X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12633
Przesłano:

Kontrakt zawarty między stażystą a opiekunem stażu

KONTRAKT

UMOWA O WSPÓŁPRACY

Umowa o współpracy zawarta w dniu 03.09.2008 roku pomiędzy Aleksandrą Osowską zwaną dalej opiekunem – nauczycielem mianowanym, zatrudnionym w WZSP w Chojnicach a Anną Rogalą zwaną dalej nauczycielem kontraktowym , następującej treści :

§ 1

Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do działań w zakresie obszarów :
- praktyki zawodowej
- kontaktów zawodowych
- ewaluacji działań

Współpraca ma na celu pomyślne ukończenie stażu przez nauczyciela kontraktowego .

§ 2

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie :
- realizacji zadań wychowawczych / korelacja z planem wychowawczym szkoły
- realizacji zadań dydaktycznych / metod, treści, celów nauczania
- uczestnictwa w pracach szkoły w obszarze edukacyjnym wynikających ze statutu i potrzeb
szkoły
- doskonalenia zawodowego i wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

§ 3

Opiekun zobowiązuje się do :
- prezentacji własnych zajęć
- obserwacji zajęć nauczyciela kontraktowego i ich omówienia
- spotkań informacyjnych i diagnostycznych raz w miesiącu
- spotkań instruktażowo - konsultacyjnych wg potrzeb
- informowania o nowych przepisach
- pomocy w realizacji form doskonalenia
- pomocy w opracowaniu projektu sprawozdania
- opracowania projektu oceny dorobku zawodowego

§ 4

Nauczyciel kontraktowy zobowiązuje się do :
- zapoznania się z procedurą awansu zawodowego i obwiązującymi go aktami prawnymi
- realizowania wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zgodnie z
rozporządzeniem MEN z 1 grudnia 2004 roku
- uczestnictwa w pracach dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych
- nawiązania współpracy z innymi pracownikami szkoły
- obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna, innych nauczycieli - prowadzenia zajęć w obecności dyrektora i opiekuna
- aktywnego udziału w pracach rady pedagogicznej, zespołu przedmiotowego
- wykorzystywania TI i komputera
- doskonalenia warsztatu pracy
- pogłębiania wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i wykorzystywania jej w
praktyce
- doskonalenia zawodowego w szkole i poza nią
- dokumentowania realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego

§ 5

Główne kryteria oceny stażu to :
- realizacja planu rozwoju zawodowego
- uczestnictwo w realizacji zadań szkolnych
- udział w pracach rady pedagogicznej, zespołu przedmiotowego
- doskonalenie zawodowe
- umiejętność wykorzystywania TI i komputera
- znajomość przepisów dotyczących oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły
- postęp w rozwoju kompetencji szczególnie ważnych z punktu widzenia potrzeb szkoły

§ 6

Ustalenia końcowe
- za organizację przebiegu i realizację stażu odpowiedzialny jest nauczyciel kontraktowy
- opiekun stażu jest osobą wspierającą
- kontrakt obowiązuje obie strony
- wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

§ 7

Umowa została zawarta na czas określony od 03.09.2008 do 29.05.2009 roku


Podpis opiekuna Podpis Stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.