X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14124
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
(z uwzględnieniem Rozporządzenia MENiS z dnia 1. XII. 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

MARIOLA PYSNO
PRZEDSZKOLE NR 25 W BIELSKU-BIAŁEJ
Termin rozpoczęcia stażu – 1.09.2010 r.
Okres trwania stażu – 2 lata, 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu – 31.05.2013 r.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

§ 8 ust. 1 pkt 1 Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: PODEJMOWAĆ DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY, W TYM DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

1. Doskonalenie warsztatu pracy. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego dla przedszkola „Dzieci w przedszkolu nie płaczą”.
Opracowanie scenariuszy zajęć, warsztatów dla dzieci i rodziców, wycieczek grupowych.
Uczestniczenie w kursach i warsztatach metodycznych.
Wykonanie pomocy dydaktycznych, gazetek, prowadzenie galerii zdjęć grupy.
rok szkolny 2010/2011
09.2010 – 05.2013
Opracowany program oraz potwierdzenie jego realizacji, konspekty i scenariusze zajęć, zdjęcia.
Zaświadczenia
Potwierdzenie dyrektora

2. Poznawanie i doskonalenie umiejętności stosowania różnorodnych metod pracy. Poznawanie nowych metod pracy z książek i czasopism pedagogicznych.
Uczestniczenie w warsztatach i kursach metodycznych, zgodnie z tematyką planów rocznych – lata 2010-2013.
Zastosowanie poznanych metod w swojej pracy – opis ich przydatności i wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności.
Przeprowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli, rodziców.
Udział w lekcjach i zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
09.2010 –05.2013
według potrzeb.
2010-20132-3 razy w ciągu roku szkolnego
Zaświadczenia
Potwierdzenie dyrektora
Scenariusze zajęć, zdjęcia.

3. Wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej. Zastosowanie technologii komputerowej, programów edukacyjnych w pracy z dziećmi.
Komputerowe opracowywanie: planów miesięcznych, arkuszy obserwacji, ankiet, sprawozdań, zaproszeń, podziękowań, dyplomów, pomocy dydaktycznych, informacji dla rodziców, materiałów do rad szkoleniowych.
Wykorzystanie możliwości i zasobów Internetu – publikacje.
09.2010 – 05.2013
Potwierdzenie dyrektora
Potwierdzenie dyrektora, dokumentacja
Potwierdzenie dyrektora


§ 8 ust. 1 pkt 2 Nauczyciel ... w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: REALIZOWAĆ ZADANIA SŁUŻĄCE PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

1. Podniesienie jakości pracy przedszkola Aktywizowanie rodziców dzieci do pracy społecznej na rzecz grupy i przedszkola.
Poszukiwanie sponsorów z zewnątrz placówki.Organizowanie spotkań dla rodziców z psychologiem, pedagogiem – współpraca z Poradnią Wychowawczo-Zawodową Nr 2.
Współpraca ze Szkołą dla dzieci niedosłyszących – zajęcia integracyjne.
Nawiązanie współpracy z „Książnicą Beskidzką” – udział dzieci w warsztatach tam prowadzonych.
Nawiązanie współpracy z Muzeum Zamek Sułkowskich – udział dzieci w warsztatach tam prowadzonych.
Organizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów, w tym rodzicami dzieci, reprezentującymi różne, ciekawe zawody.
09.2010 – 05.2013
2 razy w ciągu roku szkolnego
rok 2011 i 2012
maj 2011 – maj 2013
rok 2012 i 2013
rok szkolny 2011/2012 i 2012/2013
Potwierdzenie dyrektora.
Potwierdzenie dyrektora.
Potwierdzenie dyrektora, plan spotkania, zdjęcia
Scenariusze, zdjęcia
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia

2. Praca na rzecz studentów. Prowadzenie zajęć dla studentów i praktykantów.
Zgodnie z zapotrzebowaniem
Potwierdzenie dyrektora, scenariusze


§ 8 ust. 1 pkt 3 Nauczyciel ... w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: POGŁĘBIAĆ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI SŁUŻĄCE WŁASNEMU ROZWOJOWI ORAZ PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

1. Udział w doskonaleniu wewnątrzprzedszkolnym. Uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych.
Czytanie i wykorzystanie w pracy z dziećmi i rodzicami artykułów z czasopism pedagogicznych
Uczestniczenie w zajęciach otwartych.
Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli.
Według planu rocznego
Według potrzeb
Według harmonogramu
Potwierdzenie dyrektora, dokumentacja.Streszczenia.Potwierdzenie dyrektora.

