X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12665
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2008
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2011
Opiekun stażu: .......
Szkoła: Publiczna Szkoła Podstawowa .......
Dyrektor szkoły: ......

§ 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Formy realizacji

1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpracaz gronem pedagogicznym.
2.Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
•Opieka nad sekcją techniczną Samorządu Uczniowskiego
•Współorganizacja zabaw (dyskotek) dla dzieci.
•Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
3.Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.


§ 7 ust.1 pkt.2 pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Formy realizacji
1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
2.Udział w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego:
- prowadzenie zajęć otwartych dla członków zespołu,
- przygotowanie i przedstawienie referatu
3.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego w zakresie:
- pracy z uczniem zdolnym
- pracy z uczniem mającym trudności z matematyką,
- stosowania aktywnych metod nauczania matematyki
-komunikacji międzyludzkiej
4.Przygotowywanie oraz przeprowadzanie konkursów matematycznych przynajmniej na poziomie szkolnym (Matematyczny czar par, 1 z 10, itp.)
5.Uwzględnianie indywidualnych możliwości ucznia, przydzielanie trudniejszych zadań uczniom szczególnie uzdolnionym, pomoc w zdobywaniu wiedzy i opanowaniu umiejętności w stopniu podstawowym uczniom mniej zdolnym

§ 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Formy realizacji
1.Analiza dokumentacji.
•Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r.w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
•Karta Nauczyciela.
•Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r.w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
•Ustawa o systemie oświaty.
•Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Formy realizacji
1.Współpraca z opiekunem stażu.
•Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
•Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
•Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
•Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
•Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
•Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
•Uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia: warsztatach metodycznych , konferencjach, wykładach, itp.
•Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
•Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z matematyki.
•Opracowanie wraz z nauczycielem wspomagającym programu nauczania matematyki dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z klasy integracyjnej.
•Opracowanie pomocy dydaktycznych.
•Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
3.Publikowanie własnych prac:
•Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
•Publikacja scenariusz lekcji.
4.Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
5.Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli i poświęconych awansowi zawodowemu.


§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Formy realizacji
1.Przygotowanie uroczystości szkolnych.
2.Przygotowanie ściennych gazetek o tematyce matematycznej
3.Współorganizowanie i udział w realizacji różnych projektów edukacyjnych .
4.Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
5.Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów.
6.Kontakty z Pedagogiem Szkolnym.
7.Rozmowy z rodzicami – w ramach „otwartych poniedziałków”.
8.Podejmowanie działań naprawczych i korygujących.

§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Formy realizacji
1.Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych,
2.Opracowanie, posługiwanie się i wykorzystywanie pomocy multimedialnych.
3.Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
4.Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
5.Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.


§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela

Formy realizacji
1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2.Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej
3.Prowadzenie wnikliwej obserwacji uczniów pod kątem różnego rodzaju dysfunkcji aby pomóc dziecku.
4.Badanie relacji między dziećmi w sferze koleżeństwa, przyjaźni oraz wrogości.
5.Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.

§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Formy realizacji
1.Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP.
2.Analiza przepisów prawa oświatowego.
3.Analiza dokumentacji:
- Rozporządzenie MEN z 1. 12. 2004 w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.
- Karta Nauczyciela.
- Ustawa o systemie oświaty.

Dowody realizacji zaplanowanych działań:
- potwierdzenia uczestnictwa,
- Scenariusze zajęć,
- karty obserwacji zajęć
- dokumentacja fotograficzna
- notatki
- zaświadczenia, itp

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.