X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14177
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie
mgr Justyny Świderskiej
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2007 r

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§8, ust. 1, pkt 1

1. Budowanie własnego warsztatu pracy poprzez:
- opracowanie testów do mierzenia efektów kształcenia
- udoskonalanie i wystrój pracowni biologicznej
- opracowanie i zastosowanie kart samooceny uczniów

na potwierdzenie: testy i raporty z mierzenia, potwierdzenie dyrektora, karta samooceny

2. Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:
- prowadzenie koła biologicznego
- opracowanie planu pracy koła uwzględniając oczekiwania uczniów

na potwierdzenie: plan pracy koła, dziennik koła
sprawozdanie z działalności

3. Przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych
- prowadzenie konsultacji
- rozwiązywanie przykładowych zestawów maturalnych z biologii

na potwierdzenie: wpisy w dzienniku lekcji, przykładowe zestawy testów

4. Organizacja lekcji koleżeńskich w ramach WDN
- planowanie i efektywne przeprowadzanie zajęć
- określanie celów lekcji i właściwy dobór metod pracy

na potwierdzenie: scenariusze zajęć

5. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- opracowanie narzędzi badawczych do mierzenia osiągnięć uczniów
- opracowanie scenariuszy lekcji
- bieżące przygotowywanie dokumentacji szkolnej przy użyciu komputera
- wykorzystanie Internetu w celu wzbogacenia form pracy

na potwierdzenie: testy, sprawdziany, ankiety, scenariusze lekcji, plany wynikowe, rozkłady materiału, systemy oceniania

6. Dokumentowanie przebiegu stażu w formie elektronicznej
- gromadzenie dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadań z planu rozwoju zawodowego

na potwierdzenie: teczka osiągnięć

7. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
- umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie

na potwierdzenie: adres strony internetowej

8. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
- opracowanie programu koła biologicznego z uwzględnieniem ścieżek edukacji ekologicznej i prozdrowotnej

na potwierdzenie: program koła biologicznego


Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
§8, ust. 1 pkt 2

1. Promocja szkoły w środowisku lokalnym
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursie „Czysta Bzura...”
- przygotowanie uczniów do udziału w ogólnopolskiej olimpiadzie ekologicznej

na potwierdzenie: zgłoszenie uczestnictwa, informacje na stronie internetowej

2. Kształtowanie postaw ekologicznych
- wykonanie przez uczniów zielników, atlasów gatunków chronionych, prezentacji o tematyce ekologicznej

na potwierdzenie: prezentacja efektów ich pracy na Dzień Ziemi

3. Propagowanie zdrowego stylu życia
- wystawa prac plastycznych uczniów
- zorganizowanie wewnątrzszkolnego konkursu ekologicznego i prozdrowotnego

na potwierdzenie: wystawa prac, regulamin, zestaw pytań

4. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
- opracowanie i wygłoszenie referatów na temat nadużywania i skutków alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży
- pedagogizacja rodziców podczas zebrania dotycząca nałogu palenia nieletnich

na potwierdzenie: referaty, scenariusz lekcji

5. Rozwijanie u uczniów umiejętności współpracy, współdziałania i wpółodpowiedzialnosci
- realizacja Programu Wychowawczego
- angażowanie uczniów w prace społeczne na rzecz klasy i szkoły
- zachęcanie uczniów do organizowania pomocy koleżeńskiej

na potwierdzenie: Program Wychowawczy, notatki w dzienniku

6. Organizowanie wycieczek szkolnych oraz imprez kulturalnych
- organizowanie wycieczek w celu edukacyjnym, integracji klasy
- organizowanie wyjść do teatru w celu zaspokajania potrzeb intelektualnych
- organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych, np.: Wigilia

na potwierdzenie: karty wycieczek, zapisy w dzienniku

7. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków
- studiowanie fachowej literatury
- zasięganie opinii nauczycieli posiadających dłuższy staż pracy i większe doświadczenie w pracy wychowawczej oraz pedagoga szkolnego

na potwierdzenie: notatki własne, zapisy w dzienniku


Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
§8, ust. 1, pkt 3

1. Wstępna analiza własnych umiejętności
- autorefleksja, zaplanowanie działań na okres stażu

na potwierdzenie: notatki własne

2. Poznanie procedury awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli
- zapoznanie ze zmianami w przepisach
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

na potwierdzenie: znajomość prawa oświatowego,
plan rozwoju zawodowego, wniosek o rozpoczęcie stażu

