X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12809
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko: Katarzyna Józefowska
Miejsce pracy: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Chorzowie
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Posiadane kwalifikacje:
- studia magisterskie o kierunku filologia romańska, specjalności: nauczycielska i językoznawcza;
- certyfikat CAE o zaawansowanej znajomości języka angielskiego;
- certyfikat ukończenia kursu pedagogiczno-metodycznego dla nauczycieli języka angielskiego.

Czas trwania stażu: 1 IX 2010 r. – 31 V 2011 r.

Data oddania planu: 13 IX 2010 r.

Informacje o stażu

Data rozpoczęcia: 1 września 2010 r.

Planowana data zakończenia: 31 maja 2011 r.

Opiekun stażu: mgr Aleksandra Katan

Cel główny stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
3. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły i omawianie ich z osobą, w obecności której zostały przeprowadzone.
7. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia).

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) - dalej zwana ustawą
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007r Nr 214 poz. 1580)


Zadania, formy i terminy ich realizacji

§ 6 ust.2 pkt.1.
I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
- zapoznanie się z informacjami i publikacjami w Internecie
- udział w szkoleniu organizowanym przez ZNP
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego
IX 2010
2. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora
z pracownikami
- udział w Radach Pedagogicznych
- rozmowy z opiekunem stażu i nauczycielami
cały okres stażu
3. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu
- konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu
- zawarcie pisemnej umowy z opiekunem stażu IX 2010
4. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
- lektura podstawowych aktów prawnych regulujących pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, program profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Oceniania, podstawa programowa
IX –X 2010
5. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej
- zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, księga protokołów, księga zastępstw
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
cały okres stażu
6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
- lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie
- praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć w szkole
okres stażu
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, arkuszy obserwacji
cały okres stażu
8. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu
i przedłożenie go dyrektorowi szkoły
- przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju
V 2011


§ 6 ust.2 pkt.2
II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
- uzgodnienie planu hospitacji z opiekunem stażu
- hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników
IX 2010
okres stażu
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły
- opracowanie scenariuszy zajęć
- konsultacja, analiza
- notowanie wniosków formułowanych przez obserwatora zajęć
okres stażu
3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
- autorefleksja
- dokumentowanie efektów własnej pracy
- wdrażanie wniosków do planu rozwojowego
okres stażu
4. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym
- udział w kursach i szkoleniach, zbieranie informacji pomocnych w dalszej pracy
- lektura czasopism i książek o tematyce związanej z nauczanym przedmiotem
okres stażu
5. Pomoc uczniom w nauce
- dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej
- prowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami mającymi trudności w nauce
okres stażu
6. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
- korzystanie z Internetu, encyklopedii multimedialnych, portali wydawnictw podręczników
- dokumentacja stażu w formie elektronicznej
okres stażu


6 ust.2 pkt.3
III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1. Poznawanie środowiska uczniów
- rozmowy z uczniami, pedagogiem szkolnym, nauczycielami, wychowawcami, rodzicami
- notatki z przeprowadzonych rozmów
okres stażu
2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków
- udział w szkoleniach
- lektura pedagogiczna i psychologiczna
okres stażu
3. Pomoc wychowawcza
- udział w wycieczkach szkolnych jako opiekun
wg potrzeb


§ 6 ust.2 pkt.4
IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć obserwowanych i prowadzonych
- opracowanie harmonogramu zajęć obserwowanych i prowadzonych
- karta hospitacji, karta obserwacji
X 2010
2. Sformułowanie wniosków pohospitacyjnych
- formułowanie wskazówek do dalszej pracy
- karta hospitacji, karta obserwacji
okres stażu
3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron
- autorefleksja
- dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji
- samoocena i wnioski do dalszej pracy
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
okres stażu
V 2011

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.