X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12794
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

C. Plan działania:


§ 6 ust.2 pkt 1
I Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

L.P
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
Poznanie i analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
IX 2010
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu
Bezpośrednia rozmowa, pytanie otwarte, zawarcie kontraktu z opiekunem, wzajemna obserwacja zajęć
Cały rok
Opracowanie zasad współpracy
3. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
Napisanie planu rozwoju zawodowego, opracowanie zakresu i tematów zajęć
IX 2010
Wnioski i plan rozwoju zawodowego
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, konspektów zajęć
Na bieżąco
Teczka stażysty, notatki
5. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego V 2011
Sprawozdanie z realizacji stażu
6. Poznanie zasad funkcjonowania, zadań i organizacji placówki
Udział w radach Pedagogicznych, analiza dokumentacji
Teczka stażysty
Lista obecności na radach
7. Zapoznanie się z rozkładem zajęć w internacie, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami Obserwacja, udział w spotkaniach Rady pedagogicznej
IX-X 2010
Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołu
8. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole: Statut Ośrodka, Regulamin Internatu, Regulamin Rady Pedagogicznej, Program wychowawczy ZPS, dokumenty związane z zajęciami dydaktycznymi
Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników IX-X 2010
Samodzielne wpisy w dziennikach, prawidłowe prowadzenie dokumentacji
9. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bhp oraz przepisami ppoż. w szkole i w Internacie
Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie IX-XI 2010
Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.


§ 6 ust.2 pkt 2
II Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań Internatu

1. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu
Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w warsztatach i kursach wynikających w potrzeb Ośrodka
Okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu
2. Doskonalenie multimedialnych technik pracy Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego, przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera
Okres stażu
Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym
3. Poznawanie czasopism dotyczących pedagogiki specjalnej i inne Regularne czytanie
Okres stażu
Refleksja wykorzystana w swojej pracy
4. Wspomaganie aktywności oraz zainteresowań wychowanków Przygotowywanie konkursów, wycieczek np. basen, współorganizowanie świąt szkolnych np. Dzień Nauczyciela, Dzień Dziecka
Okres stażu
Wyniki konkursów, zdjęcia, prace plastyczne


§ 6 ust.2 pkt 3
III Znajomość środowiska wychowanków, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem

1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków oraz ich problemów wychowawczych i dydaktycznych
Rozmowa, wywiad w domu rodzinnym, spotkania
X-XI 2010
Notatki w wywiadów
2. Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach opiekuńczych i wychowawczych Własne poszukiwania, rozmowa w zespole wychowawców
X- XII 2010
Spis niezbędnych adresów instytucji wspomagających proces opiekuńczo- wychowawczy
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokojenia potrzeb podopiecznych
Lektura pedagogiczne, współpraca z rodziną
Na bieżąco
Stała obserwacja wychowanka, notatki
4. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury Zorganizowanie wyjazdu do kina
XI-XII 2010
Obserwacja, własne przemyślenia


§ 6 ust.2 pkt 4
IV Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników
Dwa razy w miesiącu
Wnioski z uczestnictwa i hospitacji, konspekty
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, kierownika internatu Opracowanie konspektów zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
Raz w miesiącu
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
3. Organizowanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy.
Wykorzystywanie w pracy elementów różnych metod, form dydaktycznych Okres stażu
Pisemna dokumentacja działań
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy
Okres stażu
Autorefleksja, autoanaliza
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego samoocena
V 2011
Teczka stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.