X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13309
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

MGR JANINY SIELICKIEJ

NAUCZYCIELA KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.JULIANA GRUNERA W ŚWIERZNIE

UBIEGAJĄCEGO SIĘ STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


REALIZOWANY OD 01.09.2008 R. DO 31.05.2011


(Plan sporządzono w tabeli - dop. red.)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

§ 8 ust. 2 pkt. l

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. l -Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.

• Analizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
_• Analiza dokumentacji szkolnej niezbędnej przy opracowaniu planu rozwoju zawodowego.
• Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach
internetowych: MEN, portalu Literka itp.

• Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły.

IX 2008
IX 2008

Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego.


Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.
Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego

Zestawienie bibliografii

Obserwacja i analiza możliwości ucznia.

• Zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi (np. karty obserwacji uczniów).

Na bieżąco wg potrzeb.

Sporządzanie bieżącej dokumentacji


Organizowanie konkursów i imprez dla uczniów klas I - III we współpracy z nauczycielami nauczania zintegrowanego.

• Organizacja imprezy promującej zdrowe odżywianie „ Dzień jabłka i marchewki" oraz konkursu „ Z kulturą na co dzień".

Okres stażu

Program ,zdjęcia i sprawozdanie.


Zorganizowanie konkursu plastycznego dla klas I - III i IV VI. '

Opracowanie i organizacja międzyszkolnego konkursu dla klas I -III.

• Zorganizowanie konkursu plastycznego „Najpiękniejsza kartka świąteczna ".

Zorganizowanie konkursu interdyscyplinarnego Tęga Głowa

Okres stażu
Okres stażu

Zdjęcia i sprawozdanie.
Zdjęcia i sprawozdanie.


$ 8 ust. 2 pkt.2 Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej

• Opracowanie dokumentacji szkolnej, pomocy dydaktycznych,
sprawdzianów, dyplomów okolicznościowych, zaproszeń na uroczystości szkolne, etc.

Pisanie ocen półrocznych i końcoworocznych.
Opracowywanie materiałów dla zespołu samokształceniowego
kształcenia zintegrowanego.
Korzystanie z programów komputerowych i Internetu. w pracy z uczniami (programy edukacyjne i multimedialne).

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane techniką komputerową.
Potwierdzenie dyrektora
Przykładowe dokumenty i sprawozdania.
Sprawozdania, poświadczenia

• Przygotowanie materiałów do zamieszczania na stronach Internetowych.

Okres stażu

Zaświadczenia. Materiały zamieszczone na stronach internetowych np. plan rozwoju zawodowego ,scenariusze uroczystości szkolnych itp.


§ 8 ust.2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Praca na rzecz rady pedagogicznej.

Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
kształcenia zintegrowanego.
Opracowywanie i udostępnianie innym
nauczycielom ciekawych materiałów do pracy dydaktyczno - wychowawczej.

• Obserwacja lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli_____

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Scenariusze zajęć, potwierdzenie obecności nauczyciela.
Potwierdzenie
Notatki z obserwacji lekcji

Praca w zespole przedmiotowym kształcenia zintegrowanego nauczycieli, dzielenie się doświadczeniami.

Współpraca z nauczycielami szkoły przy organizacji imprez
szkolnych.
Aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym w
ramach zespołu samokształceniowego nauczycieli bloku nauczania zintegrowanego, wymiana doświadczeń, prowadzenie dyskusji i podejmowanie decyzji dotyczących pracy dyd.-wych.

Okres stażu
Okres stażu

Sprawozdania. Potwierdzenie dyrektora.
Protokoły ze spotkań ze spotkań zespołu ,referaty


§ 8 ust. 2 pkt. 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w

Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu profilaktycznego przeciwdziałającemu agresji.

zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
Umieszczenie programu w szkolnym zestawie programów, wdrożenie do realizacji 2008/2009

Własny program Przeciwdziałanie agresji wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Opracowanie klasowego programu wychowawczego

• Przygotowanie i realizacja programu

Co roku w okresie (IX - X)

Program wychowawczy


§ 8 ust. 2 pkt. 4 c Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Włączenie się w ogólnopolskie i lokalne akcje.

Udział w akcji np. Sprzątanie świata, Góra grosza.

Według napływających ofert.

Potwierdzenie dyrektora.


Organizacja imprez, akcji, uroczystości.

Organizowanie imprez, akcji np. Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodzica, Dzień Dziecka itp.

Wg kalendarza imprez i uroczystości.

Zdjęcia, scenariusze.


Organizowanie akcji Dar Serca dla Serca podarek świąteczny dla potrzebujących uczniów naszej szkoły.

Pozyskanie sponsorów, przygotowanie podarków.

Co roku w okresie stażu

Zdjęcia, potwierdzenie dyrektora.Organizowanie wycieczek szkolnych.

• Opracowanie harmonogramów wycieczek szkolnych z uwzględnieniem
uczniów klas młodszych.

•Zorganizowanie wyjazdów i Wycieczek dla uczniów klas I-III.

Okres stażu

Karty wycieczek, sprawozdanie


Prowadzenie spotkań z rodzicami metodami aktywnymi.

Organizowanie zebrań metodami aktywnymi oraz indywidualnych spotkań z rodzicami, porady, rozmowy służące pogłębieniu wiedzy o sytuacji rodzinnej uczniów, przekazywanie na bieżąco informacji na temat postępów edukacyjnych i zachowania dziecka.

Okres stażu

Protokoły z zebrań ,scenariusze.

Okres stażu

Opracowanie referatów dla rodziców.

Referaty na temat : uzależnienie od komputera, agresja wśród dzieci wieku wczesnoszkolnym i zgodnie z zapotrzebowaniem.

Okres stażu

Teksty referatów§ 8 ust. 2 pkt. 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną

Organizowanie:

• lekcji bibliotecznych
• konkursów czytelniczych dla dzieci.

Współpraca z Komendą Powiatową Policji
zapraszanie do placówki na wygłaszanie prelekcji, pogadanek na temat ruchu drogowego i bezpieczeństwa w życiu przystąpienie do programu „Gryfuś "

Współpraca ze Świetlicą Wiejską
Współpraca ze Strażą Pożarną


Zorganizowanie spotkań ze strażakami.

•Wyjście uczniów do placówki OSP w Świerznie

Współpraca z OPS w Świerznie
Pozyskiwanie środków na dofinansowanie wycieczek szkolnych
Współpraca ze Służbą Zdrowia
Zapraszanie pielęgniarki szkolnej na pogadanki dla dzieci


Współpraca z wydawnictwem Wesoła Szkoła

udział w szkoleniach organizowanych przez wydawcę
pozyskiwanie pomocy dydaktycznych

Okres stażu

Zaświadczenia, podziękowania§ 8 ust. 2 pkt. 4 a

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki placówki.

Opis dwóch przypadków: - nazwa problemu
- edukacyjnego - krótka charakterystyka
- wychowawczego Szczegółowa charakterystyka i opis Okres stażu Opis analizowanych przypadków
- podjętych działań . Uzyskane rezultaty.

Uwagi i wnioski końcowe


Plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje wynikające z potrzeb szkoły lub potrzeb własnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.