekunem
Określenie swoich mocnych i słabych stron
wnioski
wg harmonogramu

5.
Poznanie zasad funkcjonowania szkoły
Analiza dokumentów funkcjonujących w szkole ( min: statutu, planu wychowawczego, regulaminów, WSO)
zapis własny
IX-X 2011

6.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły
Rady Pedagogiczne, Rady Szkoleniowe, Zebrania Zespołów Szkolnych, Współpraca z Dyrektorem Szkoły, Nauczycielami, Rodzicami.
Listy obecności
Okres stażu

7.
Tworzenie bazy własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego
Opracowanie rozkładów nauczania do języka angielskiego dla klas I-III.
Opracowywanie testów, sprawdzianów, quizów,
Sporządzenie testów kwalifikacyjnych poziomujących uczniów do odpowiedniej grupy
Sprawdzanie egzaminów próbnych, diagnoza wyników,
Raporty, sprawdziany, testy
Początek każdego roku szkolnego

8.
Budowanie własnego zaplecza dydaktycznego
Gromadzenie biblioteczki językowej
Studiowanie literatury metodycznej
Zapoznawanie się na bieżąco ze wszelkimi zmianami dotyczącymi podstawy programowej i egzaminów gimnazjalnych
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnego i pozaszkolnego
Studia podyplomowe
Kserokopie
Literatura fachowa

9.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
1.Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, scenariuszy zajęć, zdjęć
2.Napisanie sprawozdania z realizacji planu
3.Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
1.Cały okres stażu


§7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Zadanie
Forma realizacji
Sposób dokumentowania
Termin realizacji

1.
Poznanie środowiska uczniowskiego i pomoc
1.Przeprowadzenie ankiety i wywiadu środowiskowego
2.Współpraca z wychowawcami, psychologiem, rodzicami
Indywidualne rozmowy z uczniami
1.Ankieta
2.Adnotacje w dziennikach
Cały okres stażu

2.
Realizowanie potrzeb uczniów ze względu na ich warunki edukacyjne i środowiskowe
1.Przeprowadzenie ankiety na temat trudności w nauce języka angielskiego.
Ewaluacja osiągnięć uczniów- wnioski i zaplanowanie działań wspierających uczniów słabszych i mobilizujących uczniów zdolniejszych:
2.Konsultacje, zajęcia dodatkowe, wyrównawcze dla uczniów potrzebujących pomocy
3.Indywidualizacja nauczania
4.Wspieranie uczniów zdolnych poprzez przygotowanie ich do olimpiad, konkursów
5.Organizowanie kółka dla uczniów zdolnych
Według harmonogramu

3.
Poruszenie problemów współczesnego świata nastolatków na lekcjach wychowawczych i na lekcjach języka angielskiego
1.Przeprowadzenie lekcji wychowawczych o zagrożeniach wynikających z palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania narkotyków etc
2.Stworzenie lekcji języka angielskiego poruszających problemy dzisiejszych nastolatków: narkotyki, przemoc etc
Według harmonogramu

4.
Wdrażanie autorskich zajęć promujących kulturę, zwyczaje i tradycję anglojęzyczną
Przeprowadzenie lekcji na temat:
- świąt w krajach anglojęzycznych w porównaniu ze świętami w naszym kraju
-historii
-zabytków
Scenariusze
Według harmonogramu

5.
Popularyzacja nauki języka angielskiego i tolerancji wobec innych kultur
Przygotowania i przeprowadzenie konkursów języka angielskiego
Organizowanie wystaw prac uczniów
Nawiązanie kontaktu z uczniami z innych krajów
Zbieranie pomocy dydaktycznych do sali językowej
Zestawy pytań
Zdjęcia
Maile, listy uczniów
Zdjęcia, sprawozdania
Cały okres stażu


§7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1.
Wykorzystanie technologii w pracy pedagogicznej
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera, zestawu słuchawek ,tablicy multimedialnej, DVD oraz płyt CD
Wykorzystanie komputera do opracowywania testów, konkursów, quizów
Korzystanie z anglojęzycznych stron internetowych podczas zbierania materiałów na lekcje
Opracowanie dokumentacji szkolnej (rozkłady materiału, plan wychowawczy etc)
Odbieranie prac uczniów w formie elektronicznej
Realizacja projektów klasowych z wykorzystaniem Internetu
Testy, konkursy, zdjęcia, adresy stron internetowych, sprawozdania
Cały okres stażu

2.
Publikacje w Internecie
Umieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego
Publikacja wybranych scenariuszy lekcji
Adresy stron z planem rozwoju i scenariuszami

3.
Korzystanie z anglojęzycznych stron internetowych do komunikacji między uczniami
Nawiązanie współpracy z uczniami z innych krajów za pomocą Internetu.
Maile uczniów
Adres strony

4.
Korzystanie z oprogramowania komputerowego do nauki języka
Zachęcenie uczniów do powtarzania i utrwalania materiału z lekcji za pomocą komputera w domu i na lekcji
sprawozdanie
Cały okres stażu


§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
Uczestnictwo w kursach, szkoleniach, warsztatach
Udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez firmy szkoleniowe :Pearson, wydawnictwa: Oxford, Macmillan
zaświadczenia
Cały okres stażu

2.
Gromadzenie literatury na temat dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki
Studiowanie literatury fachowej
tytuły
Cały okres stażu

3.
Wdrażanie poznanych metod do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych w klasie
Rozwiązywanie problemów na bieżąco w klasie z uczniami, indywidualnie, z rodzicami
Omawianie problemów w zespołach wychowawczych, konsultacja z innymi nauczycielami, Rady Pedagogiczne
Zastosowanie najwłaściwszych metod postępowania i oceniania w zależności od indywidualnych potrzeb ucznia
Wzbudzanie w uczniach pewności siebie w posługiwaniu się językiem obcym
Sprawozdanie
Zapisy w dziennikach
Lista obecności
Cały okres stażu


§7 ust. 2 pkt 5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1.
Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej
Analiza:
Statutu, WSO, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktycznego,
Uczestniczenie w modyfikacjach tych dokumentów
Notatka własna
Cały okres stażu

2.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły
Uczestnictwo w pracach zespołowych nauczycieli
Udział w zebraniach z rodzicami
Organizowanie konkursów szkolnych
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
Lista obecności
Cały okres stażu

3.
Śledzenie na bieżąco zmian w aktach prawnych dotyczących oświaty i awansu nauczycielskiego
Karta Nauczyciela
Rozporządzenia MEN
Przepisy BHP
Konwencja Praw Dziecka
Notatka własna
IX-X 2011

4.
Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy uczniom
Propagowanie pozytywnych zachowań wśród uczniów w szkole i poza nią
Dbanie o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć szkolnych
Gazetki i plakaty informujące o bezpieczeństwie i o zdrowym trybie życia
Według harmonogramu zajęć wychowawczych
zdjęcia
2012-2014

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.