X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12806
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

IMIĘ i NAZWISKO: mgr JUSTYNA MACIEJEWSKA

PEDAGOG SZKOLNY


NAZWA SZKOŁY: Szkoła Podstawowa nr 28 w Zabrzu

POSIADANE WYKSZTAŁCENIE: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

OPIEKUN STAŻU: mgr Jolanta Brzozoń

OKRES STAŻU : 9 miesięcy
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1.09.2010r.
PLANOWANA DATA UKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2011r.

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego


CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły,
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia,
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych,
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym,
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich,
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrzszkolnych
b. pozaszkolnych
c. samokształcenia
7. Nawiązywanie i pogłębianie kontaktów z uczniami, rodzicami i wychowawcami klas.


I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły oraz dokumentacji funkcjonującej w szkole
(§6 ust. 1 pkt 1, §6 ust. 2 pkt 1*)

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
OSOBY WSPOMAGAJĄCE
UWAGI

1. Zapoznanie z procedurą osiągania awansu zawodowego nauczycieli
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (tekst jednolity:Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 ),

IX 2010r.
Wykaz analizowanych dokumentów
Dyrektor szkoły, opiekun stażu

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
Określenie zakresu obowiązków stażysty i opiekuna stażu oraz zasad wzajemnej współpracy. Ustalenie terminów i częstotliwości spotkań.

IX 2010r.
Pisemny kontrakt z opiekunem stażu
Opiekun stażu

3. Określenie drogi rozwoju zawodowego

Skonstruowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go
do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
IX 2010r.
Plan rozwoju zawodowego
Opiekun stażu

4. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

a. Analiza podstawowych aktów prawnych regulujących pracę szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy i Profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Oceniania.
b. Analiza najważniejszych przepisów prawa oświatowego:
Ustawa o systemie oświaty, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (tekst jednolity:Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach.

Okres stażu
Teczka stażysty, notatki lub kserokopie z przeczytanych pozycji
Opiekun stażu

5. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy Dyrektora szkoły z pracownikami
Obserwacja, udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej, czynne dyżurowanie, rozmowy z opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami.

Okres stażu
Pisemne potwierdzenia z uczestnictwa w spotkaniach Rady Pedagogicznej, notatki
Opiekun stażu, inni nauczyciele

6. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik pedagoga szkolnego, dzienniki do zajęć wychowawczych oraz zajęć korekcyjno- kompensacyjnych
dziennik lekcyjny, protokół Rady Pedagogicznej.

Okres stażu
Prawidłowo prowadzona dokumentacja
Opiekun stażu

7. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
Analiza aktualnych aktów prawnych- poznawanie ewentualnych zmian w zakresie BHP w szkole,
praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć, zapoznanie z planem ewakuacji uczniów i personelu w szkole na wypadek pożaru

Okres stażu
Oświadczenie o znajomości przepisów

Opiekun stażu

8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy.

Okres stażu
Teczka stażysty

Opiekun stażu

9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Autorefleksja, autoanaliza.

VI 2011r.

Sprawozdanie z realizacji stażu
Opiekun stażu

10. Złożenie wniosku kwalifikacyjnego podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją

Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
VI 2011r.

Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu
Opiekun stażu


II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
(§6 ust.2 pkt 2*)

1. Opracowanie rocznego planu pracy pedagoga szkolnego

Przygotowanie planu pracy pedagoga szkolnego.
IX 2010r.
Plan pracy pedagoga szkolnego
Opiekun stażu

2. Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego
Opracowanie zestawów ćwiczeń pomocy dydaktycznych do pracy indywidualnej z uczniami.

Okres stażu
Egzemplarze wykorzystywanych ćwiczeń itp.
Opiekun stażu

3. Podnoszenie własnych kwalifikacji - uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu.

Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy.
Udział spotkaniach w Rady pedagogicznej oraz wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych szkoleniach, warsztatach, spotkaniach.

Okres stażu

Potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniach, spotkaniach i konferencjach
Dyrektor szkoły, opiekun stażu, instruktorzy

4. Wymiana doświadczeń, szukanie rozwiązań, studiowanie literatury pedagogicznej

Współpraca z nauczycielami, współpraca z psychologami i pedagogami w ramach spotkań organizowanych w PPP w Zabrzu.
Studiowanie literatury i czasopism pedagogiczno – psychologicznych.

