X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13042
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt 1).

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
• zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
• przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w Internecie i innych źródłach Wrzesień 2008r. Plan rozwoju zawodowego.
2. Opracowanie i wdrożenie modyfikacji systemu oceniania.
Opracowanie i wdrożenie wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego. • zapoznanie z kryteriami oceniania uczniów i stosowanie ich na lekcji
• zapoznanie uczniów z wymogami edukacyjnymi Wrzesień 2008r.
Wrzesień 2009r.
Wrzesień 2010r. Kryteria systemu oceniania, Karta „Jak oceniam?”.
3. Praca z uczniem zdolnym.
• przygotowanie uczniów do reprezentowania szkoły w gminnych i powiatowych zawodach sportowych oraz brania udziału w konkursach biologicznych Okres stażu. Potwierdzenia osiągnięć uczniów, sprawozdania z zawodów i konkursów.
4. Przygotowywanie uczniów do egzaminów zewnętrznych.
• prowadzenie konsultacji, rozwiązywanie przykładowych testów kompetencji z biologii Okres stażu. Wpisy w dzienniku lekcji,
przykładowe zestawy testów.
5. Budowanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
• opracowywanie testów do mierzenia efektów kształcenia
• wzbogacanie sali w pomoce wykonane przez uczniów, dbanie o gazetki, dekoracje
• opracowanie kart samooceny uczniów i zastosowanie eksperymentalnie w wybranych klasach
Okres stażu.
Na bieżąco
Okres stażu
Testy i raporty z mierzenia, potwierdzenie dyrektora.
Gazetki klasowe, pomoce dydaktyczne.
Karta samooceny.
6. Wdrażanie metod aktywizujących na lekcjach.
• stosowanie aktywizujących metod i form prowadzenia zajęć
Okres stażu. Wybrane scenariusze zajęć.
7. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
• szkoleniowe konferencje rady pedagogicznej szkoły
• udział w konferencjach metodycznych, seminariach, kursach
• pogłębianie wiedzy poprzez śledzenie literatury fachowej Okres stażu. Rejestr udziału w szkolnych radach pedagogicznych.
Zaświadczenia.


2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 2 pkt. 2)

1. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. • opracowywanie narzędzi badawczych do mierzenia osiągnięć uczniów
• opracowywanie scenariuszy lekcji, uroczystości, programów
• przygotowywanie na bieżąco dokumentacji szkolnej przy użyciu komputera
• korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
• wykorzystywanie Internetu w celu wzbogacenia form pracy
• przeprowadzenie lekcji biologii z wykorzystaniem technologii komputerowej Okres stażu.
Na bieżąco.
Okres stażu.
Okres stażu.
Na bieżąco.
Kwiecień 2009.
Testy, sprawdziany, ankiety, plany i karty pracy dla uczniów na lekcje
scenariusze lekcji, plany wynikowe, plany godz wych, systemy oceniania.
Spis wykorzystanych programów i encyklopedii.
Scenariusz zajęć.

2. Opublikowanie materiałów dla nauczycieli w Internecie.
• umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie
Październik 2008.
Adres strony internetowej.


3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć(§ 8 ust. 2 pkt 3).

1. Dzielenie się swoją wiedzą.
• prowadzenie lekcji otwartych w celu wymiany doświadczeń.
• czynny udział w WDN.
• sposoby organizacji imprez i zawodów sportowych na terenie szkoły i innych szkół wynikające z kalendarza imprez sportowych
• aktywne uczestniczenie w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego oraz wychowawczego
• publikacja materiałów dla nauczycieli w Internecie Okres stażu.
Zgodnie z kalendarzem imprez.
Zgodnie z planem pracy.
Okres stażu.
Scenariusze lekcji, zaświadczenia, potwierdzenia nauczycieli.
Sprawozdanie, dokumentacja nauczyciela wychowania fizycznego (tabele wynikowe).
Dokumentacja.
Adresy stron internetowych.

2. Sprawowanie opieki nad nauczycielem stażystą.
• prezentacja metod i form prowadzenia lekcji, przedstawienie sposobów właściwej organizacji pracy nauczyciela wychowania fizycznego. Rok szkolny 2008/09 Dokumentacja przebiegu stażu.


4. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt 4a).

1. Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych.
• opracowanie i wdrożenie przedsięwzięcia:
Program sportowych zajęć pozalekcyjnych z akcentem na piłkę siatkową, jako sekcję wiodącą w szkole.
Rok szkolny 2009/10, 2010/11. Zatwierdzony program do realizacji.
2. Opracowanie lekcji na godziny wychowawcze .
• opracowanie cyklu lekcji godzin wychowawczych „Prawa człowieka ”.
Rok szkolny 2008/09. Scenariusze zajęć.


5. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przydatnych w realizacji zadań wychowawczo – dydaktycznych szkoły(§ 8 ust. 2 pkt 4c).

1. Promowanie działań szkolnych w środowisku lokalnym na piknikach i festynach.
• powadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla młodzieży.
• aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego Okres stażu. Potwierdzenie dyrektora.
2. Aktywna praca z młodzieżą szkolną.
• organizowanie międzyszkolnych turniejów z poszczególnych dyscyplin sportowych na terenie gminy. Okres stażu. Sprawozdanie, zaświadczenia.
3. Dokumentowanie życia sportowego szkoły.
• powadzenie dokumentacji zawodów. Okres stażu. Sprawozdania.
4. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych SKS.
• zajęcia pozalekcyjne. Okres stażu. Dziennik zajęć.


6. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust. 2 pkt 4e).

1. Współpraca z doradcą metodycznym.
• rozmowy, szkolenia. Okres stażu. Potwierdzenia.
2. Współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym.
• organizacja zawodów sportowych dla szkół gimnazjalnych na szczeblu gminnym w ramach kalendarza imprez organizowanych przez SZS. Co roku wg kalendarza imprez. Potwierdzenia, zdjęcia, wycinki z gazet, potwierdzenie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego.
3. Współpraca ze służbą zdrowia.
• współpraca z lekarzem i pielęgniarką przy organizacji zawodów, głównie długodystansowych biegów przełajowych. Co roku wg kalendarza imprez Potwierdzenia.
4. Współpraca z instytucjami działającymi na terenie naszej gminy oraz wspierającymi proces wychowawczy.
• współpraca z Urzędem Gminy Czernica
• współpraca z Towarzystwem Miłośników Chrząstawy Okres stażu. Potwierdzenia.
5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
• wnikliwa ocena możliwości edukacyjnych uczniów
• praca z uczniem w sposób zalecany przez psychologa z poradni
• współpraca z pedagogiem w celu pomocy w rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych w szkole Okres stażu. Potwierdzenia.


7. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust.2 pkt 5).

1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych z uwzględnieniem specyfiki i typu szkoły.
• Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych. Okres stażu. Opis.

Uwaga: dopuszcza się możliwość rozszerzenia i korekty zadań w planie rozwoju zawodowego wynikających z potrzeby chwili w danym roku szkolnym.


Opracowała: mgr Marta Wierciak - Stefaniak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.