X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12811
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

(Oryginał w formie tabelarycznej)

Alicja Młodzianowska
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Założone cele opracowanego planu rozwoju:

-poznanie procedury awansu zawodowego;
-wzbogacenie swojego warsztatu pracy;
-doskonalenie własnych umiejętności w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;
-współpraca ze środowiskiem lokalnym;
-dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

1. § 7.2.1.

-umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Lp.
Zadania do wykonania
-formy ich realizacji Termin realizacji
Wypracowane dokumenty,
-przewidziane efekty Uwagi

1. Poznanie procedury awansu zawodowego:
-analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
IX 2008 r. Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego,
plan rozwoju zawodowego złożony do Dyrektora szkoły.

2. Wstępna ocena własnych umiejętności jako nauczyciela:
-samoocena, autorefleksja.
IX 2008 r. Wyznaczenie długości stażu adekwatnej do własnych potrzeb i możliwości.

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
-rozmowa, zawarcie kontraktu.
IX 2008 r. Kontrakt, przejrzyste zasady współpracy, wzajemne obserwacje zajęć.

4. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu realizacji planu zawodowego:
-gromadzenie zaświadczeń, świadectw, programów, scenariuszy itp.
Na bieżąco. Zgromadzona dokumentacja.

5. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, przedłożenie dyrektorowi szkoły. Analiza dokumentacji,
autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
VI 2011 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

6. Określenie dalszej drogi rozwoju:
-wnioski do dalszej pracy, plan rozwoju zawodowego w celu uzyskania kolejnego stopnia awansu. Po ukończeniu stażu.

7. Poszerzenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych z zakresu nauczania przedmiotu w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli, studiowanie czasopism i literatury metodycznych. fachowej, poradników
Termin rozpoczęcia i zakończenia kursów i warsztatów.
Świadectwa ukończenia doskonalenia zawodowego,
spis literatury.

8. Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy:
-udział w szkoleniach adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela.
Na bieżąco. Zbiór testów i innych materiałów, udział w kursach
Rady Pedagogicznej
-umiejętność wykorzystywania pomocy dydaktycznych podczas lekcji.

9. Obserwacja zajęć prowadzonych przez
opiekuna (innych nauczycieli):
-hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie jej wyników.
Okres stażu. Notatki potwierdzone przez opiekuna stażu (innych
nauczycieli)
-umiejętność omawiania obserwowanych zajęć, wyciąganie wniosków
-umiejętność współpracy, wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.

10. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna:
-opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. Okres stażu. Konspekty, arkusze hospitacji
-umiejętność omawiania własnych zajęć, wyciąganie wniosków.

11. Wymiana doświadczeń między nauczycielami:
-prowadzenie lekcji otwartych dla członków zespołu przedmiotowego, konsultacje, lekcje pokazowe Według kalendarza Potwierdzenia opiekuna stażu, dyrektora, opracowane konspekty lekcji,
-kadra nauczycieli przedmiotów ekonomicznych posiada duży zasób wiedzy pedagogicznej

12. Analiza wyników nauczania, wyciąganie wniosków do dalszej pracy, analiza własnej działalności.
Okres stażu. Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem
opracowanych narzędzi badań,
-umiejętność analizowania własnej pracy, wprowadzania stosownych korekt.

13. Skonstruowanie i wdrożenie jednolitego systemu oceniania z przedmiotów ekonomicznych:
-przeprowadzenie wśród uczniów ankiety dotyczącej formy organizacyjnej zajęć z przedmiotów ekonomicznych,
-konsultacja z uczniami form oceniania,
Od IX 2009 r. do VI 2010 r. Wzór ankiet, potwierdzenie dyrektora,
-system oceniania promuje aktywność i wysiłek ucznia na zajęciach, poza nimi

14. Praca w zespole nauczycieli przedmiotów zawodowych:
-dyskusje, wymiana poglądów
Na bieżąco Potwierdzenie przewodniczącego zespołu

2. § 7.2.2.

- umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

1. Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami uczniów.
Według terminarza szkolnego i w zależności od potrzeb.
Potwierdzenie od wychowawców, pedagoga o współpracy.

2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów:
-rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami, aktywna współpraca z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.
Na bieżąco. Potwierdzenie od Wychowawców, pedagoga o współpracy, wpis w dzienniku.

3. Uczestnictwo w realizacji planu wychowawczo-opiekuńczego i profilaktycznego szkoły.
Okres stażu, według potrzeb.
Potwierdzenie Dyrekcji szkoły.


3. § 7.2.3.

-umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej;

1. Korzystanie z komputera w opracowaniu dokumentów, testów, ćwiczeń, scenariuszy zajęć. Dokumentacja efektów własnej pracy:
-przygotowywanie materiałów i ich archiwizacja w postaci plików
komputerowych.
Na bieżąco. Opracowane materiały, zgromadzone archiwum
-umiejętność konstruowania narzędzi z wykorzystywaniem technik komputerowych.

2. Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami:
-opublikowanie planu rozwoju zawodowego poprzez umieszczenie go w Internecie,
Na bieżąco. Adres strony internetowej
-upowszechnienie przykładu planu rozwoju zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego.

3. Studia Podyplomowe z Informatyki dla Nauczycieli Uniwersytet Wrocławski 2008r Dyplom ukończenia.

4. § 7.2.4.
- umiejętność zastosowania wiedzy umiejętność zakresu psychologii, pedagogiki umiejętność dydaktyki oraz ogólnych zagadnień umiejętność zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania umiejętność sprawach nieletnich umiejętność rozwiązywaniu problemów związanych umiejętność zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

1. Aktywna praca nad samokształceniem, znajomość podstawowych zagadnień z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotu. Na bieżąco. Notatki, prowadzenie zeszytu lektur
-umiejętność wykorzystania wiedzy do rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych.

2. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy:
-umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami, życzliwości, otwartości w kontaktach interpersonalnych, umiejętność współpracy w zespole. Na bieżąco. Opinia opiekuna stażu.

5. § 7.2.5.

- umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż;

1. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły:
-znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły
(statutu, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, regulaminów itp.),
-znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla szkoły.
IX/X 2008 r.
Właściwe prowadzenie dokumentacji
-umiejętność uwzględniania we własnym planie rozwoju treści adekwatnych do potrzeb szkoły.

2. Zebranie w podręcznej bibliotece spisu aktów prawnych obowiązujących w szkole.
IX/X 2008 r.
-umiejętność korzystania z prawa.

3. Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa:
-śledzenie stron internetowych MEN, analiza artykułów w czasopismach prawnych.
Na bieżąco -umiejętność korzystania z prawa.
4. Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego
-prowadzenia zajęć dodatkowych Wg potrzeb Sprawozdanie z zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.