X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13501
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
na stopień
nauczyciela kontraktowego

stażysta: Agnieszka Sacawa
opiekun: Jolanta Gwóźdź
miejsce pracy: Gminne Przedszkole
ul. Tatrzańska22
74-120 Widuchowa
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010
Data zakończenia stażu: 22.09.2011
Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania w placówce.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
- organizowanych przez ZCDN
- wewnątrz przedszkolnych
- w ramach samokształcenia.

Opracowany plan rozwoju zawodowego zawiera zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

(Tabela - dop. red.)

Wymagania kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie awansu zawodowego
Podjęte działania
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji
Uwagi


&6 ust. 2 pkt

1. Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż 1. Analiza procedury awansu zawodowego nauczycieli. Zapoznanie się z głównymi dokumentami i przepisami określającymi przebieg awansu zawodowego nauczycieli:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.XII.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Miesiąc IX
Zgromadzenie dokumentacji poprzez zapiski własne oraz kopie przepisów
2. Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi organizacji i funkcjonowania przedszkola:
- Ustawa o Systemie Oświaty
- Karta Nauczyciela
- Statut przedszkola
- Plan rozwoju przedszkola
- Koncepcja pracy przedszkola
- program wychowawczy przedszkola
- Regulamin Rady Pedagogicznej
- Regulamin Rady Rodziców
- plan nadzoru dyrektora
Okres stażu
Własne zapiski oraz kserokopie dokumentów
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Zawarcie kontraktu pomiędzy opiekunem a stażystą.
Miesiąc IX
Kontrakt- omówienie zasad współpracy.
4. Zapoznanie się z przepisami mówiącymi o warunkach bezpiecznej i higienicznej nauki i zabawy – Rozporządzenie MEN z 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
Miesiąc IX
5. Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Okres stażu Notatki
6. Poznanie i zanalizowanie programów realizowanych w przedszkolu. Okres stażu
Spis programów z krótkim komentarzem
7 Zapoznanie ze sposobem prowadzenia dokumentacji w przedszkolu:
- poprawne wpisy do dziennika
- opracowanie indywidualnego programu wspomagającego oraz programu pracy z dzieckiem zdolnym
- opracowywanie planów pracy
- opracowywanie scenariuszy zajęć
Okres stażu
Notatki
Scenariusze zajęć
Arkusze obserwacji


& 6 ust. 2 pkt

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż. 1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Raz w miesiącu
Wykaz zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, konspekty obserwowanych zajęć
2. Tworzenie ramowych scenariuszy sytuacji edukacyjnych i ich omówienie z opiekunem stażu.
Raz w miesiącu
Scenariusze zajęć
3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz edukacyjno- wspomagających z dziećmi w obecności opiekuna stażu.
Raz w miesiącu
Scenariusze zajęć


& 6 ust. 2 pkt

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o dziecku. Miesiąc X
Notatki na podstawie rozmowy z opiekunem i fachowej literatury.
2. Gromadzenie informacji o środowisku, z którego pochodzą dzieci oraz ich zainteresowaniach uwzględniając ustawę o ochronie danych osobowych
Cały okres stażu
Karta informacyjna o dziecku, charakterystyka grupy
3. Współpraca z rodzicami. Indywidualne rozmowy na spotkaniach z rodzicami mające na celu lepszą współpracę i uzyskanie informacji zwrotnej.
Cały rok
Notatki z zebrań, lista obecności, grafik zebrań
4. Poznanie instytucji, które wspomagają przedszkole w pracy wychowawczo- edukacyjno- terapeutycznej.
Miesiąc X
Spis instytucji z adresami i telefonami. Udostępnienie tej listy rodzicom na zebraniu i wywieszenie jej na tablicy.
5. Poznanie technik gromadzenia informacji zwrotnej a następnie zastosowanie wybranej techniki w pracy z rodzicami.
Cały rok
Opisy poszczególnych technik oraz wybrane arkusze
6. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb podopiecznych.
Cały okres stażu
Streszczenia literatury psychologicznej i pedagogicznej


& 6 ust. 2 pkt

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1. Poznanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Cały okres stażu
Notatki
2. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli pod kątem zgodności zamierzonych celów. Raz w miesiącu
Protokoły zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.


& 6 ust. 2 pkt

5. Doskonalenie zawodowe

1. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym:
- udział w wykładach, warsztatach i zajęciach otwartych organizowanych przez ZCDN
- udział w radach szkoleniowych
- wzbogacanie własnej wiedzy oraz umiejętności poprzez czytanie literatury i czasopism psychologiczno- pedagogicznych
- studia podyplomowe „Logopedia szkolna- terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej”
Cały okres stażu
Zaświadczenia lub potwierdzenia udziału, ciekawe materiały
Dziennik przeczytanej literatury psychologiczno- pedagogicznej
2. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Okres stażu
Płyta z materiałem zawartym w teczce awansu zawodowego, zamieszczenie planu rozwoju w Internecie
3. Aktywny udział w imprezach okolicznościowych
Cały okres stażu
Zatwierdzenie opiekuna stażu, zdjęcia, scenariusze imprez
4. Poznanie i zastosowanie nowych metod pracy z dziećmi
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć, wytwory dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.