X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13274
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko: mgr Joanna Ochnik
Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne w Maciejowicach
Dyrektor: mgr Dorota Szeląg
Opiekun stażu: mgr Barbara Rulak
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2011r.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

UBIEGANIE SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

L. p. Działania i zadania nauczyciela Forma/metoda realizacji Dowody realizacji/ dokumentacja Termin realizacji
1. Poznanie z przepisami i procedurami związanymi z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego. • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

• Śledzenie informacji
w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie
i awansowi nauczyciela

• Napisanie planu rozwoju zawodowego • Rejestr przeanalizowanych przepisów:
-Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie stopnia awansu zawodowego;
- Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
-Ustawa z 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela;
-Ustawa o systemie oswiaty z 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami.

• Spis przydatnych stron internetowych
poświęconych edukacji

• Bibliografia literatury pedagogicznej

• Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego wrzesień 2010
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu • Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego

• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem • Umowa o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem

wrzesień 2010
1.ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 R.
§ 6 ust. 2 pkt. 1 znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż
3. Zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami • Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
• Organizacja zajęć własnych
• Zapisy w dzienniku zajęć
• Sprawozdania z Rad Pedagogicznych
• Plany miesięczne i roczne okres stażu
4. Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji • Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji (dziennik, dokumentacja wychowawcy) • Dziennik zajęć
• Karty obserwacji
• Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania październik
5. Poznanie aktów prawnych regulujących działania przedszkola. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola • Analiza dokumentów:
- Statut Przedszkola, programu
-wychowawczego, programu rozwoju placówki,
- dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć) i innymi zarządzeniami: Rady Pedagogicznej • Notatki własne październik/ listopad 2010
6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami i przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu • Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce:
-rozporządzenie MEN z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
-Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola ,szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
• Udział w instruktażu
• Udział w szkoleniu BHP -Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa
-potwierdzenie odbycia instruktażu
- Potwierdzenie odbycia szkolenia październik 2010 – maj2011

zależny od harmonogramu szkoleń BHP
7. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z ich zadań • Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
• Listy obecności
• Zaświadczenia okres stażu
8. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego • Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć (konspektów), zdjęć • Teczka stażysty okres stażu
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi przedszkola • Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju • Sprawozdanie z realizacji stażu za okres I półrocza
• Sprawozdanie z realizacji całego stażu luty 2011

maj 2011
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją • Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji • Wniosek
• Dokumentacja stażu maj 2011
2.§ 6 ust. 2 pkt. 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż
11. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli • Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja • Arkusz obserwacji zajęć dla dokumentowania swoich ocen i opinii raz w miesiącu
12. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu • Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych
• Konsultacje z opiekunem stażu
• Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć • Scenariusze zajęć edukacyjnych
• Notatki i wnioski z rozmów
• Autorefleksja raz w miesiącu
13. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli • Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola zgodnie z harmonogramem WDN • Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów
• Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych organizowanych w ramach WDN cały okres stażu
14. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych • Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno - pedagogicznej • Spis literatury metodyczno - pedagogicznej w ciągu stażu
15. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej • Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
• Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego • Teczka stażysty
• Płyta z zapisem elektronicznym
• Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie cały okres stażu
16. Wymiana doświadczeń • Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami • Notatki
• Zajęcia otwarte dla rodziców, zajęcia koleżeńskie dla nauczycieli w ciągu stażu
3.§ 6 ust. 2 pkt. 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
17. Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie. Diagnoza • Prowadzenie kart obserwacji • Karty obserwacji dziecka okres stażu
18. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych • Rozmowy w zespole wychowawczym
• Analiza Karty Informacyjnej Dziecka
• Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne) • Karta Informacyjna Dziecka
• Notatki własne okres stażu
19. Współpraca z rodzicami • Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie
• Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki - notatki własne z rozmów indywidualnych z rodzicami
-dokumentacja fotograficzna
- plany zebrań z rodzicami
- scenariusze uroczystości okres stażu
20. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych • Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej • Notatki własne
• Rejestr pozycji okres stażu
4.§ 6 ust. 2 pkt 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
21. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć • Rozmowa z opiekunem stażu
• Notowanie spostrzeżeń
• Wyciąganie wniosków • Notatki, spostrzeżenia okres stażu
22. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności • Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem • Teczka stażysty w ciągu stażu
5.ZADANIA WYNIKAJACE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI
23. Zadania związane z planem rocznym przedszkola • Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych typu: urodziny dzieci, bal przebierańców, Dzień Babci i Dziadka, Pożegnanie starszaków
• Dekoracja przedszkola • Notatki, scenariusze okres stażu
24. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci • Udział wychowanków w konkursach o różnorakiej tematyce - Zdjęcia, zaświadczenia wydane przez organizatorów konkursów
-prezentacje wytworów na tablicach w holu okres stażu
25. Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktyczno – wychowawczych • Uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego, studiowanie fachowej literatury, poszukiwanie ciekawych rozwiązań na stronach WWW. • Zaświadczenia, spis literatury, stron WWW. okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.