X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12691
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Magdalena Frydrych
Łęczna 01.09.2008
Nauczyciel kontraktowy
Przedszkole w Puchaczowie

Plan rozwoju zawodowego
Na stopień nauczyciela mianowanego
Opracowany na okres stażu od 1.09.2008 do 31.05.2011

Akty prawne:
-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela
-Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Opiekun stażu:
Wymagania egzaminacyjne niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 1)

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1.Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, KO
Okres stażu
Pan rozwoju, teczka „awansu zawodowego”

2. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności
Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych (m.in. przedszkolak.pl, literka.pl,)
Okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia, notatki

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem
Rozmowa, ustalenie zasad współpracy

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli
IX 2008
Okres stażu
Okres stażu

Kontrakt, harmonogram
Scenariusze zajęć
Scenariusze zajęć

4. Aktywne uczestnictwo w wewnątrz przedszkolnym doskonaleniu nauczycieli
Udział w szkoleniach rady pedagogicznej

Przeprowadzenie szkolenia na temat wynikający z potrzeb przedszkola
Na bieżąco

W czasie trwania stażu
Protokoły

Materiały i opracowania

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy
Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych
Na bieżąco
Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień, notatki

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
Wpisy w dzienniku zajęć, założenie i prowadzenie teczek: obserwacji dziecka, tygodniowe plany pracy
Na bieżąco
Dziennik zajęć, plany pracy, teczki: obserwacji dziecka


2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 2)

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb
Przeprowadzenie ankiet
Okres stażu
Notatki, podsumowania półroczne, protokoły spotkań, listy obecności,
ankiety

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
Na bieżąco
Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć

3. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami
Ponowne nawiązanie współpracy

Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów
Wrzesień 2008

Na bieżąco
Rozmowy indywidualne

Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć

4. Udział w realizacji programów profilaktycznych
Prowadzenie i organizowanie zajęć
Okres stażu
Scenariusze, notatki, wpisy w dzienniki zajęć

5. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
Nawiązanie współpracy z biblioteką.

Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarna, Policją i Gminnym Ośrodkiem Zdrowia.
Okres stażu

Okres stażu
Adnotacje w dziennikach zajęć, plany współpracy z instytucjami – potwierdzenia dyrektora

6. Praca z dziećmi z trudnościami
Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Cały staż
Notatki, wpisy w dzienniku

7. Opieka nad dziećmi zdolnymi
Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych
Cały staż
Notatki, wpisy w dzienniku

8. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych
Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi
Wg harmonogramu
Scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia

9. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi
Studiowanie literatury, udział w warsztatach,
surfowanie w Internecie
Okres stażu
Notatki, zaświadczenia

10. Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje
Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali.
Na bieżąco
Notatki, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania, potwierdzenia dyrektora

11. Pełnienie funkcji koordynatora do spraw wdrażania wszelkich akcji na terenie placówki
Wyszukiwanie i wdrażanie w placówce akcji społecznych: m.in. Cała Polska Czyta Dzieciom
Na bieżąco
Potwierdzenie dyrektora, zaświadczenia


3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 3)

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
Opracowywanie dokumentacji i pomocy dydaktycznych

Tworzenie prezentacji multimedialnych
Na bieżąco

Okres stażu
Dokumentacja

Prezentacja

2. Administrowanie poczty przedszkolnej przedszkolepuchaczow@interia.pl

Odbieranie maili przedszkolnych, korespondencja z rodzicami
Na bieżąco
Potwierdzenie dyrektora

3. Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym
Zamieszczenie planu na stronie internetowej www.literka.pl
X 2008
Zaświadczenie

4. Wykonywanie biuletynu dla rodziców
Redagowanie i wydawanie gazetki informacyjnej dla rodziców
Na bieżąco
Biuletyny


4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 4)

1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie
Studiowanie literatury przedmiotu
Cały staż
Wykaz lektur, notatki

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej
Na bieżąco
Wpisy w dzienniku


5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staz (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 5)

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
Zapoznanie się z aktami prawnymi
Okres stażu
Akty prawne

2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela
Dokładna analiza dokumentów przedszkola – statutu, planów, regulaminów i programów
Okres stażu
Notatki, wykaz dokumentów

3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
Cały staż

Wpisy w dzienniku zajęć, scenariusze wyjść i wycieczek


4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku
Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat
Okres stażu
Notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.