X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13194
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko:
Ewelina Rokicka

Miejsce pracy:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
Filia w Zgierzu

Zajmowane stanowisko:
nauczyciel bibliotekarz

Planowany termin realizacji stażu:
1 września 2010-31 maja 2013

Czas trwania stażu:
2 lata i 9 miesięcy

Posiadane kwalifikacje:
wyższe studia magisterskie na kierunku Filologia polska, specjalizacja: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa na Uniwersytecie Łódzkim oraz uprawnienia pedagogiczne

CEL GŁÓWNY:
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:
- wykorzystywanie i pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności w zakresie:
* realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych lub innych wynikających ze statutu Biblioteki
oraz potrzeb placówki i środowiska lokalnego,
* przepisów dotyczących systemu oświaty,
* wzbogacania warsztatu pracy,
* dokształcania i samokształcenia,
* korzystania w swojej pracy z technologii komputerowej,
* ewaluacji swoich działań.

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach(§ 7 ust. 2 pkt 1)*

ZADANIE:
Poznanie procedury awansu zawodowego oraz aktualnie obowiązujących przepisów oświatowych.
FORMY REALIZACJI:
* Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.

ZADANIE:
Systematyczna współpraca z opiekunem stażu.
FORMY REALIZACJI:
* Określenie form współpracy i częstości spotkań (konsultacji).
* Omówienie treści zawartych w Planie rozwoju zawodowego.
* Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.

ZADANIE:
Opracowanie Planu rozwoju zawodowego.
FORMY REALIZACJI:
* Zredagowanie we współpracy z opiekunem stażu Planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi PBW.

ZADANIE:
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
FORMY REALIZACJI:
* Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach.

ZADANIE:
Prowadzenie zajęć dydaktycznych.
FORMY REALIZACJI:
* Opracowanie szczegółowych konspektów lekcji.
* Konsultacje z opiekunem stażu. okres stażu.

ZADANIE:
Ewaluacja realizowanych działań.
FORMY REALIZACJI:
* Analiza i oszacowanie wyników przeprowadzonej lekcji na postawie opinii uczniów.
* Pozyskiwanie informacji zwrotnych ze strony nauczycieli (uwagi, rozmowy).

ZADANIE:
Podnoszenie swoich umiejętności w zakresie pracy bibliotecznej.
FORMY REALIZACJI:
* Udział w szkoleniach wewnętrznych.
* Udział w zewnętrznych formach doskonalenia.

ZADANIE:
Wykonywanie bieżących prac w Bibliotece związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
FORMY REALIZACJI:
* Obsługa czytelników.
* Udzielanie informacji bibliograficznych i przygotowywanie zestawień na określony temat.
* Opracowywanie książek.
* Włączanie kart do katalogu bibliotecznego oraz dbanie o jego czytelność i estetykę.
* Przygotowanie zbiorów do udostępniania.
* Przygotowanie książek do oprawy w introligatorni PBW.
* Udział w komisjach do spraw selekcji księgozbioru.

ZADANIE:
Planowanie i dokumentowanie działań realizowanych przez Filię PBW w Zgierzu.
FORMY REALIZACJI:
* Udział w sporządzaniu rocznych Planów pracy Filii PBW w Zgierzu, uwzględniających realizację podstawowych funkcji Biblioteki oraz potrzeby czytelników.
* Udział w sporządzaniu dokumentacji Filii PBW w Zgierzu (sprawozdania roczne, statystyki itp.).

ZADANIE:
Dokumentowanie realizacji Planu rozwoju zawodowego zgodnie z wymaganiami Dyrektora PBW i opiekuna stażu.

FORMY REALIZACJI:
* Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, arkuszy hospitacji, świadectw, sprawozdań, potwierdzeń, konspektów, zdjęć itp.

ZADANIE:
Ocena działań realizowanych w trakcie stażu.
FORMY REALIZACJI:
* Dokonanie autoanalizy.
* Sporządzanie notatek z podejmowanych działań.
* Opis realizacji Planu rozwoju zawodowego.

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7 ust. 2 pkt 2)*

ZADANIE:
Znajomość środowiska uczniów oraz pogłębianie wiedzy w zakresie zaspokajania potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów.
FORMY REALIZACJI:
* Rozmowy z opiekunami i wychowawcami klas.
* Tworzenie konspektów i scenariuszy zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.

ZADANIE:
Współpraca z innymi instytucjami oświaty i kultury, wspomagającymi rozwój i edukację uczniów.
FORMY REALIZACJI:
* Nawiązanie współpracy ze szkołami z terenu Zgierza oraz organizowanie zajęć zgodnie z ich potrzebami.
* Udział w lokalnych imprezach środowiskowych (festyny, wystawy, prelekcje itp.) oraz projektach realizowanych przez stowarzyszenia i instytucje kultury z terenu Zgierza.

