X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12269
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: KAROLINA PAPCIAK
2. Nazwa placówki: Zespół Szkół nr 1. Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1 im. Marcina Kromera w Bieczu
3. Stanowisko: wychowawca świetlicy, nauczyciel języka angielskiego
4. Posiadane kwalifikacje:
- dyplom licencjata na kierunku filologia angielska

II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2010
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2011
3. Opiekun stażu: mgr Ewa Więcek

III. CELE STAŻU
1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
2. Cele szczegółowe:
• poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania zespołu,
• poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia,
• poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć,
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć z prowadzącym,
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich,
• uczestniczenie w wewnątrzszkolnych , pozaszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego,
• pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowankami.

IV. PLAN DZIAŁANIA

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
(§6 ust.2 pkt 1).

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. wrzesień 2010 Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowa, systematyczny kontakt z opiekunem. wrzesień 2010 Opracowanie zasad współpracy.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły. Analiza Statutu Szkoły, programu wychowawczego i profilaktycznego oraz wewnątrzszkolnych zasad oceniania. wrzesień 2010 oraz cały okres stażu Notatki własne.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen itp.. Dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen, itp. wrzesień 2010 oraz cały okres stażu Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w spotkaniach, np. zespołu wychowawczego. wrzesień 2010 oraz cały okres stażu Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołów.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Udział w szkoleniu BHP, lektura obowiązujących aktów prawnych. Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Notatki własne.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy, itp. cały okres stażu Dokumentacja stażysty (zaświadczenia, scenariusze lekcyjne).
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. czerwiec 2011 Sprawozdanie z realizacji stażu.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
na stopień nauczyciela kontraktowego. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. czerwiec 2011 Wniosek oraz dokumentacja
z realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2).

Tworzenie własnego warsztatu pracy. Analiza podręczników, rozkładów materiału, programów nauczania oraz podstawy programowej. wrzesień 2010 Notatki własne.
Opracowanie przedmiotowych systemów oceniania dla poszczególnych klas
z uwzględnieniem uczniów z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Opracowanie samodzielne
i modyfikacja istniejących przedmiotowych systemów oceniania
w oparciu o program nauczania, podstawę programową oraz wewnątrzszkolne zasady oceniania. wrzesień 2010 Przedstawienie opracowanych przedmiotowych systemów oceniania.
Wykorzystanie metod aktywizujących podczas lekcji. Lektura literatury metodycznej, warsztaty. cały okres stażu Notatki własne, zaświadczenie.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach, lektura książek i czasopism o tematyce pedagogiczno-psychologicznej oraz literatury w języku angielskim. cały okres stażu Zaświadczenia, certyfikaty, notatki własne.
Doskonalenie technik multimedialnych. Przygotowanie dokumentacji stażu
w formie elektronicznej. Wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć lekcyjnych. Praca
z komputerem na lekcjach z uczniami. Warsztaty. Publikacja
w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego. wrzesień 2010 – sierpień 2011 Płyta z zapisem elektronicznym. Konspekty lekcyjne. Zaświadczenie.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność
współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły. Analiza programu wychowawczego. wrzesień 2010 Notatki własne.
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas. cały okres stażu Notatki własne.
Zapoznanie się z pracą świetlicy szkolnej Udział w zajęciach świetlicowych, realizacja wybranych zadań. cały okres stażu Notatki własne, konspekty z zajęć.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim. Rozmowy z uczniami oraz opiekunem Samorządu Uczniowskiego. cały okres stażu Notatki własne.
Współpraca z rodzicami uczniów. Udział w zebraniach rodzicielskich. Konsultacje dla rodziców. cały okres stażu Dokumentacja szkolna.
Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów o niskich możliwościach edukacyjnych bądź z uczniami zdolnymi. Godzina dodatkowa w ramach godzin o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b ustawy – Karta Nauczyciela cały okres stażu,
1 godzina tygodniowo Notatki własne.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie terminów z opiekunem stażu. wrzesień 2010 Potwierdzenie opiekuna stażu.
Obserwacja zajęć u opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obecność na lekcji u opiekuna stażu lub innego nauczyciela. raz w miesiącu Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski, refleksje.
Hospitacje na własnych lekcjach. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły i późniejsze ich omówienie. raz
w miesiącu Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
Analiza i samoocena prowadzonych lekcji. Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne. raz
w miesiącu Dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji lekcji.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena Sierpień 2011 Dokumentacja stażysty.

Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

........................................ ........................................
podpis opiekuna stażu podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.