2. Udział w innych formach doskonalenia.
Udział w szkoleniach i kursach, organizowanych przez WOM – tematyka: muzyka, komputer w pracy z dziećmi, diagnostyka.Konsultacje indywidualne i zespołowe w Ośrodku Metodycznym.
Studiowanie literatury – czasopism i książek dotyczących pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Korzystanie z publikacji w Internecie.
3 kursy w ciągu roku szkolnego.
W razie potrzeby.
Zaświadczenia , scenariusze, pomoce.
Potwierdzenie dyrektora.


§ 8 ust. 2 pkt 3 UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ

1. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.
Aktywny udział w szkoleniach rad pedagogicznych – prezentacja programu autorskiego „Dzieci w przedszkolu nie płaczą”.
Przygotowanie referatów, prezentacji.
Dzielenie się pomocami, wiadomościami, zdobytymi na kursach i szkoleniach.
Publikacje w Internecie i czasopismach pedagogicznych artykułów i scenariuszy.
Według planu rocznego
Według potrzeb
Na naradach szkoleniowych.
Lata 2011-2013
Potwierdzenie dyrektora, dokumentacja.
Dokumentacja, potwierdzenie dyrektora.
Potwierdzenie dyrektora, dokumentacja

2. Prowadzenie zajęć.
Prowadzenie zajęć koleżeńskich w ramach wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego.
1 raz w ciągu roku szkolnego.
Scenariusze.
Potwierdzenie dyrektora.


§ 8 ust. 4 REALIZACJA CO NAJMNIEJ TRZECH Z NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ:

1. a) Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych.
Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego dla przedszkola „Dzieci w przedszkolu nie płaczą”.
rok szkolny 2010/2011
Opracowany program oraz potwierdzenie jego realizacji,
Potwierdzenie dyrektora

2. c) Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Organizowanie wycieczek pieszych w góry dla dzieci i rodziców w soboty – celem integracji dzieci, rodziców i nauczycieli.
Zorganizowanie „Zielonego Przedszkola”.
Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz przedszkola: kiermasze, zbiórka surowców wtórnych, pozyskiwanie sponsorów.
Jesienią i wiosną lata 2010 -2013
Wiosna 2012r.
Jesień 2010 – wiosna 2013
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia
Potwierdzenie dyrektora, dokumentacja
Potwierdzenie dyrektora.

3. e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Organizowanie i prowadzenie półkolonii dla dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych z osiedli Beskidzkiego i Wojska Polskiego przy Parafii w Aleksandrowicach.
Udział w organizowaniu i prowadzeniu „Przeglądu Pieśni Patriotycznej” w Szkole Podstawowej Nr 36 i BCK-u.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 – organizowanie spotkań dla rodziców, konsultowanie indywidualnych przypadków.
Współpraca ze stomatologiem – p. Kaletą-Jóźwik, profilaktyka zdrowotna, wyrabianie nawyków higienicznych.
Lata 2011 i 2012
Listopad 2010, kwiecień 2011
Według potrzeb.
2 razy w ciągu roku szkolnego
Potwierdzenie z parafii, dokumentacja, zdjęcia
Potwierdzenie organizatora przeglądu, dokumentacja, zdjęcia.
Potwierdzenie dyrektora.
Potwierdzenie dyrektora.


§ 8 ust. 2 pkt 5 UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych.
Opis i analiza pisemna przypadku.
rok szkolny 2011/2012
Opracowany program oraz potwierdzenie jego realizacji,


CELE MOJEGO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO W OKRESIE STAŻU:

1. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno wychowawczych.
2. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Przedstawiony plan ma charakter otwarty , będzie uzupełniany i modyfikowany w miarę potrzeb.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.