X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13506
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Monika Popławska
nauczyciel mianowany
Szkoły Podstawowej nr 95
we Wrocławiu


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Okres stażu: od 01.09.2010 do 31. 05. 2013


Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
(z uprawnieniem do nauczania dwóch przedmiotów: języka
angielskiego oraz geografii).
Nauczany przedmiot: język angielski

Staż pracy: 12 lat (od 1 września 1999 r.)
Zatwierdzam do realizacji

.................................
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO ZOSTAŁ NAPISANY W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DN. 01.12.2004 W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:


§ 8 ust.2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego (Rozporządzenie MENiS z dnia grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

2. Uczestnictwo w kursach i konferencjach metodycznych w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy dydaktycznej.

3. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły.

4. Czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej.

5. Udział w tworzeniu dokumentacji podwyższającej jakość pracy szkoły.

6. Wprowadzanie aktywnych metod pracy na lekcjach.

7. Organizowanie konkursów dotyczących nauczanego przedmiotu.

8. Sprawowanie opieki nad uczniami uzdolnionymi, m.in. poprzez prowadzenie Koła Języka Angielskiego.

9. Praca z uczniem z trudnościami.

10. Opieka nad pracownią języka angielskiego.

11. Aktualizacja środków dydaktycznych oraz nowości wydawniczych w celu zwiększenia efektywności pracy.

12. Systematyczne opracowywanie i przeprowadzanie diagnoz wiadomości i umiejętności uczniów.

13. Wdrażanie uczniów do samooceny, uświadamiającej dziecku i jego rodzicom nabyte umiejętności językowe.

14. Organizowanie wycieczek edukacyjnych oraz turystyczno – krajoznawczych.

15. Organizowanie imprez i uroczystości klasowych oraz szkolnych.

16. Systematyczna współpraca z rodzicami oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu uzyskania pozytywnych efektów w pracy wychowawczo – opiekuńczej.

17. Udział w pracach komisji podczas sprawdzianu klas VI.

18. Wspieranie działań samorządu Uczniowskiego.


§ 8 ust.2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

2. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

3. Systematycznie śledzenie publikacji internetowych zwłaszcza pod kątem pojawiania się nowych przepisów prawnych oraz informacji dotyczących procesu dydaktyczno- wychowawczego.

4. Opracowywanie dokumentacji szkolnej przy wykorzystaniu technologii komputerowej.

5. Stworzenie prezentacji multimedialnej dotyczącej kultury Wielkiej Brytanii.

6. Wykonywanie zdjęć metodą cyfrową dokumentujących wydarzenia z życia szkoły.


§ 8 ust.2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania.

2. Przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej w ramach WDN.

3. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego nauczycieli humanistów.

4. Dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach, udostępnianie innym nauczycielom opracowanych materiałów i pomocy dydaktycznych.

5. Współpraca z innymi nauczycielami podczas przygotowywania różnych imprez szkolnych.

6. Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego oraz autorskich scenariuszy zajęć w Internecie.


§ 8 ust.2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie 3- letniego programu wychowawczego dla klas IV-VI na podstawie wytycznych zawartych w Programie Wychowawczym Szkoły.

2. Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno – wychowawczego dla klas IV – VI pt. „ Kultura słowa na co dzień”

3. Opracowanie i realizacja planu zajęć wyrównawczych z języka angielskiego.

4. Opracowanie i realizacja programu Koła Języka Angielskiego.


§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły,
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Zachęcanie oraz przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach międzyszkolnych.

2. Pedagogizacja rodziców.

3. Wdrożenie Oceniania Kształtującego.

4. Umożliwienie uczniom kontaktów w języku angielskim.


§ 8 ust.2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

2. Włączenie się do ogólnopolskich akcji charytatywnych.

3. Współpraca z parafią pw. Św. Andrzeja Apostoła w Stabłowicach.

4. Współpraca z Pogotowiem Rodzinnym we Wrocławiu .


§ 8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych -opis i analiza.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.