X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12686
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

I. Informacje personalne
1. Imię i nazwisko nauczyciela: Agnieszka Boryczka
2. Nauczany przedmiot: język niemiecki
3. Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
4. Data rozpoczęcia: 1.09.2008

II. Czynności organizacyjne

ZADANIE/ DZIAŁANIE
1 Poznanie procedury awansu zawodowego
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
- udział w szkoleniach na temat awansu zawodowego
śledzenie stron internetowych MEN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju
- notatka z udziału w szkoleniu
TERMIN REALIZACJI
wrzesień 2008
w czasie stażu

ZADANIE/ DZIAŁANIE
2 Wstępna ocena własnych umiejętności
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- podsumowanie własnej pracy, skompletowanie dokumentów ocenianych w pracy
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
TERMIN REALIZACJI
wrzesień 2008
ZADANIE/ DZIAŁANIE
3 Uczestniczenie w pracach organów szkoły oraz zespołów zadaniowych związanych z realizacją podstawowych funkcji szkoły
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej
- analiza dokumentacji szkoły: statut, regulaminy, plan rozwoju szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania
- pełnienie funkcji wychowawcy klasy
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- potwierdzenie dyrektora szkoły
TERMIN REALIZACJI
w czasie stażu

ZADANIE/ DZIAŁANIE
4 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- zbieranie informacji o realizacji zadań
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań
TERMIN REALIZACJI
cały okres stażu

ZADANIE/ DZIAŁANIE
5 Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- analiza dokumentacji
- autorefleksja
- autoanaliza, opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- sprawozdanie
TERMIN REALIZACJI
maj 2011

III. Zadania wynikające z rozporządzenia

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Rozp. §8 ust 2 pkt. 1

ZADANIE/ DZIAŁANIE
1 Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli,
udział w różnych formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego z zakresu nauczania języka niemieckiego: w warsztatach szkoleniowych, kursach, konferencjach metodycznych
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- zaświadczenia
- notatki z udziału w szkoleniu
TERMIN REALIZACJI
w czasie stażu

ZADANIE/ DZIAŁANIE
2 Przeprowadzenie analizy własnej pracy
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- hospitacje zajęć przez dyrekcje szkoły, ewaluacja, analiza własnych osiągnięć
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- konspekty zajęć, arkusze hospitacji
TERMIN REALIZACJI
w czasie stażu zgodnie z terminami

ZADANIE/ DZIAŁANIE
3 Badanie poziomu i przyrostu wiedzy uczniów
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- przeprowadzenie testu na starcie, następnie testu kompetencji w klasie trzeciej i analiza wyników
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- kopie testu, wyniki
TERMIN REALIZACJI
w czasie stażu

ZADANIE/ DZIAŁANIE
4 Samodzielne studiowanie literatury.
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- lektura i analiza literatury fachowej w poszukiwaniu nowych metod aktywizujących uczniów
- korzystanie z zasobów biblioteki, wyszukiwanie ciekawych nowości wydawniczych
- śledzenie aktualności na portalach internetowych
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- wykaz lektur
TERMIN REALIZACJI
w czasie stażu

ZADANIE/ DZIAŁANIE
5 Stworzenie warunków sprzyjających do pracy
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- dbałość o pracownię językową poprzez organizowanie gazetek tematycznych
gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki: literatury, płyt, słowników, plansz itp. Pozyskiwanie materiałów do pracy na lekcji we współpracy z wydawnictwami, księgarnią językową
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- zdjęcia i notatki
TERMIN REALIZACJI
w czasie stażu

ZADANIE/ DZIAŁANIE
6 Przygotowywanie uczniów do konkursów
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- praca indywidualna z uczniem zdolnym
- prowadzenie przygotowania do konkursów
- spotkania indywidualne w razie potrzeb
- udział uczniów w konkursach
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- zaświadczenia i notatki
TERMIN REALIZACJI
w czasie stażu

