X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13308
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
(&7,ust.2, pkt 1)

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
wrzesień 2010
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
• Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem potrzeb uczniów i placówki oraz w oparciu o założenia dokumentów regulujących pracę placówki:
-Statut SOSW
-Wewnątrzszkolny System Oceniania
-Szkolny Program Wychowania
-Szkolny Program Profilaktyki.
wrzesień 2010
-poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu,
-plan rozwoju zawodowego

Dokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego
• Gromadzenie dokumentów świadczących o wykonanych pracach i zadaniach. okres stażu plany, scenariusze, notatki, zaświadczenia
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Sporządzenie sprawozdania zawierającego opis realizacji zadań planu rozwoju zawodowego oraz refleksje na temat odbytego stażu.
maj 2013
sprawozdanie

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
• Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach okres stażu zgodnie z harmonogramem WM ODN w Olsztynie
zaświadczenia

Współpraca z opiekunem stażu
• Sporządzenie kontraktu
• Hospitowanie zajęć przez opiekuna stażu
• Organizacja imprezy integracyjnej pod hasłem „Mój przyjaciel miś”
wrzesień 2010,
2 razy w roku,
listopad 2010?
kontrakt, wnioski z zajęć, sugestie, zdjęcia, scenariusz

Planowanie pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej
• Opracowanie planu pracy świetlicy szkolnej uwzględniającego specyfikę zadań szkoły, jej zasobów i potrzeby uczniów.
Okres stażu
plany semestralne pracy świetlicy szkolnej

Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy
• Dbanie o estetyczny i interesujący wygląd świetlicy szkolnej.
• Wykonywanie pomocy dydaktycznych, dekoracji pomieszczenia, materiałów na gazetkę ścienną.
• Opracowywanie scenariuszy zajęć.
• Wzbogacanie własnej biblioteczki literaturą metodyczną.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
okres stażu
2 razy w roku
Dekoracje, zdjęcia, wzory kart pracy, scenariusze zajęć, spis literatury metodycznej, notatki z obserwacji

Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole
• Prowadzenie dziennika świetlicy szkolnej.
• Prowadzenie dokumentacji dotyczącej dożywiania i dowozów uczniów. okres stażu
zapisy w dzienniku, wykazy uczniów dojeżdżających i korzystających z dożywiania

Udział w pracach organów szkoły związanych i realizacja zadań statutowych
• Współpraca z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców.
• Współpraca z zespołami wychowawczymi, pedagogiem szkolnym i psychologiem.
• Udział w tworzeniu dokumentacji szkoły.
• Opracowywanie i realizacja planów, programów, ankiet.
• Rozmowy z rodzicami, opiekunami.
okres stażu potwierdzenia
plany, programy, ankiety,
rejestr spotkań i rozmów z rodzicami

Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki
• Pozyskiwanie środków finansowych (rzeczowych) na zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej, nagród dla zwycięzców organizowanych konkursów i słodkich poczęstunków na uroczystości świetlicowe,
• odmalowanie ścian w świetlicy
okres stażu
IX/X 2010
potwierdzenia Dyrektora, wzory pism przewodnich i podziękowań, dokumentacja fotograficzna

Publikacja własnych prac
• Publikacja planu rozwoju w Internecie na portalu edukacyjnym.
• Publikacja scenariuszy zajęć, uroczystości, regulaminów konkursów. okres stażu
strona internetowa portalu edukacyjnego

Rozwijanie zainteresowań własnych
• Czytanie literatury pięknej, udział w spektaklach teatralnych i seansach kinowych.
okres stażu ?
Autorefleksja, samoocena.

• Analiza i ocena skuteczności własnych działań, określenie ich mocnych i słabych stron.
według potrzeb


UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOLECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
(&7, ust.2, pkt 2)

Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej.
• Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem i wychowawcami. Prowadzenie rozmów indywidualnych.
okres stażu
Potwierdzenia osób współpracujących

Poznanie struktury i problemów środowiska lokalnego i uczniowskiego
• Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami PPP uczestników zajęć świetlicowych w celu dostosowania pracy w świetlicy do potrzeb dziecka,
• Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z uczniami oraz konsultacje i współpracę z wychowawcami
• Indywidualne kontakty z dzieckiem w celu poznania zainteresowań i potrzeb dziecka
okres stażu

Systematyczna współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów
• wymiana informacji na temat funkcjonowania dzieci w szkole i w domu, o stanie zdrowia i sytuacji prawnej poprzez stały kontakt z rodzicami i opiekunami uczniów (rozmowy indywidualne, telefoniczne, pisemnie),
• dowóz i dożywianie dzieci objętych stałą opieką świetlicy.
okres stażu
rejestr rozmów z rodzicami i opiekunami,
Imienne wykazy uczniów

Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty
• Praca wychowawcza w zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym we współpracy z :
- Strażą Pożarną (spotkania na temat zagrożeń wynikających z nieuwagi, niewiedzy i bezmyślności),
- Policją (spotkania dotyczące zagrożeń na drodze),
- Pogotowiem Ratunkowym (zapoznanie starszych uczniów ze sposobem udzielania pierwszej pomocy),
• Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną – organizacja wystaw prac plastycznych dzieci ze świetlicy,
okres stażu zaświadczenia, potwierdzenia z instytucji wspierających, Dyrekcji

Motywowanie i wspieranie rozwoju uczniów.
• Pomoc w przygotowywaniu się do zajęć, w nauce, w odrabianiu lekcji,
• Organizacja konkursów dla uczestników zajęć świetlicowych:
- „Konkurs na logo świetlicy”,
- „Ulubiony bohater baśni Andersena” –konkurs międzyświetlicowy (we współpracy ze świetlicą Szkoły Podstawowej nr 3),
- „Konkurs pięknego czytania”,
- „Zaczarowane figury” – postać z figur geometrycznych,
-„Mój przyjaciel – miś” – konkurs związany z obchodami Światowego Dnia Pluszowego Misia – 25 listopada – praca z masy solnej.
• Współorganizowanie uroczystości szkolnych i internackich,
• Zorganizowanie kiermaszu walentynkowego w świetlicy – pozyskane pieniądze będą przeznaczone na zakup gier edukacyjnych, książek itp.
• Zorganizowanie warsztatów dla świetlików o tematyce prozdrowotnej pt: „Zdrowie od A do Z” – we współpracy z higienistką szkolną, pielęgniarką, panią stomatolog, panią intendentką, panią od w-f , panią psycholog.
• Zorganizowanie koncertu kolęd i pastorałek – dla chętnych uczniów całej szkoły.
według potrzeb,
okres stażu
regulaminy i scenariusze konkursów, zdjęcia, zaświadczenia, potwierdzenia, dyplomy

Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
• Opieka nad uczniami podczas wycieczek, imprez szkolnych i pozaszkolnych
okres stażu
karty wycieczek,


UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(&7,ust.2, pkt 3)

Doskonalenie umiejętności obsługi komputera
• Samodzielne studiowanie literatury fachowej związanej z obsługą komputera. okres stażu spis literatury fachowej
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
• Opracowywanie planów i sprawozdań opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych świetlicy.
• Wykonywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy, dyplomów.
• Pisanie pism przewodnich i podziękowań do sponsorów i dyrektorów innych placówek.
• Wykonywanie prezentacji multimedialnych.
• Śledzenie stron internetowych w celu pogłębiania wiedzy z zakresu ciekawych rozwiązań metodycznych.
okres stażu
plany, wzory kart pracy,pisma, prezentacje multimedialne

Publikacje w Internecie
• Publikowanie własnych planów, scenariuszy i regulaminów konkursów na edukacyjnych stronach internetowych,
• Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych.
według potrzeb
nazwa i strona internetowa portalu edukacyjnego

Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy z uczniami
• Prowadzenie zajęć w ramach dodatkowych godzin nauczycielskich „ Z Komputerem na ty” przy wykorzystaniu gier edukacyjnych, bezpiecznych stron internetowych, muzyki i filmów.
2 razy w tygodniu
spis gier i programów komputerowych, bezpiecznych stron internetowych, filmów


UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ
(&7, ust.2, pkt4)

Pogłębianie i aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
• Udział w formach doskonalenia dotyczących wymienionej problematyki.
• Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami.
okres stażu
zaświadczenia o odbytych szkoleniach

Aktywne samokształcenie
• Gromadzenie i studiowanie literatury psychologicznej, pedagogicznej i dydaktycznej. Śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej problematyki.
okres stażu
wykaz literatury

Praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu w/w dziedzin w swojej pracy, w kontaktach z uczniami i rodzicami.
• Planowanie pracy i jej organizacja zgodna z indywidualnymi możliwościami uczniów, z ich zainteresowaniami i potrzebami.
• Wdrażanie rodziców do aktywnego udziału w życiu świetlicy celem uściślania wiedzy o podopiecznych
(zajęcia otwarte, wymiana informacji, ustalanie wspólnego frontu oddziaływań i metod pracy nad dziećmi)
wrzesień,
okres stażu
notatki służbowe i zdjęcia ze spotkań z rodzicami


UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ
(&7, ust.2, pkt5)

Analiza Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela i innych aktów prawnych.
• Uwzględnianie zadań określonych przez wymienione dokumenty w planowaniu pracy świetlicy szkolnej. Wykazywanie się znajomością przepisów w konkretnych działaniach.
Okres stażu
według potrzeb ?

Analiza podstawy prawnej funkcjonowania świetlicy szkolnej
• Stosowanie przepisów w działalności świetlicy szkolnej
w/g potrzeb ?

Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
• Aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz konferencji metodycznych
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń i konferencji

Analiza dokumentów określających zasady funkcjonowania placówki
• Zapoznanie i stosowanie w codziennej pracy dokumentacji wewnątrzszkolnej:
- Statutu SOSW,
- Szkolnego Programu Wychowania,
- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
- Szkolnego Programu Profilaktyki,
- procedur szkolnych
- regulaminów
Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.