Okres stażu
Potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniach dla pedagogów w PPP,
bibliografia, pisemna prezentacja wybranej lektury

Opiekun stażu, pedagodzy uczestniczący w spotkaniach w PPP

5. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii informacyjno- komputerowej
Przygotowanie dokumentacji stażu materiałów formie elektronicznej.
Publikacja w Internecie Planu Stażu.

Przygotowanie materiałów do zajęć przy pomocy komputera.
Wykorzystanie komputera podczas zajęć z uczniami:
- gry edukacyjne
- prezentacje multimedialne.

Przeglądanie stron internetowych dotyczących publikacji nauczycieli.
Poznawanie nowych metod, form i technik pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Okres stażu
Teczka stażysty,
płyta z zapisem elektronicznym dokumentacji stażysty

Publikacje w Internecie

Scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne

Opiekun stażu, nauczyciele informatyki


III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§6 ust.2 pkt 3*)

1. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów
Analiza opinii orzeczeń z PPP,
Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i uczniami, spotkania, rozmowy z rodzicami uczniów.
Okres stażu
Adnotacje w dzienniku pedagoga
Opiekun stażu, inni nauczyciele

2. Poznanie problemów i zaspokajanie potrzeb wychowawczych uczniów

Rozmowy z uczniami- poznawanie potrzeb opiekuńczo- wychowawczych uczniów, obserwacja możliwości indywidualnych dzieci.
Współpraca z rodzicami i nauczycielami.

Okres stażu
Adnotacje w dzienniku pedagoga
Opiekun stażu, inni nauczyciele

3. Nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami wspierającymi szkołę
Współpraca z PPP w Zabrzu, Sądem
Rodzinnym i kuratorami, Policją.

Okres stażu
Adnotacje w dzienniku pedagoga, notatki służbowe
Przedstawiciele poszczególnych instytucji kontaktujący się ze szkołą.
Dyrektor szkoły

4. Indywidualna praca z uczniami
Indywidualne spotkania z uczniami- wsparcie pedagogiczne uczniów potrzebujących opieki i uwagi.

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.
Okres stażu

Adnotacje w dzienniku pedagoga

Adnotacje w dzienniku do zajęć korekcyjno- kompensacyjnych

Opiekun stażu, inni nauczyciele

5. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne z uczniami mającymi specjalne potrzeby edukacyjne (dysleksja) lub trudności w nauce.

Zajęcia wychowawcze dla uczniów sprawiających szczególne problemy wychowawcze.

Zajęcia profilaktyczno- wychowawcze realizowane w poszczególnych klasach.

Okres stażu
Adnotacje w dzienniku do zajęć korekcyjno- kompensacyjnych oraz dzienniku pedagoga

Adnotacje w dzienniku do zajęć wychowawczych oraz dzienniku pedagoga

Adnotacje w dzienniku pedagoga
Opiekun stażu, inni nauczyciele

6. Aktywne uczestniczenie w życiu szkoły poprzez realizację dodatkowych zadań w oparciu o plan roczny
Opieka nad samorządem uczniowskim
Organizowanie uroczystości oraz imprez szkolnych zgodnie z harmonogramem planu pracy szkoły.

Okres stażu

Podziękowania, potwierdzenia
mgr Agnieszka Derlatka, inni nauczyciele


IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4*)

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć prowadzonych i obserwowanych

Opracowanie terminów oraz tematyki zajęć.

IX- X 2010r.
Harmonogram hospitacji,
harmonogram prowadzonych lekcji
Opiekun stażu

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników
Uczestnictwo w lekcjach otwartych poszczególnych nauczycieli.
Raz w miesiącu
Arkusze obserwacji, wnioski z obserwacji i hospitacji
Opiekun stażu,
inni nauczyciele

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły

Opracowanie scenariusza zajęć i ewentualnych środków dydaktycznych, konsultacja, analiza.

Raz w miesiącu
Scenariusze lekcji, wnioski i uwagi do realizacji zgłoszone przez obserwatora zajęć

Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu

4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
Okres stażu

Autorefleksja, autoanaliza, wnioski, wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć
Opiekun stażu


Podstawa prawna:

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli uwzględniające zmiany w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214, poz.1580) na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.– Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r.
Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.


Podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.