X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13314
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

(Plan sporządzono w tabeli - dop. red.)

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zmianami) IX 2010r.
• przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
2. Współpraca z opiekunem stażu. Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram) IX 2010r.
• kontrakt
• harmonogram współpracy
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli.
• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (raz na dwa miesiące) i innych nauczycieli
• omówienie obserwowanych zajęć cały okres stażu
• wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
• przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna (raz na dwa miesiące)
• omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna (konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, analiza) cały okres stażu
• scenariusze zajęć
• wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)
5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
• udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
• uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych
• udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli cały okres stażu
• zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale w szkoleniach
• potwierdzenie udziału w spotkaniach

6.Rozbudowa własnego warsztatu pracy.

• gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
• Stosowanie aktywnych metod nauczania,
• Opracowanie i uzupełnianie zaplecza pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy, flashcards, itp.

• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej. systematycznie w okresie całego stażu

• zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć

• zeszyt lektur
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
• gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
• napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne cały okres stażu

V 2013r.
VI 2013r.
• wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
• potwierdzenie opiekuna stażu
o gromadzeniu dokumentacji
• treść sprawozdania
• wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów dotyczącej agresji wśród rówieśników
• przygotowanie ankiety,
• analiza wyników i omówienie ich z uczniami II 2011
• tekst ankiety
• analiza wyników
2. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.
• udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę
• współpraca z wychowawcami,
• rozmowy indywidualne z uczniami cały okres stażu (według potrzeb)
• notatki
• adnotacje w dziennikach
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
• Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek,
• udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach
• przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych,
Cały okres stażu
• sprawozdania, potwierdzenia
• adnotacje w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym
• notatki, fotografie
4. .Uwzględnianie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
• Podejmowanie tematów z zakresu problemów społecznych i cywilizacyjnych na lekcjach, np. Global issues- problemy na świecie. The future of our planet-ekologia i środowisko. British schools-problemy i rozwiązania X 2010-05.2013
• scenariusze zajęć

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
• korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
• przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów) na komputerze
• opracowanie dokumentacji szkolnej (np. rozkładów materiału)
• opracowanie i przeprowadzanie lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem technologii komputerowej
• dokumentowanie przebiegu stażu cały okres stażu
• scenariusze, dyplomy
• plany pracy
• testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera
• potwierdzenia
• adres internetowy strony szkoły

2.Publikacje w internecie.
• umieszczenie w internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego rok szkolny 2010/2011
• strona internetowa (wydruki)

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych
cały okres stażu
• potwierdzenia udziału (zaświadczenia)
2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
• sporządzanie notatek z przeczytanych książek
cały okres stażu
(na bieżąco)
• notatki (ksero) z literatury
• potwierdzenie opiekuna stażu


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
• Ustawa karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późn. zmianami;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
• statutu szkoły wraz z WSO
• PSO
• programu naprawczego
• programu wychowawczego szkoły. cały okres stażu
• potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów
• znajomość przepisów
• dokumentacja szkolna

2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.

• udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych.
• Pomoc w organizacji imprez szkolnych. cały okres stażu
• listy obecności
• potwierdzenia
• sprawozdania

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.