X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13504
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Eliza Szary

Nauczyciel mianowany
w Gimnazjum
im. Ludmiły i Adolfa Kalicińskich
w Dankowicach


Plan Rozwoju Zawodowego
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2008 r.
Okres Stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2011 r.
Staż pracy pedagogicznej: 9 lat
Kwalifikacje zawodowe: studia magisterskie z języka angielskiego

Kierunki rozwoju oraz motywacja przyjętej drogi rozwoju zawodowego:
W okresie stażu zamierzam doskonalić swoje dotychczasowe kompetencje oraz podejmować działania mające na celu realizację przedsięwzięć wynikających z:
planu rozwoju szkoły
statutu Gimnazjum im. Ludmiły i Adolfa Kalicińskich w Dankowicach
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 14, poz. 129/1999)

Działania te dotyczyć będą mojej aktywności w dziedzinie:
wspierania zmian w oświacie,
aktywizujących metod nauczania,
oceniania,
organizacji doskonalenia nauczycieli,
szeroko rozumianej współpracy ze środowiskiem lokalnym,
doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela języka angielskiego.


Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
Rozporządzeniu MEN z 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
Rozporządzeniu MENiS z 14 listopada 2007 r. zmieniające powyższe rozporządzenie, uwzględniając specyfikę i potrzeby macierzystej szkoły.

(Tabela - do. red.)

LP.
PODEJMOWANE DZIAŁANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSOBY DOKUMENTOWANIA

1
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela (Karta nauczyciela, Rozp. MENiS z dn. 01.12.2004)
- Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w Internecie i innych źródłach
- Sporządzenie planu rozwoju zawodowego
Sierpień 2008
sierpień 2008, na bieżąco
wrzesień 2008
plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły

2
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
-gromadzenie materiałów i dokumentów
-uzyskanie oceny dorobku zawodowego
Okres stażu
maj 2011
Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały, ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły

3
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
-uporządkowanie zgromadzonych dokumentów, analiza, opis realizacji planu zawodowego
Maj .2011
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

4
Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
-prawidłowe wypełnienie wniosku
Czerwiec. 2001
wniosek


§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją

1
Poznanie i przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
- Analiza dokumentacji szkolnej: Statu Szkoły, WSO, program nauczania języka angielskiego, Plan wychowawczy szkoły, itd.
Na bieżąco
Notatki własne

2
Poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu służącemu własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły
- Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
- Udział w kursach, konferencjach i warsztatach metodycznych
- Aktywne i twórcze uczestnictwo w pracach przedmiotowego zespołu humanistycznego
- Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli
- Systematyczne monitorowanie ofert wydawniczych
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
Okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa
sprawozdanie z działalności zespołu
wykaz przyswojonych pozycji, notatki własne
scenariusze zajęć

3
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnych i międzyszkolnych konkursów wiedzy o kulturze i literaturze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Opracowanie regulaminów konkursów
Okres stażu
Potwierdzenie udziału, sprawozdania

4
Przeprowadzenie ogólnopolskich konkursów z języka angielskiego ALBUS, OLIMPUS, FOX, OXFORD
Okres stażu
Potwierdzenia udziału, sprawozdania z przeprowadzonych konkursów, dyplomy

5
Przygotowanie uczniów uzdolnionych językowo do udziału w różnych konkursach i olimpiadach
Opracowanie planu przygotowań
Okres stażu
Zgłoszenia do konkursów, przygotowane materiały

6
Przygotowanie występu (przedstawienia) uczniów w języku angielskim
Przygotowanie planu występu (przedstawienia)
Rok szkolny 2009/2010
Scenariusz wystąpienia, zdjęcia

7
Nawiązanie współpracy z inną szkołą w celu doskonalenia znajomości języka angielskiego
Znalezienie odpowiedniej szkoły, przesyłanie wiadomości e-mail, listów
Okres stażu
wydruki

8
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań dla uczniów zdolnych)
- przygotowanie wraz z uczniami okolicznościowych występów
Na bieżąco
wg harmonogramu
Program zajęć, scenariusze, notatki własne
scenariusze wystąpień

9
Stały kontakt z pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kętach
Na bieżąco
Zapisy w dzienniku lekcyjnym, notatki własne

10
Współpraca z wychowawcami klas
Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce oraz zachowania uczniów
Na bieżąco
Notatki własne

11
Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki przedmiotu
Studiowanie literatury fachowej (czasopisma „Forum”, „Języki obce w szkole”, „The Teacher”)
Na bieżąco
Notatki własne

12
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami języków obcych
Na bieżąco
Notatki własne

13
Dokonywanie analizy własnej pracy
Hospitacje prowadzone przez dyrektora szkoły
Na bieżąco
Arkusze pohospitacyjne
analiza osiągnięć własnych

14
Przygotowanie pracowni języka angielskiego, wzbogacanie wyposażenia w środki dydaktyczne
Okres stażu


§8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
- wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły
-opracowanie różnych materiałów dydaktycznych (scenariusze, testy, sprawdziany, konkursy)
-korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych w pracy z uczniami
Okres stażu
okres stażu
Zaświadczenia, plany wynikowe, plany pracy, plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji, scenariusze lekcji, przykładowe testy i sprawdziany, konkursy z języka angielskiego

