X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13144
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Anna Kozioł
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Teresa Suda
Czas trwania stażu: 01.09.2010 – 31.05.2011


CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania oddziału przedszkolnego.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu
lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej
poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Współpraca z rodzicami.


Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.
§ 6 ust. 2 pkt. 1

(Plan został sporządzony w formie tabeli - dop. red.)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
SPOSÓB DOKUMENTACJI
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
TERMIN REALIZACJI

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli

Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
-Kodeks postępowania administracyjnego
- poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego
- krótkie notatki z analizy przepisów
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
IX 2010


Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu
- współpraca z opiekunem stażu
- kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem
Opiekun stażu
IX 2010 i cały okres stażu
Opracowanie drogi rozwoju zawodowego Przygotowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły -zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez dyrektora -plan rozwoju zawodowego
Opiekun stażu
IX 2010


Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły

Analiza podstawowych aktów prawnych szkoły:
- Statut Szkoły
-Misja szkoły
- Regulamin pracy i wynagrodzenia -zapoznanie się z podstawowymi
aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły - notatki własne
IX-X
2010

Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
Zapoznanie się z programem realizowanym w placówce - poznanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu
„ Nasze przedszkole” M. Kwaśniewskiej i W. Żaby- Żabińskiej
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
opiekun stażu
IX 2010


Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji w szkole

Analiza dokumentacji szkolnej : --Miesięczny plan pracy wychowawczo – dydaktyczny oddziału przedszkolnego:
- Dziennik zajęć
- Arkusz obserwacji dziecka
- Protokoły ze spotkań Rady Pedagogicznej,
-przeprowadzenie diagnozy pod kątem osiągnięcia dojrzałości szkolnej
Zapoznanie się z rodzajem sposobem prowadzenia dokumentacji w szkole - prawidłowe sporządzanie i prowadzenie
dokumentacji szkolnej : planów miesięcznych, dziennika zajęć, arkuszy obserwacji
Opiekun stażu
Okres stażu

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego - zgromadzenie potrzebnej dokumentacji
- zaświadczenia, sprawozdania, konspekty, scenariusze, notatki, itp.
Okres stażu


Poznanie przepisów dotyczących zasad bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy na terenie szkoły

Analiza regulaminu BHP i przepisów przeciwpożarowych
- poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
IX 2010


Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwojowego

Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu opisującego stopień realizacji przyjętego planu rozwoju - poprawne sprawozdanie z realizacji planu - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Opiekun stażu
VI 2011


Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego u dyrektora szkoły
Sporządzenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego -sporządzenie wniosku -wniosek,
-zgromadzona dokumentacja
VI 2011


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.
§ 6 ust. 2 pkt 2

Poznanie zasad wyboru programu nauczania i konstruowania planów pracy

Opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści zawartych w wybranym programie nauczania i w planie rocznym

- tworzenie miesięcznych planów wychowawczo- dydaktycznych - plan pracy zatwierdzony do realizacji
Opiekun stażu
Okres stażu


Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym i samokształceniu

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z harmonogramem WDN
Wyszukiwanie:
czasopism , książek, artykułów o tematyce pedagogiczno-psychologicznej
-informacji w inernecie, mediach- przydatnych w pracy zawodowej
-wzbogacanie wiedzy teoretycznej dotyczącej pracy wychowawczo-dydaktycznej w szkole -Rejestr pozycji bibliograficznych, stron internetowych
-zaświadczenia
Opiekun stażu
X 2010
Okres stażu


Doskonalenie multimedialnych technik pracy Opracowywanie dokumentacji związanych z własnym stażem Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy, zaproszeń itp.

Korzystanie z nowych ,ciekawych programów komputerowych przydatnych do pracy nauczyciela
Wyszukiwanie ciekawych pomysłów przydatnych w pracy wychowawczo-dydaktycznej
-publikacja Planu rozwoju w Internecie
-konspekty zajęć
-pomoce dydaktyczne
-zapis na CD
Okres stażu


Przygotowywanie dzieci do konkursów i występów podczas uroczystości szkolnych

Udział w imprezach szkoły w/g harmonogramu planu rocznego: andrzejki, wigilia klasowa, dzień Babci i Dziadka, zabawa karnawałowa, dzień Matki, dzień Dziecka
Uczenie dzieci wierszy, piosenek, zabaw
Potwierdzenie przez opiekuna stażu Opiekun stażu
Okres stażu


Wykonywanie dodatkowych prac w szkole

Dekorowanie i wykonywanie gazetek tematycznych w sali
Realizacja zadań wynikająca z Miesięcznego planu pracy oddziału przedszkolnego
Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych -Dekorowanie sali odpowiednio do pór roku i świąt
Potwierdzenie przez opiekuna stażu
Okres stażu


Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.
§ 6 ust. 2 pkt 3

Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków - rozmowy z rodzicami
- informowanie na bieżąco
o postępach i zachowaniu dziecka
- spotkania z rodzicami w formie zebrań, konsultacje indywidualne
- spotkania okolicznościowe
-współpraca z Pedagogiem szkolnym
- poznanie sytuacji rodzinnej dziecka
-ustalenie wspólnych zasad oddziaływań wychowawczych
- deklarowanie pomocy ze strony rodziców
- zeszyt wychowawcy grupy
Opiekun stażu
Okres stażu


Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci

- stała obserwacja dziecka
- rozmowy indywidualne z dzieckiem
- współpraca z rodziną
- udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka
- diagnoza dojrzałości szkolnej - prowadzony arkusz obserwacji dziecka
- notatki
- arkusze obserwacji
- zaświadczenia
Okres stażu
Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych

- Własne poszukiwania, informacje od innych nauczycieli
-współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie
-współpraca z Pedagogiem szkolnym
- zdobycie nowych doświadczeń
- współpraca z innymi nauczycielami,
- spis niezbędnych telefonów kontaktowych instytucji wspomagających proces wychowawczy
Okres stażu


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
§ 6 ust. 2 pkt 4

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora

- opracowywanie scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
- analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć - zrealizowanie zamierzonych celów
- opracowanie scenariuszy pod względem właściwego doboru metod i form
-wyciągniecie wniosków na przyszłość
- scenariusze zajęć
-notatki
Opiekun stażu
Okres stażu


Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli

- obserwacja zajęcia
- omówienie zajęcia -nabywanie umiejętności w prawidłowym prowadzeniu zajęć
- notatki własne
- scenariusz zajęcia
- wnioski z obserwacji Opiekun stażu lub inni nauczyciele
Okres stażu


.....................................
podpis nauczyciela stażysty

........................................
........................................
miejscowość i data pieczątka i podpis
podpis opiekuna stażu dyrektora placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.