3. Aktywne uczestniczenie w pracach związanych
z podniesieniem jakości pracy szkoły
- udział w opracowaniu Kalendzrza Szkolnego
- współudział w aktualizacjach WSO
- analiza egzaminu maturalnego

na potwierdzenie: potwierdzenie dyrektora, WSO, sprawozdania

4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- analiza stopnia realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego
- sporządzenie sprawozdania

na potwierdzenie: sprawozdania półroczne, sprawozdanie z okresu stażu

5. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
- bieżąca analiza czasopism metodycznych
- studiowanie literatury pedagogicznej i przyrodniczej
- korzystanie z programów multimedialnych, stron internetowych

na potwierdzenie: podanie konkretnych pozycji literatury, notatki własne

6. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
- aktywny udział w kursach i szkoleniach pogłębiających umiejętności wychowawcze i pedagogiczne
- studiowanie tematycznych stron internetowych
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami

na potwierdzenie: zaświadczenia oraz notatki własne

7. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
- prowadzenie zajęć otwartych
- dzielenie się z innymi pracownikami szkoły swoją wiedzą i umiejętnościami w zakresie wychowania i nauczania

na potwierdzenie: scenariusz lekcji, potwierdzenie dyrektora

8. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego
- organizowanie spotkań zespołu
- przewodniczenie pracom zespołu

na potwierdzenie: plan pracy zespołu przyrodniczego, protokoły

9. Zbieranie, opracowywanie i udostępnianie materiałów dotyczących imprez okolicznościowych, planowania tematyki lekcji godzin wychowawczych i edukacji ekologicznej
- opracowanie tematów lekcji godzin wychowawczych
- koordynacja edukacji ekologicznej w szkole

na potwierdzenie: scenariusze lekcji, zapisy w dziennikach

10. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
- praca z uczniem zdolnym polegająca na przygotowywaniu do konkursów
- prowadzenie koła biologicznego
- angażowanie w różnorodne akcje, wystawy

na potwierdzenie: zaświadczenia, dziennik zajęć, potwierdzenie dyrektora

11.Diagnozowanie potrzeb, definiowanie celów edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zadań związanych
z rozwojem uczniów
- diagnozowanie środowiska uczniów
- ustawiczny kontakt z rodzicami
- angażowanie rodziców do pomocy w pracy wychowawczej, pomocy w organizowaniu imprez i wycieczek klasowych
- współpraca z pedagogiem szkolnym i z PPP
- pedagogizacja rodziców

na potwierdzenie: ankiety, zapisy w dzienniku, strona internetowa, potwierdzenie pedagoga, notatki w dzienniku

12. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
a) współpraca ze Służbą Zdrowia
b) współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
c) współpraca z biblioteką szkolną
d) współpraca z podmiotami zajmującymi się skupem puszek aluminiowych i zużytych baterii
e) współpraca z „ciekawymi ludźmi”

w tym:
- organizacja Dnia Ziemi
- akcja sprzątanie świata
- zorganizowanie zbiórki surowców wtórnych( puszek aluminiowych i zużytych baterii )
- pomoc w zbiórce charytatywnej dla potrzebujących
- prowadzenie akcji Góra Grosza na terenie szkoły
- dzielenie obowiązków opiekuna szkolnego wolontariatu
- prowadzenie szkolnego PCK
- zaproszenie pielęgniarki na spotkanie( pogadankę ) o tematyce „Pierwsza pomoc w najczęstszych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia”
- wnikliwa ocena możliwości edukacyjnych uczniów
- praca z uczniem w sposób zalecany przez psychologa z poradni
- współpraca z pedagogiem w celu pomocy w rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych w szkole
- ustawiczna współpraca z panią bibliotekarką w celu organizowanie lekcji bibliotecznych
- zbiórka surowców wtórnych i ich sprzedaż w określonych punktach skupu
- przeznaczenie zdobytych pieniędzy na pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej
-organizowanie spotkań z podróżnikiem

na potwierdzenie: notatki w dzienniku, zestawienia, potwierdzenie odbiorcy, potwierdzenie dyrekcji, sprawozdania, plan pracy, zapisy w dzienniku, pokwitowania, zaświadczenia, pomoce dydaktyczne

Opracowała : Justyna Świderska


Plan ma charakter otwarty.

Nauczyciel zastrzega sobie możliwość podjęcia działań wynikających z potrzeby chwili, a nie zapisanych
w powyższym planie rozwoju zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.