X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13044
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Nauczyciel Mianowany
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

§ 8, Ust.2, pkt 1 Rozporządzenia
„uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,...

Zadania/Formy realizacji/Termin

Poznanie procedury awansu zawodowego./Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela./VIII/IX 2005
Opracowanie dokumentów wpływających na poprawę jakości pracy szkoły./Opracowanie dokumentów, które będą usprawniały działania szkoły wpływały na jakość jej pracy./Wg potrzeb
Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji./Aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach, kurs języka francuskiego./Cały okres stażu
Poznanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji opiekuna stażu/Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MENiS, CODN./Rok szkolny 2005/2006
Dokumentowanie realizacji planu./Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, planów, itp./Cały okres stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania./Autorefleksja, samoocena, opis realizacji planu rozwoju zawodowego./VI 2008

§ 8, Ust.2, pkt 2 Rozporządzenia
„wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy zawodowej./Opracowywanie materiałów dydaktycznych
Korzystanie z zasobów własnych i sieci Internet. ./Cały okres stażu
Przygotowanie przez uczniów różnorodnych materiałów z wykorzystaniem technologii komputerowych i Internetu (zgodnie z ich możliwościami) pod moim kierunkiem. ./Cały okres stażu
Realizacja programu z zakresu „kształcenia na odległość” z wykorzystaniem komunikatorów internetowych./Cały okres stażu

§ 8, Ust.2, pkt 3 Rozporządzenia
„umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty./Prowadzenie zajęć otwartych dla stażysty, hospitowanie i ocenianie jego zajęć, prowadzenie i kontrolowanie dokumentacji./Rok szkolny 2005/2006
Pomoc w opracowaniu scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty. /Wg potrzeb
Konsultacje metodyczne/ Wg potrzeb
Opracowywanie wzorcowych scenariuszy zajęć oraz prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli/Przygotowanie i udostępnienie zainteresowanym nauczycielom scenariuszy zajęć, uroczystości z okazji świąt narodowych, imprez szkolnych./ Wg potrzeb
Opracowanie materiału do publikacji./Cały okres stażu
Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym./Uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej. /Zgodnie z harmonogramem
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli./ Wg potrzeb
Udział w pracach zespołu przedmiotowego./ Zgodnie z ustalonymi terminami

§ 8, Ust.2, pkt 4a Rozporządzenia
„opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”

Opracowanie programu kółka historycznego./Prowadzenie zajęć wg opracowanego programu./Według potrzeb.

§ 8, Ust.2, pkt 4c Rozporządzenia
„poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

Rozwijanie zainteresowań młodzieży, wdrażanie do samokształcenia i zdobywania informacji z różnych źródeł; doskonalenie umiejętności dokonywania selekcji materiału./Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów historycznych/ Cały okres stażu
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach./ Wg potrzeb
Indywidualizacja nauczania oraz wymagań dla dzieci mających trudności z posługiwaniem się językiem polskim jako językiem ojczystym./Cały okres stażu
Kształtowania aktywnej i kreatywnej postawy uczniów wobec otaczającego go świata przez angażowanie uczniów w pracy na rzecz szkoły i środowiska./Przygotowanie i udział w uroczystościach z okazji świąt narodowych dla Polonii belgijskiej/Wg potrzeb
Przygotowywanie imprez szkolnych./Zgodnie z harmonogramem
Organizowanie czasu wolnego ucznia./Opracowanie dokumentacji wycieczek i ich realizacja./Cały okres stażu
Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi./Przeprowadzenie spotkań. /Wg potrzeb

§ 8, Ust.2, pkt 4e Rozporządzenia
„wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”

Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i wychowania./Udział w pozaszkolnych imprezach środowiskowych. ./2006 – 2007
Aktywizowanie uczniów do udziału w życiu kulturalnym Polonii belgijskiej poprzez współpracę min. z Polską Macierzą Szkolną w Brukseli/2005 - 2007
Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu klasy i szkoły./Współdziałanie w organizowaniu imprez klasowych i wycieczek szkolnych. /Cały okres stażu
Systematyczny kontakt z rodzicami i opiekunami uczniów./Cały okres stażu
Współpraca w prowadzeniu akcji charytatywnych./Udział w akcjach charytatywnych./Wg potrzeb

§ 8, Ust.2, pkt 5 Rozporządzenia
„umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”

Rozpoznawanie i rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych uczniów./Rozmowy indywidualne./Cały okres stażu
Pogadanki. /Cały okres stażu
Współpraca z rodzicami i specjalistami. /Cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.