X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12263
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel stażysta

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
GRZEGORZA MASKIEWICZA
NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Szkoła: Gimnazjum nr.13, im.Unii Europejskiej, ul.Mikołaja Reja 1-3, Wrocław
Imię i nazwisko: Grzegorz Maskiewicz
Data rozpoczęcia stażu: 13.09.2010r

Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Alicja Pietrzak
Dyrektor szkoły: mgr Izabela Suleja

Kwalifikacje:
• Ukończone studia wyższe na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, specjalizacja Promocja Zdrowia.
• Dyplomowany instruktor dyscypliny sportu Taniec Sportowy.
• Odbyty kurs Wychowawców Placówek Kolonijnych organizowany przez AWF Wrocław.
Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:

1.Poznanie struktury organizacyjnej szkoły i zasad jej funkcjonowania.
2.Zapoznanie się z obowiązującą dokumentacją szkoły i zasadami jej wdrażania.
3.Zaznajomienie się z przepisami dotyczącymi zasad bezpiecznego prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego – obowiązkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
4.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli pokrewnych przedmiotów.
5.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6.Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a.wewnątrzszkolnych
b.pozaszkolnych
c.samokształcenia

Według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli § 6.1.

I. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontaktowego:
§ 6 ust.2, pkt 1 - Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż:

I.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.

1.Zaznajomienie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego przepisów prawa oświatowego.

2.Analiza powinności oraz wymagań kwalifikacyjnych nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.

II.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
1.Spisanie zasad współpracy.
2.Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.

III.Opracowanie planu rozwoju.
1.Napisanie planu rozwoju zawodowego.

IV.Poznanie tygodniowego planu lekcji wychowania fizycznego, dyżurów, uzgodnienie zasad współpracy z dyrektorem i innymi pracownikami.
1.Analiza funkcjonowania ogólnego planu lekcji, aktywny udział w spotkaniach zespołów przedmiotowych i Radach Pedagogicznych.

V.Poznanie struktury organizacyjnej szkoły.
Analiza dokumentacji szkoły:
- wewnątrzszkolnego systemu oceniania
- statutu szkoły
- regulaminu oceniania pracy nauczycieli
- programu wychowawczego szkoły
- tygodniowego rozkładu zajęć
- zapoznanie się z misją i zadaniami szkoły
Udział w szkoleniu podstawowym BHP.
Omówienie w/w dokumentów z opiekunem stażu.

VI.Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej.
1.Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem ewidencji dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, protokół z Rady Pedagogicznej.

VII.Udział w pracach organów szkolnych związanych z realizacją jej podstawowych zadań i funkcji.
1.Udział w formach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
2Udział w Radach Pedagogicznych.

VIII.Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.
1.Bieżące gromadzenie dokumentów dotyczących realizacji planu rozwoju zawodowego.

IX.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją
1.Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.


§ 6 ust.2, pkt 2 - Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w których nauczyciel odbywał staż

I.Poznanie programu nauczania.
1.Analiza podstawy programowej.

II.Opracowanie planów pracy nauczyciela wychowania fizycznego.
1.Roczne rozkłady materiału.

III.Utrwalanie poprawnych umiejętności. prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
1.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
2.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
3.Wyrobienie umiejętności omawiania i analizy zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

IV.Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
1.korzystanie z komputera przy planowaniu, organizowaniu i dokumentowaniu pracy i przebiegu stażu.


§ 6 ust.2, pkt 3 - Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

I.Poznanie sposobów gromadzenia informacji o środowisku uczniów.
1.Konsultacje ze szkolnym pedagogiem, Zapoznanie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole:
-wywiady środowiskowe,
-opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
-zapisy w protokołach.
-wspieranie programu „Bezpieczna szkoła”
2.Rozmowy z wychowawcami klas.

II.Rozpoznanie problemów środowiska uczniów.
1.Współpracy z pedagogiem szkolnym.
2.Konsultacje dla rodziców.
3.Indywidualne rozmowy z uczniami.

III.Koordynacja zajęć pozalekcyjnych z innymi nauczycielami.
1. Prowadzenie zajęć tanecznych w zależności od zapotrzebowania uczniów.

IV.Współorganizacja i udział w uroczystościach i imprezach kulturalnych.
Włączenie się do organizacji imprez, np.:
- Święto Sportu
- Szukamy talentów
- Realizacja programu „Trzymaj formę”


§ 6 ust.2, pkt 4 - Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

I.Poznanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
1.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli pod katem zgodności z celami dydaktycznymi wynikającymi z tematów lekcji.

II. Inne działania podejmowane przez nauczyciela
Doskonalenie własnego warsztatu pracy
1.Wzbogacenie warsztatu pracy.
- Przygotowanie nowych pomocy i wykorzystanie ich w procesie dydaktyczno – wychowawczym na zajęciach w celu podniesienia poziomu pracy.
2.Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
- Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie.
- Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
- Korzystanie z poczty Internetowej
- Praca z dziennikiem Librus
- Korzystanie ze źródeł internetowych (publikacji)
3.Popularyzacja nauki tańca wśród uczniów i ich rodziców.
- Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów tańca.
- Przeprowadzenie pogadanek związanych z historią tańca.
- Promocja zdrowia poprzez popularyzację tańca w środowisku młodzieży.
4.Pozyskiwanie środków na uatrakcyjnianie form aktywizacji uczniów.
- Przekazywanie ulotek na zebraniach rodziców.
- Podanie informacji do powszechnej wiadomości uczniów i ich rodziców poprzez stronę internetową.

Opracował:
Grzegorz Maskiewicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.