X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13162
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

imię i nazwisko nauczyciela: Tomasz Maj

nazwa szkoły: Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru
w Piławie Górnej

Nauczane przedmioty: geografia, wiedza o społeczeństwie

Czas trwania stażu: 01.09. 2010 – 31.05. 2013
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania
1.Organizacja własnego doskonalenia zawodowego.
2.Popularyzacja wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu.
3. Aktywny udział w pracach na rzecz szkoły.
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
Formy realizacji
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).
2. Zapoznanie się z publikacjami na temat dokumentowania awansu zawodowego
Nauczycieli.
3. Prowadzenie koła geograficznego.
4. Organizowanie konkursów szkolnych.
5. Urządzanie wystaw prac uczniów z geografii.
6. Pomoc w planowaniu i organizowaniu wycieczek szkolnych. Pełnienie funkcji opiekuna wycieczek przedmiotowych i turystyczno-krajoznawczych.
7. Opracowanie wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.
8. Opracowanie i analiza ankiet na temat zainteresowań uczniów.
9. Aktywny udział w pracach zespołu ewaluacyjnego.
10. Przygotowywanie uroczystości szkolnych.
11.Praca w zespole d/s ścieżek edukacyjnych
12. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
13. Studiowanie czasopism i literatury z zakresu metodyki i psychologii. Wykorzystanie zdobytej wiedzy do przeprowadzania lekcji z geografii i wiedzy o społeczeństwie.
Dowody realizacji
- poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
- zatwierdzony przez Dyrektora szkoły Plan Rozwoju Zawodowego
- rejestr przeanalizowanych przepisów
- lista publikacji
- potwierdzenie Dyrektora szkoły, prace uczniów
- potwierdzenie Dyrektora szkoły, zbiór fotografii,
- zbiór fotografii
- potwierdzenie Dyrektora, szkoły, zbiór fotografii, zestaw kart pracy
- analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego wraz
z wnioskami do dalszej pracy
- sprawozdania
- narzędzia ewaluacyjne i diagnostyczne: ankiety, ich analizy i sformułowane wnioski do dalszej pracy
- zbiór scenariuszy uroczystości i fotografii
-zaświadczenia uczestnictwa
- wykaz pozycji bibliotecznych
- zbiór scenariuszy zajęć


§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania
Poszerzenie wiedzy i umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Formy realizacji
1.Udział w kursach komputerowych, w tym kursy prowadzone metodą e-learning.
2. Publikacja mojego Planu Rozwoju Zawodowego na stronach internetowych.
3. Wykorzystywanie komputera w codziennej pracy pedagogicznej. Gromadzenie materiałów, przechowywanie i przetwarzanie danych, wypełnianie i opracowywanie kart pracy, testów, sprawdzianów ilustracji, gazetek szkolnych, materiałów na spotkania z rodzicami itp. techniką komputerową.
4. Korzystanie
z komputerowych programów edukacyjnych na lekcjach geografii i na zajęciach koła geograficznego oraz w pracy z uczniem mającym trudności.
5.Prowadzenie zajęć
w pracowni komputerowej. Nawiązanie współpracy
z nauczycielem informatyki.

Dowody realizacji
- zaświadczenie o uczestnictwie
- wydruk ze strony internetowej, adres strony www
- zbiór opracowanych materiałów
- scenariusze zajęć
- potwierdzenie nawiązania współpracy, zbiór scenariuszy, zbiór fotografii z przeprowadzonych zajęć

§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania
1. Wymiana doświadczeń i doskonalenie się w ramach zespołu przedmiotowego.
2. Praca na rzecz innych nauczycieli.
3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w czasie pracy i podczas szkoleń z nowo zatrudnionymi nauczycielami i studentami.
Formy realizacji
1. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu matematyczno – przyrodniczego.
2. Wymiana doświadczeń (dzielenie się problemami, własnymi rozwiązaniami, efektami pracy) i wzajemna pomoc w doborze podręczników, pomocy naukowych, programów nauczania, planów wynikowych, metod pracy.
3.Prowadzenie otwartych zajęć dla zainteresowanych nauczycieli.
4. Opracowywanie i udostępnianie swoich scenariuszy zajęć oraz pomocy dydaktycznych.
5. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami przez Internet.
6. Zapoznanie nowych nauczycieli i studentów ze strukturą organizacyjną szkoły, z dokumentacją szkolną oraz z działalnością rady pedagogicznej, jej strukturą oraz kompetencjami i uprawnieniami.
7.Zapoznanie z organizacją i formami współdziałania szkoły z rodzicami oraz zapoznanie
z formami współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym.
Dowody realizacji
- zaświadczenie przewodniczącego zespołu matematyczno - przyrodniczego
- protokoły z posiedzeń zespołu matematyczno - przyrodniczego
- scenariusze przeprowadzonych zajęć
- zaświadczenie Dyrektora szkoły

