X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13340
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY JUSTYNY LEWANDOWSKIEJ
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O AWANS NA
STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Termin odbywania stażu: od 01.09.2010 do 31.05. 2011 roku
Opiekun stażu nauczyciel: mgr .....................

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

ZATWIERDZAM: PODPIS STAŻYSTY PODPIS OPIEKUNA STAŻU

........................................ ........................................ ........................................
(data i podpis Dyrektora Przedszkola)


Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania przedszkola oraz dokumentacji obowiązującej w placówce
(§6 ust. 1 pkt. 1, §6 ust. 2 pkt. 1*)

Plan sporządzono w tabeli - dop. red.)

Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOKUMENTACJA

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego - analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego (ustawy i rozporządzenia)
wrzesień 2010 - opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

2. Zapoznanie z zasadami funkcjonowania przedszkola oraz z obowiązującą dokumentacją - analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem przedszkola:
• statut przedszkola
• plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej przedszkola
• program rozwoju przedszkola
• regulaminy
- zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w grupie:
• dziennik zajęć
• karty obserwacji
• plany miesięczne
- udział w radach pedagogicznych
wrzesień, październik 2010 - notatki z analizy dokumentacji
- wpisy w dzienniku zajęć
- karty obserwacji
- plany miesięczne
- lista obecności na radach pedagogicznych

3. Zapoznanie z przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zabawy i nauki - szczegółowe poznanie przepisów BHP, zasad z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- udział w szkoleniu z zakresu BHP okres stażu - notatki z analizy dokumentacji
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
- praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej pracy w przedszkolu i poza nim

4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń , scenariuszy zajęć
wrzesień 2010- maj 2011 - teczka stażysty


Rozwijanie umiejętności omawiania obserwowanych zajęć oraz umiejętności prowadzenia zajęć w obecności Opiekuna stażu lub Dyrektora przedszkola
(§ 6 ust. 1 pkt. 2, 3, §6 ust. 2 pkt. 4*)

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - rozmowa i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu
- zawarcie kontraktu z opiekunem stażu określającego zasady współpracy w czasie odbywania stażu
- hospitacje wrzesień 2010 - kontrakt z opiekunem stażu
- wstępny harmonogram spotkań z opiekunem stażu

2. Prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna stażu lub Dyrektora przedszkola - zapoznanie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
- rozmowa pohospitacyjna wrzesień 2010 –maj 2011 (raz w miesiącu) - scenariusze zajęć
- wnioski z obserwacji i hospitacji

3. Nabywanie umiejętności omawiania obserwowanych zajęć - obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
- rozmowa pohospitacyjna raz w miesiącu - scenariusze zajęć obserwowanych
- wnioski pohospitacyjne

4. Samodzielne pogłębianie wiedzy metodycznej i merytorycznej - zapoznanie ze zbiorami bibliotecznymi i dydaktycznymi
- opracowywanie własnych pomocy dydaktycznych
- wykorzystywanie i modyfikowanie narzędzi diagnostycznych
- wdrażanie metod aktywizujących okres stażu - pomoce dydaktyczne
- plany miesięczne
- zapisy w dzienniku zajęć
- scenariusze zajęć

5. Uczestnictwo w pracach przedszkola związanych z realizacją jego zadań - aktywny udział w organizowaniu imprez na terenie przedszkola
- organizacja wycieczek, wyjść
- pomoc w organizowaniu i prowadzeniu konkursów organizowanych na terenie przedszkola i poza nim okres stażu
- scenariusze imprez
- karty wycieczek, wyjść
- zdjęcia

6. Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu, podejmowanie dodatkowych zadań - prowadzenie i częste uaktualnianie strony internetowej
- systematyczne uzupełnianie informacji w kąciku dla rodzica
- indywidualne zajęcia komputerowe dla dzieci
okres stażu - adres strony internetowej oraz potwierdzenie dyrektora
- materiały dla rodziców
- krótkie scenariusze z zajęć, zdjęcia

7. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informatycznej - publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego
- wykorzystanie technologii komputerowej oraz Internetu do tworzenia różnorodnych dokumentów przedszkolnych takich jak:
• zapis planów miesięcznych w formie elektronicznej
• plan rozwoju zawodowego
• scenariusze zajęć
• tworzenie kart pracy
• redagowanie i drukowanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań oraz ogłoszeń
• poszukiwanie ciekawych rozwiązań metodycznych
• doskonalenie własnej wiedzy
- prowadzenie zajęć z użyciem komputera
okres stażu - teczka stażysty
- pomoce dydaktyczne
- scenariusze zajęć

8. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami - dzielenie się swoja wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami
- przekazanie zebranych materiałów do biblioteki przedszkolnej
w ciągu stażu - konsultacje z innymi nauczycielami
- rozmowy indywidualne z rodzicami
- opracowane materiały


Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
(§ 6 ust. 2 pkt. 3*)

1. Poznanie sposobów gromadzenia informacji o środowisku dziecka - zapoznanie z formami współpracy z rodzicami:
• zebrania
• rozmowy indywidualne
• uroczystości przedszkolne
• angażowanie rodziców w życie przedszkola
• zajęcia otwarte dla rodziców
• ankietowanie na bieżąco - scenariusze zebrań
- lista obecności z zebrań
- scenariusze uroczystości
- scenariusze zajęć
- ankiety ewaluacyjne

2. Obserwacja i analiza możliwości rozwojowych dzieci i przekazywanie informacji o postępach rodzicom
- prowadzenie arkuszy obserwacji dziecka
- praca indywidualna z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( z trudnościami oraz z dzieckiem zdolnym)
- rozmowy indywidualne z rodzicami służące ujednoliceniu oddziaływań wychowawczych przedszkola i rodziny
według ustaleń
na bieżąco - indywidualne teczki dzieci zawierające dokumentację diagnostyczną
- arkusze obserwacji
- zapis w dzienniki (praca indywidualna)
- karta konsultacji indywidualnych

3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków - konsultacje z opiekunem stażu
- lektura literatury fachowej psychologiczno-pedagogicznej
- współpraca z psychologiem, logopedą
- udział w szkoleniach, warsztatach
okres stażu
- bibliografia
- notatki własne z rozmów przeprowadzonych ze specjalistami
- zaświadczenia

4. Wspomaganie aktywności twórczej wychowanków - udział dzieci w konkursach
- prezentowanie umiejętności dzieci podczas uroczystości przedszkolnych
- stosowanie metod twórczych w codziennej pracy
okres stażu - dyplomy, zaświadczenia z konkursów
- zdjęcia
- scenariusze


Uczestnictwo w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia
zawodowego nauczycieli
(§ 6 ust. 1 pkt. 4)

1. Udział w formach doskonalenie zawodowego - zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy
- aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia zawodowego:
• WODN
• kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne
- studiowanie czasopism i literatury pedagogiczno- psychologicznej
okres stażu - zaświadczenia, dyplomy,
- materiały metodyczne
- spis literatury metodyczno- pedagogicznej

2. Przygotowanie projektu sprawozdania - sporządzenie sprawozdania z realizacji złożonego planu rozwoju
maj 2011 - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

3. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją - sporządzenie wniosku oraz przedstawienie dokumentacji ze stażu
maj 2011 - wniosek wraz z dokumentacją realizacji stażu


* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zm.). Na podstawie art. 9 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)
Podpis staz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.