ZADANIE:
Diagnozowanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów.
FORMY REALIZACJI:
* Rozmowy indywidualne z uczniami.
* Opracowanie ankiety badającej potrzeby czytelnicze uczniów.

ZADANIE:
Promowanie literatury o problematyce społecznej i cywilizacyjnej oraz dotyczącej potrzeb rozwojowych uczniów.
FORMY REALIZACJI:
* Gromadzenie odpowiedniego księgozbioru.
* Organizowanie wystaw tematycznych książek i czasopism ze zbiorów Filii PBW w Zgierzu.
* Przygotowywanie zestawień bibliograficznych na tematy dotyczące omawianej problematyki.

ZADANIE:
Pogłębienie wiedzy nt. bieżących problemów społecznych i potrzeb rozwojowych uczniów.
FORMY REALIZACJI:
* Studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki i socjologii.
* Udział w szkoleniach.

ZADANIE:
Wspomaganie rozwoju zainteresowań uczniów.
FORMY REALIZACJI:
* Polecanie odpowiedniej literatury.
* Organizowanie różnego rodzaju konkursów (np. literackich, plastycznych, fotograficznych).

3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej(§ 7 ust. 2 pkt 30)*

ZADANIE:
Stosowanie technik multimedialnych w pracy bibliotekarza.
FORMY REALIZACJI:
* Meliorowanie istniejących oraz wprowadzanie nowych opisów bibliograficznych wydawnictw zwartych do komputerowej bazy danych zgodnie z aktualnymi zasadami katalogowania
w programie SOWA TCP z wykorzystaniem baz on-line.
* Prowadzenie ewidencji komputerowej zapisów czytelników (rejestracja użytkowników, ustalanie i wysyłanie monitów).
* Prowadzenie ewidencji komputerowej wypożyczeń (wypożyczanie zbiorów, przyjmowanie i realizowanie zamówień i rezerwacji na książki).
* Udzielanie informacji czytelnikom za pośrednictwem poczty mailowej i komunikatorów internetowych.

ZADANIE:
Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy dydaktycznej.
FORMY REALIZACJI:
* Korzystanie podczas zajęć z urządzeń multimedialnych, programów edukacyjnych, Internetu.
* Przygotowywanie prezentacji multimedialnych w celach dydaktycznych.
* Opracowywanie technikami komputerowymi konspektówi scenariuszy zajęć.
* Wykorzystanie programów komputerowych do tworzenia pomocy dydaktycznych (kart pracy, krzyżówek itp.).
* Wdrażanie uczniów do świadomego korzystania z zasobów sieci Internet.

ZADANIE:
Doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
* Udział w szkoleniach i kursach dotyczących obsługi komputera i pracy w określonych programach (np. MARC 21, SOWA 2).
* Korzystanie z portali edukacyjnych i publikowanie w Internecie.

ZADANIE:
Stosowanie technologii komputerowej w realizacji działań promujących Bibliotekę.
FORMY REALIZACJI:
* Opracowywanie różnego rodzaju plakatów, zaproszeń, broszur i folderów informujących
o działaniach placówki.
* Przygotowywanie dyplomów i podziękowań dla uczestników konkursów realizowanych przez Bibliotekę.
* Przygotowanie bądź zaktualizowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej działania Filii PBW w Zgierzu.
* Prowadzenie Kroniki dokumentującej pracę Biblioteki.
* Redagowanie artykułów do prasy lokalnej i do „Siglum”.

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań(§ 7 ust. 2 pkt 4)*

ZADANIE:
Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
FORMY REALIZACJI:
* Studiowanie odpowiedniej literatury.
* Korzystanie z publikacji na stronach www.
* Udział w szkoleniach.

ZADANIE:
Organizowanie zajęć dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
FORMY REALIZACJI:
* Opracowanie konspektów i scenariuszy oraz pomocy dydaktycznych uwzględniających możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

ZADANIE:
Organizowanie zajęć dla przedszkolaków.
FORMY REALIZACJI:
* Opracowanie konspektów i scenariuszy oraz pomocy dydaktycznych uwzględniających możliwości wychowanków przedszkoli.

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż(§ 7 ust. 2 pkt 5)*

ZADANIE:
Analiza dokumentów regulujących pracę Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi.
FORMY REALIZACJI:
* Współpraca z innym pracownikami Filii w zakresie opracowywania dokumentów związanych z jej działalnością (np. planów pracy placówki i sprawozdań z ich realizacji za poszczególne lata).

ZADANIE:
Analiza przepisów prawa oświatowego i bibliotecznego oraz posługiwanie się nimi w pracy zawodowej.
FORMY REALIZACJI:
* Realizowanie zaplanowanych działań w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
* Wykonywanie obowiązków służbowych zgodnie z aktualnymi zasadami prawa bibliotecznego i oświatowego.
_______________________

* Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego wg Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli (Dziennik Ustaw nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004 r.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.