X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13148
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Agnieszka Szydlik

Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Torzymiu

Imię i nazwisko opiekuna stażu: Jolanta Zaporowska
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.
Przewidywany termin zakończenia stażu: 31.05.2011r.


§ 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia: Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania –przewidywane efekty
Sposób realizacji
Termin

1 Poznanie procedury awansu zawodowego.
-analiza przepisów prawa oświatowego,
-napisanie wniosku o odbycie stażu. Początek stażu

2 Współpraca z opiekunem stażu - ustalenie zasad współpracy(zawarcie kontraktu, przygotowanie planu rozwoju zawodowego),
- obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna,
-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna,
- omówienie prowadzonych i obserwowanych lekcji, ewaluacja obserwowanych przeprowadzonych zajęć,
- konsultacje, rozmowy indywidualne z opiekunem.
Początek stażu
W okresie stażu

3 Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia - udział w szkoleniowych radach pedagogicznych,
-samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej,
-udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: ukończenie kursu kwalifikacyjnego z plastyki,
-udział w różnego rodzaju kursach, seminariach, szkoleniach, konferencjach metodycznych, warsztatach,
-aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego.
Zgodnie z harmonogramem
W okresie stażu

4 Wzbogacenie warsztatu pracy -tworzenie materiałów i pomocy dydaktycznych,
- dbanie o estetykę sali i sprzęt,
- tworzenie własnej biblioteczki metodycznej,
- organizowanie konkursów ,imprez, akademii.
W okresie stażu

5 Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej - tworzenie rocznych planów pracy świetlicy szkolnej,
- tworzenie scenariuszy uroczystości i imprez szkolnych,
-prowadzenie koła artystycznego,
- praca z uczniem słabym, sprawiającym problemy wychowawcze oraz wymagającym szczególnej uwagi.
W okresie stażu


§7, ust.2. pkt 2 rozporządzenia: umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1 Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno-cywilizacyjnych - zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole: opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, zapisy w protokołach,
- nawiązywanie współpracy z pedagogiem szkolnym
-bieżące kontakty z rodzicami uczniów,
-obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, spacery),
-indywidualne kontakty z dzieckiem,
- opracowywanie i prowadzenie zajęć dotyczących używek, agresji,
- bieżąca analiza fachowej literatury (rozwój psychologiczny dziecka, problemy agresji, patologia itp.),
-kształtowanie postaw tolerowanych społecznie.
W okresie stażu

2 Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy problemów środowiska - współpraca z instytucjami wspomagającymi szkolę lub działającymi na rzecz środowiska,
-udział w akcjach na rzecz środowiska,
- aktywna współpraca z rodzicami,
- bieżąca współpraca z pedagogiem szkolnym ,
- doskonalenie metod i form pracy do zaistniałych problemów,
- współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą
(Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Opieka Społeczna).
W okresie stażu


§7 ust. 1 pkt 1 Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

1 Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela - opracowanie regulaminu oraz planu pracy świetlicy szkolnej,
- sprawowanie opieki nad uczniami w ramach działalności świetlicy szkolnej,
- organizacja wycieczek, wyjazdów do kina, teatru,
- przygotowywanie gazetek okolicznościowych.
W okresie stażu
2 Realizacja zadań wynikających ze statutu szkoły i jej potrzeb -uczestnictwo w akademiach szkolnych,
- kształtowanie postaw patriotycznych poprzez
przygotowywanie imprez z okazji rocznic i świąt narodowych,
- organizacja dyskotek szkolnych,
- udział w pracach zespołu przedmiotowego.
W okresie stażu


§7, ust.2. pkt 3 rozporządzenia: umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1 Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego - uzyskiwanie informacji na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi),
-publikacje własnych materiałów na stronach internetowych,
-konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych,
- stworzenie bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych,
- wykorzystywanie na zajęciach świetlicowych zasobów internetowych jako źródła wiedzy.
W okresie stażu

2 Wykorzystanie komputera w pracy - wykorzystanie komputera do przygotowania dokumentacji: planu pracy, listy uczniów itp.
-przygotowanie na komputerze tekstów zaproszeń, dyplomów, kart pracy itp.
-przeglądanie stron internetowych wydawnictw edukacyjnych,
- pozyskiwanie materiałów do wykorzystania na zajęciach.
-opracowanie artykułów do gazetek szkolnych, scenariuszy imprez.
W okresie stażu


§7, ust.2. pkt 4 rozporządzenia: Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1 Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych - udział kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy.
W okresie stażu

2 Aktywne realizowanie zadań wychowawczych - poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z rodzicami,
- bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych,
- realizacja zadań programu „Jak przeciwdziałać agresji w szkole”,
- samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin,
- zapoznawanie uczniów z patronem szkoły
( przygotowanie gazetek).
W okresie stażu


§7, ust.2. pkt 5 rozporządzenia: umiejętność posługiwania sie przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1 Przeanalizowanie aktów prawnych procedury nadawania stopnia awansu zawodowego nauczycieli. - udział w warsztatach szkoleniowych , śledzenie dokumentów,
- opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu. Według harmonogramu

2 Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego. -aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego,
-gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej i elektronicznej,
- systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego. W okresie stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.