X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 13452
Dział: Gimnazjum

Azja- kontynent wielkich kontrastów. Lekcja ćwiczeniowa

SCENARIUSZ DO LEKCJI GEOGRAFII W KLASIE III GIMNAZJUM
OPRACOWANY PRZEZ MONIKĘ FILIPCZAK

1. TEMAT: Azja- kontynent wielkich kontrastów. Lekcja ćwiczeniowa.

2. HASŁO PROGR.: Moje miejsce w świecie.

3. ZAKRES TREŚCI:

> Warunki naturalne Azji.
> Obiekty geograficzno-fizyczne Azji.
> Rozmieszczenie ludności w Azji.
> Klęski żywiołowe w Japonii.
> Rekordy kontynentu azjatyckiego.

4. CELE NAUCZANIA:

- WIADOMOŚCI-
> uczeń zdefiniuje pojęcia: Eurazja, monsun, tundra, wieczna marzłoć
> uczeń wymieni rekordy kontynentu azjatyckiego
> uczeń wyliczy czynniki wpływające na klimat Azji
> uczeń opisze położenie Azji
> uczeń opisze ukształtowanie powierzchni Azji i linię brzegową

-UMIEJĘTNOŚCI-
> uczeń zna formy ukształtowania powierzchni Azji i potrafi je wskazać na mapie
> uczeń odczytuje informacje z mapy tematycznej i ogółnogeograficznej
> uczeń wskazuje na mapie główne obszary sejsmiczne w Azji, wykazuje związek między budową geologiczną a ukształtowaniem powierzchni
> uczeń wskazuje na mapie obszary największej koncentracji ludności
> uczeń interpretuje dane i wyciąga wnioski
> uczeń odszukuje na mapie największe miasta Azji za pomocą współrzędnych geograficznych

- POSTAW I PRZEKONAŃ-
> pozytywna motywacja ucznia
> wzbudzanie zainteresowań turystyką
> Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

5. FORMA NAUCZANIA:
• Lekcja w kasie.
TYP LEKCJI:
• Lekcja powtórzeniowa

6. FORMA ORGANIZACYJNA:
• Indywidualno – zbiorowa

7. STRATEGIA NAUCZANIA:
• Operacyjna

8. METODY NAUCZANIA:
> Słowne (pogadanka, burza mózgów, źródło drukowane, skrzynka pytań)
> Obserwacyjne ( mapy)

9. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- Podręcznik, mapa fizyczna Azji, mapa fizyczna świata, mapy gęstości zaludnienia kontynentów w atlasie geograficznym, materiał ksero-karty ćwiczeniowe, Szkolny Słownik Geograficzny – J. Flis

10. LITERATURA:
- P. Wład „Moje miejsce w Świecie, Polsce, regionie” Geografia III podr.dla gimnazjum, Atlas geograficzny, słownik

PRZEBIEG LEKCJI

I. FAZA PRZYGOTOWAWCZA

o Powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności uczniów, wpis tematu do dziennika
o Weryfikacja pracy domowej. Ocena uczniów
o Przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji poprzez odpowiedz ustną uczniów. Ocena uczniów.
o Przedstawienie tematu (+cele lekcji) lekcji i zapis na tablicy, uczniowie do zeszytów.
o Wprowadzenie do tematu lekcji

II. FAZA REALIZACYJNA

o Praca w parach- na podstawie podanych współrzędnych geograficznych odszukaj miasto w Azji.
o Omówienie przez uczniów rozmieszczenia ludności w Azji, czynniki wpływające na gęstość zaludnienia, wskazywanie na mapie obszarów najgęściej zaludnionych.
o Rozwiązywanie zadań z karty pracy ucznia
o Burza mózgów: klęski żywiołowe Japonii- przyczyny, skutki, zabezpieczenia przed trzęsieniem ziemi
o Praca w grupach- skrzynka pytań-azjatyckie rekordy
III. FAZA INTEGRACYJNA

o Nauczyciel ocenia aktywność uczniów na lekcji, odpowiada na pytania uczniów dotyczące zagadnień
o Nauczyciel zadaje uczniom pracę domową- ćwiczenie (materiał ksero) i przypomina o terminie sprawdzianu pisemnego omawianego działu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.