X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12283
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajacego sie o awans na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO ALINY ZIELIŃSKIEJ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W JELENIEJ GÓRZE
UBIEGAJACEGO SIĘ OSTOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu:1 września 2008r.
Przewidywana data zakończenia stażu:31 maja 2011r.

Posiadane kwalifikacje:
-Studium nauczycielskie- wychowanie przedszkolne
-Studia magisterskie-nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne
-Studia podyplomowe: terapia pedagogiczna z socjoterapią

Podstawa prawna:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami ( Rozdział 3a, Awans zawodowy nauczycieli )

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U. z 2000r. Nr 70, poz. 825 ze zm.z 2002 r. Nr.82,
poz. 744 )

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz 2593)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007r.
Nr 214, poz.1580)

§ 8 ust 2 pkt1

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop.red )
L.p
Zadania
Forma realizacji
Zamierzone efekty
Zamierzone efekty
Termin

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego

Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego

Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym

Znajomość przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego

Znajomość zmian dokonywanych w prawie oświatowym Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego

Wrzesień 2008

Okres stażu

2. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

Wewnętrzne formy doskonalenia.

Analiza dokumentów obowiązujących w przedszkolu


Udział w Szkoleniowych
Radach Pedagogicznych

Zewnętrzne formy doskonalenia

Udział w kursach doskonalących i warsztatach

Znajomość dokumentów obowiązujących w przedszkolu

Wzbogacanie własnego warsztatu pracy

Doskonalenie własnego warsztatu pracy

Potwierdzenie dyrektora

Dokumentacja posiedzeń Rady Pedagogicznej,

Potwierdzenie dyrektora

Zaświadczenia,
Potwierdzenia udziału

Okres stażu

3. Samodzielne działania pogłębiające własną wiedzę i umiejętności

Wykorzystywanie aktywnych metod pracy

Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli


Aktywny udział dzieci w zajęciach


Pogłębianie wiedzy pedagogicznej
Opracowane materiały

Bibliografia

Okres stażu

4.

5. Opracowanie programu adaptacyjnego

Opracowanie cyklu zajęć wychowawczych:
,,Wyrażamy swoje emocje”

Napisanie i wdrożenie programu adaptacyjnego

Napisanie i przeprowadzenie
cyklu zajęć ,,Wyrażamy swoje emocje”
Adaptacja dzieci do nowych warunków

Wzbogacanie warsztatu pracy
Opracowany program adaptacyjny

Scenariusze zajęć Czerwiec- listopad
2008

Okres stażu

6. Udział w mierzeniu jakości pracy przedszkola

Opracowanie i przeprowadzenie ankiet
Poprawianie jakości pracy własnej i przedszkola

Ankiety
Okres stażu
7. Wykonywanie zadań wynikających z dodatkowego przydziału zadań

Pisanie protokołów z Rad

Opieka nad sprzętem gimnastycznym na werandzie

Nabycie umiejętności pisania protokołów
Utrzymywanie stałego porządku i dostępu do sprzętu gimnastycznego
Potwierdzenie dyrektora
Okres stażu
8.

9. Opracowanie zestawu zabaw kształtujących sprawność manualną

Opracowanie cyklu zajęć logopedycznych

Napisanie i przeprowadzenie zabaw z wykorzystaniem zabaw kształtujących sprawność manualną

Napisanie i przeprowadzenie z dziećmi zajęć logopedycznych Udoskonalenie sprawności manualnej dzieci

Usprawnienie aparatu mowy dzieci Opracowany zestaw zabaw do wykorzystania w przedszkolu

Konspekty zajęć
2009 -2010

2010-2011

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komputerowej

L.p Zadania Forma realizacji Zamierzone efekty Sposób dokumentowania Termin
1. Korzystanie z Internetu w życiu codziennym,
Odtwarzacza płyt CD Śledzenie aktualności na portalach internetowych.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielkami, uaktualnianie przedszkolnej strony internetowej

Przeprowadzanie zajęć z wykorzystaniem komputera, odtwarzacza płyt CD

Pogłębianie swojej wiedzy

Umiejętne korzystanie z technologii informacyjnej i komputerowej Potwierdzenie dyrektora.

Potwierdzenie dyrektora Okres stażu

Okres stażu
2.
Stosowanie technologii do organizowania warsztatu pracy

Opracowanie różnych dokumentów, arkuszy, konspektów, kart pracy, zaproszeń, podziękowań i innych w zależności od potrzeb
Wzbogacanie warsztatu pracy

Opracowane dokumenty
zaproszenia, dyplomy

Potwierdzenie dyrektora
Okres stażu

3. Korzystanie z aparatu cyfrowego oraz skanera Wykonywanie zdjęć z różnych imprez, uroczystości, wycieczek,
Skanowanie zdjęć Dokumentowanie działań za pomocą aparatu cyfrowego a następnie zapisu na płycie CD
Stworzenie prezentacji multimedialnej

Nauka obsługi skanera i wykorzystywanie go do skanowania zdjęć, przygotowywania kart pracy, scenariuszy, referatów Prezentacja multimedialna na płycie CD

Karty pracy Okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach WDN lub innych zajęć

L.p Zadania Forma realizacji Zamierzone efekty Sposób dokumentowania Termin
1. Opublikowanie na portalu internetowym ,,Planu rozwoju zawodowego”
Opublikowanie na portalu referatów na WDN Opublikowanie planu rozwoju w portalu internetowym Napisanie i wdrożenie planu rozwoju zawodowego
Uaktualnianie strony internetowej przedszkola Publikacja w Internecie
Potwierdzenie dyrektora Okres stażu
2

