X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13069
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko stażysty: Marta Kisiel
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Kamila Pielucha
Nazwa i adres placówki: Przedszkole Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi,
ul. Lokatorska 12, 93-024 Łódź
Posiadane kwalifikacje: studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie edukacji specjalnej, studia podyplomowe na kierunku pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (przewidywany termin ukończenia – 02.2011r.)
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta
Nauczyciel ubiega się o stopień: nauczyciela kontraktowego
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2011r.
Termin zatwierdzenia Planu Rozwoju Zawodowego:

§ 6 ust. 2 pkt 1 Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
> Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego:
• Rozporządzenie MENiS z dn.1.12.2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli, Dz.U. nr 260, poz. 2593 (z późniejszymi zmianami 2007r.)
• Karta Nauczyciela z dn. 26.01.1982 r., art.9 (z późniejszymi zmianami)- uwzględnienie treści związanych z uzyskiwaniem awansu zawodowego
> nabycie umiejętności odczytywania aktów prawnych
> gromadzenie informacji z internetu i prasy poświęconej oświacie
> krótkie notatki z analizy przepisów
> plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Stażysty IX
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
> bezpośrednia rozmowa z opiekunem stażu
> zawarcie kontraktu
> wspólne ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu
> spisany kontrakt IX
3.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
> Analiza dokumentacji przedszkola:
• Statut Przedszkola
• Roczny Plan Pracy dydaktyczno-wychowawczej
• Regulamin spacerów i wycieczek
> uwzględnianie w pracy z dziećmi zadań i treści zawartych w Statucie Przedszkola oraz Rocznym Planie Pracy
> stosowanie się do regulaminu obowiązującego w placówce podczas spacerów i wycieczek
> notatki własne
IX-X
4. Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola
> analiza regulaminu BHP i przeciwpożarowego
> udział w szkoleniu BHP
> troska o bezpieczeństwo dzieci i własne
> zapis w dokumentacji przebiegu stażu
> potwierdzenie odbycia szkolenia
IX-X
5. Poznanie nowej Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
> dogłębna analiza podstawy programowej
> planowanie własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego
> Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego
IX i przez cały okres stażu
6. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji
> prowadzenie dziennika
> pisanie planów miesięcznych, scenariuszy zajęć
> prowadzenie arkuszy obserwacji dziecka
> nabycie umiejętności prowadzenia dziennika, pisania planów miesięcznych, scenariuszy i arkuszy obserwacji
> wpisy w dzienniku
> scenariusze zajęć
> plany miesięczne
> arkusze obserwacji dziecka
Cały okres stażu
7. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania przedszkola
> udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych
> uczestnictwo w tworzeniu Rocznego Planu Pracy dydaktyczno- wychowawczej
> aktywny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych
> przedstawianie swoich spostrzeżeń, propozycji
IX i cały okres stażu
8. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
> gromadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanego planu rozwoju zawodowego
> przygotowanie teczki stażysty
> zaświadczenia
> scenariusze zajęć
> sprawozdania
> notatki itp.
Cały okres stażu
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi przedszkola
> przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju
> napisanie sprawozdania z przebiegu stażu
> sprawozdanie z realizacji przyjętego planu rozwoju zawodowego
VI