2
Stosowanie Internetu w życiu prywatnym i zawodowym
-wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych i internetu na lekcjach i w życiu codziennym
-wymiana uwag dotyczących wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej z innymi nauczycielami na stronach for przeznaczonych dla nauczycieli
- śledzenie aktualności na stronach internetowych
Okres stażu
okres stażu
okres stażu
Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć
notatki własne
notatki własne, wydruki ze stron

3
Wykorzystywanie komputera oraz Internetu jako pomocy w nauczaniu języka angielskiego
- przeprowadzenie przynajmniej jednej lekcji z wykorzystaniem komputera w każdym roku szkolnym
- zadawanie prac domowych wykonanych przy użyciu komputera
Okres stażu
Scenariusze przeprowadzonych zajęć
prace uczniów

4
Opracowanie prezentacji komputerowych
Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji w Power Point na lekcjach języka angielskiego
Okres stażu
prezentacje

5
Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu
Systematyczne gromadzenie kaset audio i video, płyt CD, DVD, słowników multimedialnych, programów komputerowych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego
Okres stażu
Spis pomocy

6
Publikacja scenariuszy zajęć na stronach internetowych
Opracowanie scenariuszy zajęć z języka angielskiego i zamieszczanie ich na stronie internetowej
Okres stażu
Publikacje scenariuszy

7
Tłumaczenie istniejącej strony internetowej szkoły na język angielski
Okres stażu
Wydruki ze strony

8
Przygotowanie gazetki szkolnej w języku angielskim
Okres stażu
Egzemplarze gazetki


§8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć
Okres stażu
Scenariusze zajęć, analizy i sprawozdania

2
Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej scenariuszy lekcji
Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece szkolnej
Okres stażu
Opracowane materiały i zaświadczenie z biblioteki szkolnej

3
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów
Opracowanie i przekazanie materiałów
Okres stażu
Potwierdzenia nauczycieli o korzystaniu z materiałów

4
Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
Przesłanie planu rozwoju zawodowego na stronę internetową
Rok szkolny 2008/2009

5
Dzielenie się doświadczeniem oraz spostrzeżeniami z innymi nauczycielami języka angielskiego, wymiana poglądów
Okres stażu
Notatki własne


§8 ust.2 pkt.4
REALIZACJA CO NAJMNIEJ TRZECH Z SZEŚCIU ZADAŃ:
§8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1
Opracowanie programu zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego
Przygotowanie programu i opracowanie planu zajęć
Rok szkolny 2008/2009
Program zajęć, plan, sprawozdanie

2
Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka angielskiego
Opracowanie i przedstawienie uczniom Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka angielskiego
1.09.2008
Opracowany Przedmiotowy System Oceniania

3
Opracowanie wymagań przedmiotowych z języka angielskiego na poszczególne oceny
Opracowanie i przedstawienie uczniom wymagań przedmiotowych z języka angielskiego na poszczególne oceny
1.09.2008
Opracowane wymagania przedmiotowych z języka angielskiego na poszczególne oceny

4
Współpraca z rodzicami
Rozmowy indywidualne
Okres stażu
sprawozdanie

5
Praca z uczniem zdolnym i słabym
Przygotowanie planu działań w ramach konsultacji i zajęć wyrównawczych
Okres stażu
Opis działań

6
Diagnozowanie potrzeb uczniów
ankietowanie
Wg potrzeb, okres stażu
Analiza ankiet

7
Praca z uczniem posiadającym zalecenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia
Okres stażu
Opis działań


§8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1
Opracowanie i wdrożenie planu realizacji zajęć pozalekcyjnych (koło języka angielskiego)
Opracowanie programu działań
Okres stażu
Potwierdzenia Dyrektora Szkoły

2
Organizowanie wycieczek szkolnych
Opracowanie i realizacja planów wycieczek
Okres stażu
Karty wycieczek

3
Poznanie sytuacji rodzinnej i środowiskowej uczniów
-rozmowy z rodzicami uczniów lub z ich pranymi opiekunami
-kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym
Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Potwierdzenie pedagoga szkolnego


§8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kętach
Skierowania na badania, opinie, konsultacje
Okres stażu
zaświadczenia

2
Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz innymi organizacjami szkolnymi
Systematyczne spotkania, konsultacje, rozmowy
Na bieżąco
Zapisy w dzienniku lekcyjnym, notatki

3
Współpraca z biblioteką szkolną
Rozbudzanie potrzeb czytelniczych w ramach lekcji wychowawczych
Okres stażu
Zapisy w dzienniku, zagadnienia realizowane na godzinach wychowawczych

4
Współpraca z Samorządem Uczniowskim
Pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych
Okres stażu
Potwierdzenie współpracy

5
Pozyskanie sponsorów celem zakupu wyposażenie do pracowni językowej
Współpraca z wydawnictwami językowymi
Okres stażu
potwierdzenia

6
Współpraca z rodzicami uczniów celem pozyskania sponsorów na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni językowej
Okres stażu
potwierdzenia


§8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1
Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
-zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych i wychowawczych, ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych
-analiza opinii z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
-systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
Okres stażu
Opis i analiza dwóch przypadków

2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych
-sporządzenie pany pracy wychowawcy klasy i jego ewaluacja
-studiowanie literatury fachowej
Wrzesień 2008, 2009, 2010
Kopia planu pracy wychowawcy klasy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.