ZADANIE/ DZIAŁANIE
7 Prowadzenie pomiaru dydaktycznego
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- przeprowadzenie testów pomiaru dydaktycznego z języka niemieckiego
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- kserokopia testu pomiaru, analiza wyników
TERMIN REALIZACJI
w czasie stażu

ZADANIE/ DZIAŁANIE
8 Nauczyciel podejmuje inne zadania związane z tym obszarem działań, wynikające z bieżących potrzeb
TERMIN REALIZACJI
w czasie stażu


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Rozp. §8 ust 2 pkt. 2
ZADANIE/ DZIAŁANIE
1 Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
- korzystanie z edytora tekstu w celu przygotowywania testów, sprawdzianów, rozkładów materiału i konspektów techniką komputerową
- wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby lekcji
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- płyta z testami, rozkładami materiałów
TERMIN REALIZACJI
w czasie stażu

ZADANIE/ DZIAŁANIE
2 Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej i informacyjnej
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- stałe nabywanie dodatkowych umiejętności posługiwania się nowymi technikami komputerowymi poprzez ciągłą pracę z komputerem
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- notatki
TERMIN REALIZACJI
w czasie stażu

ZADANIE/ DZIAŁANIE
3 Przygotowania uczniów do konkursów z wykorzystaniem techniki komputerowej i Internetu
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- samodzielna praca ucznia z wykorzystaniem Internetu
przygotowanie ćwiczeń
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- ćwiczenia, notatki
TERMIN REALIZACJI
w czasie stażu

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Rozp. §8 ust 2 pkt. 3
ZADANIE/ DZIAŁANIE
1 Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w bibliotece szkolnej oraz w pracowni językowej pomocy dydaktycznych
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- poświadczenie z biblioteki
TERMIN REALIZACJI
w czasie stażu

ZADANIE/ DZIAŁANIE
2 Publikacja w internecie
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- publikacja na stronach portali edukacyjnych
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- poświadczenie publikacji, wydruki w czasie stażu

Realizacja zadań z §8 ust 2 pkt 4
ZADANIE/ DZIAŁANIE
1 Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej
(§8 ust 2 pkt 4 b)
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- złożenie dokumentów do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów z języka obcego nowożytnego przeprowadzanego w gimnazjum
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- kopia formularza
TERMIN REALIZACJI
wrzesień 2008

ZADANIE/ DZIAŁANIE
2 Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§8 ust 2 pkt 4 c)
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- organizacja imprez klasowych i szkolnych
- przeprowadzenie etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego
- przeprowadzenie konkursu Deutschfreund i Sprachdoktor
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- notatki
- potwierdzenia
- zaświadczenia
TERMIN REALIZACJI
w czasie stażu

ZADANIE/ DZIAŁANIE
3 Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§8 ust 2 pkt 4 e)
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- wywiad wśród uczniów klasy, w której pełnię rolę wychowawcy
- spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym
- współpraca z organizacjami przygotowującymi konkursy ogólnopolskie z języka niemieckiego
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- potwierdzenia
- zaświadczenia
TERMIN REALIZACJI
w czasie stażu

ZADANIE/ DZIAŁANIE
4 Nauczyciel podejmuje inne zadania związane z tym obszarem działań, wynikające z bieżących potrzeb


Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Rozp. §8 ust 2 pkt. 5
ZADANIE/ DZIAŁANIE
1 Współpraca z pedagogiem szkolnym
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- przeprowadzanie ankiet wśród uczniów i rodziców
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- potwierdzenie pedagoga szkolnego
TERMIN REALIZACJI
w czasie stażu

ZADANIE/ DZIAŁANIE
2 Współpraca z rodzicami
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- rozmowy indywidualne, telefoniczne
TERMIN REALIZACJI
w czasie stażu

III. Czynności końcowe

ZADANIE/ DZIAŁANIE
1. Przygotowanie projektu sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego.
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego
- Wnioski
- Autorefleksja
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- Pisemne sprawozdanie z przebiegu stażu
- Zaświadczenia
- Dokumentacja
- Fotografie
- Kserokopie
TERMIN REALIZACJI
maj 2011

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.