X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14159
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Kamila Myszka
Nazwa i adres placówki:
Przedszkole Integracyjne nr 5 w Świdniku
Opiekun stażu:
mgr Marzenna Myszka
Termin rozpoczęcia stażu:
01.09.2011 r.
Przewidywany termin zakończenia stażu:
31.05.2012 r.

Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie:
Ustawa z dnia 26 stycznie 1982 roku – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz. U. Nr 214, poz. 1580 z 16 listopada 2007 r.
Cel główny:
• Uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
• Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
• Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia
• Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopieczny bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
• Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omówienie tych zajęć z prowadzącym
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omówienie ich
• Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnym oraz w ramach samokształcenia)

§ 6.2. pkt. 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywał staż

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
DOWODY REALIZACJI
TERMIN

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego - analiza przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
- śledzenie informacji w Internecie i literaturze pedagogicznej
- poznanie przepisów prawa oświatowego
- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego - poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego - wrzesień
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
- rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem - współpraca z opiekunem stażu
- umowa o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem - wrzesień
- w ciągu trwania stażu
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola - analiza dokumentacji przedszkola:
Statut Przedszkola
- prowadzenie dziennika zajęć
- udział w zebraniach Rady Pedagogicznej - czynny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
- poprawnie prowadzony dziennik zajęć - zapisy w dokumentacji własnej
- protokoły z zebrań
- zapisy w dzienniku - w ciągu trwania stażu
Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji - zapoznanie ze sposobem prowadzenia dzienników zajęć przedszkolnych oraz innych dokumentów - prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu - prawidłowe prowadzenie dokumentacji - w ciągu trwania stażu
Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu - poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce
- udział w instruktażu
- udział w szkoleniu BHP - poznanie zasad bezpieczeństwa i higienicznego trybu pracy na terenie przedszkola - stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa
- potwierdzenie odbycia instruktażu
- potwierdzenie odbycia szkolenia - zależny od harmonogramu szkoleń BHP
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć (konspektów), zdjęć - zgromadzenie potrzebnej dokumentacji - zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki własne, wyróżnienia, dyplomy, zdjęcia - w ciągu trwania stażu,
Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu - opis realizacji sporządzonego planu rozwoju zawodowego - napisanie poprawnego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
-sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - czerwiec
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z potrzebną dokumentacją - sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji - napisany poprawnie wniosek oraz zebranie wszystkich dokumentów - wniosek o postępowanie kwalifikacyjne
- dokumentacja stażu - czerwiec


Zadania wynikające z § 6.2. pkt. 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki

Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola zgodnie z harmonogramem WDN - zdobycie nowych doświadczeń i pomysłów na ciekawą pracę z dziećmi
- poszerzenie własnego warsztatu pracy
- zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów
- udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych organizowanych w ramach WDN - cały okres stażu
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych - studiowanie czasopism i literatury psychologiczno
- pedagogicznej
- studia magisterskie - tworzenie własnego zbioru materiałów dydaktycznych pomocnych w pracy z dziećmi
- gromadzenie ciekawych scenariuszy
- podniesienie kwalifikacji
- materiały dydaktyczne
- dyplom ukończenia studiów - w ciągu trwania stażu
Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej - korzystanie z komputerowych programów oraz Internetu i encyklopedii multimedialnych
- opracowanie i przygotowanie pomocy dydaktycznych za pomocą techniki komputerowej
- przygotowywanie materiałów na zebrania z rodzicami - poszerzenie i wzbogacenie wiedzy już zdobytej - publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego
- pomoce dydaktyczne, karty pracy, dyplomy, zaproszenia - w ciągu trwania stażu


Zadania wynikające z § 6.2. pkt. 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem dziecka

Zdobywanie wiedzy dotyczącej środowiska dzieci - obserwacja dziecka
- rozmowy z rodzicami
- informowanie o postępach i zachowaniu dziecka w przedszkolu
- spotkania okolicznościowe
- poznanie sytuacji rodzinnej dziecka
- chęć współpracy ze strony rodziców
- wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z dzieckiem - w ciągu trwania stażu
Rozpoznawanie możliwości i potrzeb dzieci - stała obserwacja dziecka
- rozmowy z dzieckiem
- współpraca z rodzicami
- udział w szkoleniach dotyczących różnych problemów dziecka
- zajęcia integracyjne - pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb dzieci - arkusze diagnostyczne
- zaświadczenia o ukończonych kursach
- w ciągu trwania stażu
Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami - włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w placówce
- organizacja i udział w zbiórkach charytatywnych
- angażowanie rodziców w prace na rzecz grupy i przedszkola - zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności
- współpraca z innymi nauczycielami - zdjęcia
- scenariusze zajęć
- w ciągu trwania stażu
Kształcenie, promowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci - przygotowywanie dzieci do udziału w różnorodnych konkursach
- ewentualne sukcesy
- promowanie osiągnięć dzieci
- własna satysfakcja - dyplomy, podziękowania - w ciągu trwania stażu


Zadania wynikające z § 6.2. pkt. 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja -zdobycie większego doświadczenia w prowadzeniu zajęć - scenariusze zajęć - w ciągu trwania stażu
Prowadzenie i omawianie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli - przygotowanie i gromadzenie scenariuszy - zrealizowanie zamierzonych celów - scenariusze zajęć - w ciągu trwania stażu
Ocena własnych umiejętności - zapoznanie się i uwzględnienie opinii
o sposobie prowadzenia zajęć i pracy z dziećmi - analiza mocnych i słabych stron własnej działalności - wnioski do dalszej pracy - w ciągu trwania stażu


........................................ ........................................
(data i podpis stażysty) (data i podpis opiekuna stażu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.