3

Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami

Współpraca z rodzicami Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli w ramach WDN
Sprawowanie opieki nad nauczycielem stażystą

Współorganizowanie imprez okolicznościowych na terenie placówki według kalendarza imprez
Opracowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych i scenariuszy zajęć
Organizowanie spotkań z rodzicami zbiorowych i indywidualnych połączona z pedagogizacją rodziców

Systematyczne prowadzenie kącika dla rodziców ciekawostki, artykuły )

Dzielenie się swoją wiedzą

Wzbogacanie swojego warsztatu pracy oraz innych nauczycieli

Poszerzanie wiedzy nauczycieli

Dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami Scenariusze zajęć
Potwierdzenie uczestników

Potwierdzenie dyrektora lub nauczycieli

Scenariusze
Potwierdzenie nauczycieli
Referaty ze spotkań

Artykuły
Potwierdzenie dyrektora

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

L.p Zadania Formy realizacji Zamierzone efekty Sposób dokumentowania Termin
1. Opracowanie programu : ,,Program adaptacyjny”
Napisanie i wdrożenie programu Wzbogacenie warsztatu pracy Opracowany program 2008 – 2009
2. Opracowanie
programu :
,,Poznajemy Jelenią Górę i jej okolice”
Napisanie i wdrożenie programu Wzbogacanie warsztatu pracy Opracowany program 2010 – 2011

§ 8 ust.2 pkt 4 c

Poszerzanie zakresu działań szkoły , w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

L.p Zadania Forma realizacji Zamierzone efekty Sposób dokumentowania Termin
1. Organizacja imprez środowiskowych Organizowanie przedszkolnych uroczystości:
Pasowanie na Przedszkolaka
Dzień Babci i Dziadka
Jasełka
Dzień Matki i Ojca, itp.
Realizacja zamierzonych działań Zdjęcia, scenariusze
Potwierdzenie dyrektora Okres stażu
2.

Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno-wychowawczych Organizowanie i przygotowywanie dzieci do różnego rodzaju konkursów

Organizowanie i udział w zbiórkach różnego rodzaju i akcjach charytatywnych (zbiórka makulatury, zużytych baterii, dla biednych dzieci, zwierząt w schronisku )

Organizowanie wycieczek krajoznawczych i dydaktycznych

Udział dzieci w konkursach

Zebranie zamierzonych materiałów i przekazanie ich odpowiednim instytucjom lub osobom

Odbycie wycieczek Zdjęcia, scenariusze
dyplomy,
podziękowania
potwierdzenie dyrektora

Poświadczenie dyrektora

Zdjęcia
Karty wycieczek Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

L.p Zadania Forma realizacji Zamierzone efekty Sposób dokumentowania Termin
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Wnikliwa obserwacja dzieci
Konsultacje z pedagogiem, logopedą Udzielenie pomocy dzieciom z dysfunkcjami Potwierdzenia współpracy Okres stażu
2. Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową Organizowanie wspólnych zajęć Zapoznanie dzieci z funkcjonowaniem szkoły Podziękowania
Poświadczenie dyrektora 2010/2011
3.

4.

5. Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi

Współpraca z Biblioteką Dziecięco-młodzieżową

Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia Spacery i wycieczki do instytucji publicznych:
-punkty usługowe (np.krawiec)
-sklepy itp.

Odwiedziny w Bibliotece:
Czytanie bajek w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”
Zrobienie wystawy prac plastycznych dzieci

Organizacja spotkań w ośrodku
Zwiedzanie gabinetów,
pogadanki Nabycie przez dzieci orientacji w działaniu instytucji publicznych

Rozwinięcie zainteresowań czytelniczych

Nabycie wiedzy dotyczącej funkcjonowania ośrodka ,
Propagowanie zdrowego stylu życia Scenariusze wycieczek

Potwierdzenia

Potwierdzenie współpracy Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
6. Współpraca z Muzeum Oglądanie wystaw
udział w lekcjach muzealnych Rozwinięcie zainteresowań kulturalnych Potwierdzenie współpracy
2009-2011


7. Współpraca z galerią BWA Oglądanie wystaw, udział w zajęciach Rozwijanie zainteresowań kulturalnych Potwierdzenie współpracy 2010-2011
8. Współpraca ze Strażą Pożarną Udział w spotkaniach ze strażakami
Nabycie wiedzy dotyczącej pracy strażaka Potwierdzenie współpracy 2009 -2011
9. Współpraca z Policją Udział w spotkaniach z policjantami
Nabycie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa Potwierdzenie współpracy 2009 -2011
10.

Nawiązanie współpracy ze Szkołą Specjalną Występ dzieci Uświadomienie dzieciom potrzeby tolerancji i poszanowania ,,odmienności”
drugiego człowieka
Potwierdzenie
dyrektora
2009-2011

§ 8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

L.p Zadania Forma realizacji Zamierzone efekty Sposób dokumentowania Termin
1. Opisywanie i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych Zdiagnozowanie i ustalenie przebiegu oddziaływań ,zadań naprawczych lub profilaktycznych Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy z tymi dziećmi Opis przypadków i wnioski Okres stażu

Niniejszy plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji ulegać modyfikacji zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.

Zatwierdzono do realizacji........................................


Opracowanie Alina Zielińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.