X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12290
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
na podstawie powinności i wymagań
wynikających z rozporządzenia MENiS z 01/12/2004

Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Kapela
Data rozpoczęcia stażu: 19 września 2008 roku
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Przewidywana data zakończenia stażu: 19 czerwca 2011
Posiadane kwalifikacje:
1) tytuł magistra filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
2) uprawnienia do nauczania przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”, uzyskane po ukończeniu Podyplomowego Studium Nauk o Rodzinie przy Uniwersytecie Kardynała S. Wyszyńskiego W Warszawie
3) stopień nauczyciela mianowanego
Autor zastrzega sobie prawo zmiany planu zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

Wstępna analiza własnych umiejętności
Autorefleksja
IX 2008
Teczka osiągnięć zawodowych
Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli
IX 2008
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i sporządzenie planu rozwoju zawodowego
Udział w pracach zespołu przedmiotowego
Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego, pisanie scenariuszów lekcji
(pomoc dla młodych nauczycieli)
Okres stażu
Zapisy w protokołach zebrań zespołu przedmiotowego, materiały dydaktyczne
Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
Aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach zorganizowanych w ramach ODN, studiowanie literatury fachowej
Okres stażu
Świadectwa ukończenia, dokumentacja z posiedzeń rad pedagogicznych, notatki
Opracowanie i wdrożenie programów i projektów edukacyjnych
Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu edukacji teatralnej (szkolne warsztaty teatralne, spotkania z ludźmi teatru itp.)
Okres stażu
Tekst programu, sprawozdanie z realizacji, artykuły prasowe
Współorganizowanie konkursów szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich
Organizowanie etapów szkolnych konkursów,
międzyszkolnych i ogólnopolskich
Zgodnie z harmonogramami konkursów
2008 – 2011
Potwierdzenia udziału, sprawozdania
Przygotowanie uczniów i udział w różnych konkursach
Opracowanie planu przygotowań i prowadzenie kółka
Okres stażu
Zgłoszenia do konkursów, plan przygotowań
Przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego
Prowadzenie konsultacji, przygotowanie i przeprowadzenie testów „na wejście” dla klas 1
oraz testów maturalnych
Okres stażu
Plan działań, tematyka zajęć
Podział na grupy
Raport


§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Stosowanie Internetu w życiu prywatnym i zawodowym
Wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych i Internetu na lekcjach i w życiu codziennym
Okres stażu
Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
Wykorzystanie programu Word i innych do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły.
Okres stażu
Zaświadczenia, pomoce dydaktyczne, scenariusze lekcji, testy
Opracowanie prezentacji komputerowych
Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji na lekcjach języka polskiego i przygotowania do życia w rodzinie
Okres stażu
Prezentacje, potwierdzenie wykorzystania


§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji wspólnych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.
Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć

Okres stażu
Scenariusze, analizy i sprawozdania
Pełnienie obowiązku opiekuna stażu lub opiekuna praktyk
Konsultacje metodyczne, arkusze hospitacji
Okres stażu
Zaświadczenie sprawozdanie, scenariusze i arkusze
Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej scenariuszy lekcji, uroczystości szkolnych, testów i kart pracy.
Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece szkolnej
Okres stażu
Scenariusze, karty pracy, testy
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
Opracowanie i przeprowadzanie wspólnych projektów. Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości
Okres stażu
Scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych, projekty. Sprawozdanie i analiza wspólnych działań
Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów
Konsultacje z innymi nauczycielami języka polskiego, wymiana poglądów
Okres stażu
Notatki, opis działań


§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Przygotowanie wewnątrzszkolnego planu działania Ruchu Obrony Życia
Przygotowanie programu i opracowanie planu zajęć
Okres stażu
Program, plan, sprawozdanie
Współpraca z rodzicami
Przygotowanie i wdrożenie programu pedagogizacji, rozmowy indywidualne
Okres stażu
Program, sprawozdanie, zapis w dzienniku lekcyjnym
Praca z uczniem zdolnym i słabym
Przygotowanie planu działań w ramach konsultacji i zajęć wyrównawczych
Okres stażu
Opis działań
Diagnozowanie potrzeb uczniów
Ankietowanie
Wg potrzeb
Analiza ankiet


§ 8 ust.2 pkt.4 b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Ukończenie kursu egzaminatorów maturalnych. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej z zakresu egzaminu maturalnego z języka polskiego
Udział w pracach OKE Lublin
Okres stażu
Karta powołania


§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
Ukończenie kursu kierowników wycieczek szkolnych
Do 2011
Świadectwo ukończenia kursu, sprawozdanie z praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności
Współpraca z instytucjami opiekuńczymi i kulturalnymi
Praca młodzieży w wolontariacie na rzecz środowiska (dom dziecka, współorganizowanie imprez na Starej Plebanii – siedzibie Towarzystwa Kulturalno –Turystycznego w Janowie Podlaskim)
Okres stażu
Wpisy do dziennika, karty wyjść, dziennik pracy
Organizowanie wycieczek szkolnych
Opracowanie i realizacja planów wycieczek
Okres stażu
Karty wycieczek, karty pracy, sprawozdania i regulaminy
Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy” pomocy dydaktycznych
Stworzenie i systematyczne wzbogacanie podręcznej biblioteczki polonisty, gromadzenie programów multimedialnych, slajdów, plansz itp.
Okres stażu
Spis książek kaset i plansz
Działania profilaktyczne
Pogadanki, udział uczniów w spektaklach profilaktycznych
Okres stażu
Opis działań


§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz psychologiem
Skierowania na badania, opinie, utworzenie „skrzynki pytań”.
Systematyczne spotkania, konsultacje i rozmowy.
Okres stażu
Zaświadczenia, sprawozdania, wpis w dzienniku
Współpraca z Miejską Biblioteką w Białej Podlaskiej
Sposoby tworzenia bibliografii przedmiotowej i podmiotowej
-lekcja biblioteczna;
Zapoznanie z rodzajami i zawartością katalogów bibliotecznych.
2008/2009
Wpis w dzienniku, karta wycieczki, sprawozdanie
Współpraca z biblioteką szkolną
Rozbudzanie potrzeb czytelniczych w ramach lekcji bibliotecznych i wychowawczych
Okres stażu
Zapisy w dzienniku, zagadnienia realizowane na godzinach wychowawczych


§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły

Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych
Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych. Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
Okres stażu
Opis i analiza dwóch przypadków
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych
Sporządzenie planu pracy wychowawcy klasy i jego ewaluacja. Studiowanie literatury fachowej
Okres stażu
Kopia planu pracy wychowawcy klasy. Opis i wynik ewaluacji


§ 9 ust.3
Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych

Inne osiągnięcia zawodowe
Dokumentowanie osiągnięć zawodowych
Okres stażu
Zgodnie z rozporządzeniem

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.