§ 8 ust. 2. pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania
1.Kształcenie umiejętności opracowywania i wdrażania programów działań edukacyjnych.
2. Opracowanie i wdrożenie programu działalności koła geograficznego i jego ewaluacja.
3. Wspomaganie rozwoju ucznia .
Formy realizacji
1. Poszukiwanie publikacji dotyczących kształcenia umiejętności opracowywania i wdrażania programów edukacyjnych. Analiza literatury naukowej
2. Wytyczenie zajęć do realizacji na zajęciach koła geograficznego w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo i realizowanie wytyczonych zadań na zajęciach.
3. Praca z uczniem posiadającym zalecenia z PP –P – lekcje wyrównawcze.
4. Praca z uczniem – prowadzenie koła geograficznego dla podniesienia efektywności pracy z uczniem zdolnym – przygotowywanie do konkursów przedmiotowych.
Dowody realizacji
- zestawienie bibliografii, notatki, uwagi
- adresy stron www
- program działalności koła geograficznego
- ewaluacja realizacji programu koła geograficznego (karty pracy)
- analizy ankiet wraz z wnioskami

§ 8 ust. 2. pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania
1.Prowadzenie zajęć dodatkowych – kółko filmowe.
2.Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.
3. Przeprowadzanie zajęć dydaktyczno-opiekuńczych w czasie ferii zimowych.

Formy realizacji

1.Organizacja koła filmowego.
2.Ukończenie odpowiednich kursów lub studiów podyplomowych nadających nowe kwalifikacje zawodowe.
3.Zajęcia dodatkowe(pokazy filmów, tworzenie prezentacji, zdjęcia ciekawych zabytków i form przyrodniczych).
Dowody realizacji
- lista filmów
- sprawozdania
- zdjęcia
- dyplomy ukończenia, zaświadczenia

§ 8 ust. 2. pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zadania
1. Nawiązanie współpracy z Biblioteką Gminną.
2.Nawiązanie współpracy z pracownikami służby zdrowia.
3. Nawiązanie współpracy z Komendą Policji.
4.Aktywna współpraca z pedagogiem szkolnym i osobami zajmującymi się problematyką uzależnień.
5. Współpraca z psychologiem.

Formy realizacji
1. Zorganizowanie wycieczki do biblioteki w celu zapoznania uczniów z pracą biblioteki i jej zbiorami.
2.Zaplanowanie spotkań z pielęgniarką środowiskową w celu przeprowadzenia prelekcji na temat:Sposoby ochrony przed groźnymi chorobami.Rodzaje alergii i sposoby jej zwalczania. Zdrowy styl życia.
3.Zaplanowanie wg rozkładu Planu Pracy Wychowawczej spotkań z policjantem w celu przeprowadzenia prelekcji na temat: „Bezpieczeństwo a wpływy współczesnej cywilizacji – komputeryzacja, Internet, obietnice bez pokrycia (sekty i subkultury).
4.Konsultacje z pedagogiem szkolnym oraz w celu niesienia pomocy uczniom mającym problemy wychowawczo – dydaktyczne.
5.Organizacja zajęć z psychologiem na wybrane tematy: komunikacja, integracja zespołu klasowego, motywacja, sposoby rozwiązywania konfliktów.
Dowody realizacji
- potwierdzenie
- potwierdzenie kontaktów wystawione przez pedagoga szkolnego i osób zajmujących się problemami uzależnień

§ 8 ust. 2. pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Zadania
1. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów oraz podejmowanie działań w kierunku ich realizacji.
2.Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych.
Formy realizacji
1.Wnikliwa obserwacja oraz podejmowanie działań mających na celu eliminowanie problemów edukacyjnych uczniów.
2. Podejmowanie działań mających na celu eliminowanie problemów wychowawczych (ustalenie i zastosowanie środków zaradczych).
Dowody realizacji
- opis i analiza przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.