§ 6 ust. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż

1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi w obecności opiekuna stażu lub dyrektora > opracowywanie scenariuszy zajęć
> konsultacja z opiekunem stażu lub dyrektorem
> analiza i ocena słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć
> wykorzystanie wskazówek i spostrzeżeń opiekuna stażu lub dyrektora do dalszej pracy z dziećmi
> scenariusze zajęć edukacyjnych
> notatki własne
Raz w miesiącu
przez cały okres stażu
2. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli
> kurs pedagogiki Marii Montessori
> ukończenie studiów podyplomowych- kierunek pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
> kurs: „Zabawy instrumentalno-rytmiczne, inscenizowane i taneczne do piosenek na cztery pory roku”
> kurs: „Jak napisać sprawozdanie z okresu stażu?”
> kurs: „Rytm, ruch, dotyk – jak budować w dziecku fundament do nauki czytania i pisania”
> udział w Zespole Metodycznym do Spraw Marii Montessori
> nabycie umiejętności pracy z dziećmi na montessoriańskim materiale rozwojowym oraz według metod M. Montessori
> poznanie nowych metod pracy zwłaszcza form teatralnych, muzycznych i innych oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi
> zaświadczenia potwierdzające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji Cały okres stażu
3.Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
> korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
> przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych
> publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego
> tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia
> konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci
> przygotowywanie materiałów na spotkania z rodzicami, scenariusze zająć otwartych i imprez okolicznościowych
> wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości
> korzystanie z poczty elektronicznej
> prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, tworzenie kart pracy itp. z wykorzystaniem komputera
> wykorzystanie w pracy z dziećmi posiadanych umiejętności pracy z komputerem
> teczka stażysty
> płyta z zapisem elektronicznym
> potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie Cały okres stażu
4. Integracja we wszystkich jej aspektach na płaszczyźnie:
-n-el- dziecko,
-n-el- rodzic,
-n-el- pracownicy
> spotkanie integracyjne z rodzinami
> zebranie z rodzicami
> uroczystości przedszkolne
> spotkania na liturgii mszy św.
> rozmowy indywidualne z rodzicami, wspólne rozwiązywanie problemów
> współpraca z nauczycielkami z innych grup
> pozytywne odnoszenie się do uwag zwierzchników
> doskonalenie kontaktów interpersonalnych
> podjęcie współpracy z dziećmi, rodzicami oraz pracownikami przedszkola
> plany spotkań
IX-X i przez cały okres stażu
5. Dzielenie się posiadaną wiedzą
z innymi nauczycielami
> publikacja planu rozwoju zawodowego i scenariuszy zajęć w Internecie
> dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami
> portale internetowe
> plan dostępny w dokumentacji przedszkola
Cały okres stażu
6. Aktywny udział w uroczystościach okolicznościowych w przedszkolu
> organizowanie i współorganizowanie uroczystości przedszkolnych według harmonogramu (spotkanie integracyjne z rodzinami, Wigilia, Bal z Babcią i Dziadkiem, Przedstawienie Wielkanocne, Dzień Rodziny)
> przygotowanie dekoracji na Boże Narodzenie, do szatni
> zaangażowanie w przygotowanie uroczystości przedszkolnych i dekoracji
> dokumentacja fotograficzna
Cały okres stażu
7. Zadania związane z przydziałem zadań dodatkowych
> współprowadzenie kroniki przedszkolnej
> praca w zespole obserwacyjno-diagnostycznym
> wzbogacanie kącika przyrodniczego i teatralnego w grupie
> stworzenie kroniki przedszkolnej na rok szkolny 2010/2011
> poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie dokonywania obserwacji i diagnozy dziecka w wieku przedszkolnym
> rozwinięcie kącika przyrodniczego i teatralnego
> kronika przedszkolna
> dokumentacja fotograficzna
Cały okres stażu
8. Poszerzenie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania i nauczania
> czytanie różnych pozycji książkowych, artykułów pedagogicznych, stron internetowych
> poszukiwanie w literaturze informacji przydatnych do przygotowania zajęć dla dzieci
> poszukiwanie w literaturze odpowiedzi na nurtujące pytania
> recenzje przeczytanych książek, artykułów
Cały okres stażu


§ 6 ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1.Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o dziecku
> opracowanie kart obserwacji dziecka
> prowadzenie dokumentacji związanej z obserwacją
> opracowanie kart obserwacji dziecka
> karty obserwacji
Cały okres stażu
2. Gromadzenie informacji o dziecku
> analiza Karty Informacyjnej Dziecka
> spotkanie z rodzicami (rozmowy indywidualne)
> nabycie umiejętności gromadzenia informacji o dziecku
> Karty Informacyjne Dziecka
IX
3.Współpraca z rodzicami
> rozmowy z rodzicami
> informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
> włączenie rodziców do organizacji uroczystości okolicznościowych
> pozyskiwanie rodziców na rzecz grupy i placówki- wzbogacanie grupy o materiały plastyczne itp.
> udział w zebraniu z rodzicami
> ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu Cały okres stażu


§ 6 ust. 2 pkt 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
> obserwowanie zajęć
> omawianie prowadzonych zajęć z prowadzącym
> nabycie umiejętności obserwowania zajęć
> wykorzystanie zdobytych doświadczeń w pracy z dziećmi
> arkusz obserwacji zajęć dla dokumentowania swoich ocen i opinii
Raz w miesiącu przez
cały okres stażu
2. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
> rozmowa z opiekunem stażu
> notowanie spostrzeżeń
> wyciąganie wniosków
> nabycie umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
> notatki, spostrzeżenia
IX
3. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
> opracowanie tematów, zakresu i terminów zajęć
> harmonogram zajęć prowadzonych i obserwowanych
> scenariusze zajęć
Cały okres stażu
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
> Rozmowy z opiekunem stażu dotyczące przeprowadzonych oraz obserwowanych zajęć
> uwzględnienie opinii opiekuna stażu w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dzieckiem
> poprawa jakości prowadzonych zajęć z dziećmi
> nabycie umiejętności oceny własnej działalności
> notatki opiekuna stażu na arkuszach obserwacji zajęć lub na scenariuszach zajęć
Cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.