X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11886
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Konin, 06.09.2010

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko stażysty: Ela Koziarska

Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

Data rozpoczęcia stażu: 2010.09.01

Data zakończenia stażu: 2010.05.31

Opiekun stażu: mgr Stanisław Poturała

CEL GŁÓWNY:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

2. Analiza dokumentacji obowiązującej w szkole i zasad dotyczących jej prowadzenia.

3. Poznanie przepisów oświatowych oraz przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.

4. Doskonalenie warsztatu metodycznego poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.

5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.

6. Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- wewnątrzszkolnych
- samokształcenia

7. Współpraca z rodzicami i wychowawcami klas.

I. SFERA ORGANIZACYJNA
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli , śledzenie informacji w internecie i prasie poświęconej oświacie wrzesień 2010 napisanie niniejszego planu rozwoju, rozpoczęcie stażu z początkiem pracy w szkole
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu rozmowy, hospitacje wrzesień 2010 oraz
na bieżąco Współpraca z opiekunem stażu
Zapoznanie się z zasadami funkcjo-nowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją Prowadzenie dzienników lekcyjnych i konspektów oraz zapoznanie się z :
-statutem szkoły
-programem dydaktyczno-wychowawczym
-wewnątrzszkolnym systemem oceniania wrzesień 2010 oraz
na bieżąco Zapisy w dziennikach, konspekty
Uczestnictwo w działaniach wewnątrzszkolnych Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami moich uczniów, ich rodzicami, praca w zespołach przedmiotowych Na bieżąco Zaświadczenia, obecność na zebraniach i radach pedagogicznych
Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły Planowanie i organizacja lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły, współpraca w realizacji planu rozwoju szkoły, regulaminów Na bieżąco Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie i opis dokumentów , działań, programów, scenariuszy, wydarzeń, itp.
Analiza własnych działań i ocena skuteczności Na bieżąco Wspomniane dokumenty
Przygotowanie projektu sprawozdania Opis realizacji niniejszego planu rozwoju Maj 2010 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

II. SFERA DYDAKTYCZNA
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Tworzenie własnego warsztatu pracy dobierając podręczniki, zeszyty ćwiczeń, czasopisma, testy diagnostyczne, plany wynikowe Przegląd oferty wydawniczej w katalogach lub internecie, analiza wybranych zestawów podręczników, modyfikacja i tworzenie planów wynikowych Wrzesień 2010 Wybrane i zakupione przez uczniów podręczniki i zeszyty ćwiczeń, zestawy testów dostosowane do odpowiednich grup, wybrane czasopisma.
Plany wynikowe do wybranych podręczników
Opracowanie kryteriów ocen dla poszczególnych klas Opracowanie samodzielne i modyfikacja istniejących kryteriów ocen w programie nauczania dla wybranych podręczników Wrzesień 2010 Ujęcie oczekiwanych od ucznia umiejętności w planach wynikowych oraz przedstawienie opracowanych kryteriów ocen dyrekcji
Współpraca z nauczycielami w celu realizacji ścieżek międzyprzedmioto-wych. Odpowiedni dobór i kolejność tematów, łączenie nauki przedmiotu z edukacją kulturalną, medialną, regionalną, prozdrowotną, ekologiczną, proeuropejską,itp. Na bieżąco Zapisy w dziennikach lekcyjnych
Tworzenie i organizowanie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych, wystrój gabinetu. Współpraca z wydawnictwami, dyrekcją szkoły i pozostałymi nauczycielami Na bieżąco Wystrój gabinetu,
przygotowane materiały, pomoce
Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach -Studiowanie literatury metodycznej
-hospitacje Na bieżąco konspekty, arkusze obserwacji lekcji
Zastosowanie metod aktywizujących (projekty) w celu stworzenia pomocy naukowych, wyeksponowania pracy uczniów i późniejszego z nich korzystania Metoda projektowa Na bieżąco Wyeksponowane prace uczniów zdobiące gabinet i służące jako pomoce naukowe
Obserwacja zajęć u opiekuna stażu i innych nauczycieli Obecność na lekcjach innych nauczycieli, omówienie zajęć Na bieżąco Arkusze obserwacji lekcji
Hospitacje na własnych lekcjach co najmniej raz w miesiącu Prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji szkoły lub opiekuna stażu i późniejsze ich omówienie Na bieżąco
Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje, opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej
Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie lekcji, obserwacje lekcji Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne, Na bieżąco Dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji lekcji
Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego
szkolenia, seminaria i warsztaty, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania Na bieżąco oraz w przyszłości Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy,
Dokumentacja własnych działań pedagogicznych Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków Na bieżąco Scenariusze zajęć, programy, plany wynikowe, ankiety, testy

III. SFERA OSOBISTA
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY
Wstępna samoocena
Autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, wnioski
Na bieżąco Wdrażanie wniosków do planu rozwoju
Dzielenie się wiedzą i
pozyskiwanie jej od doświadczonych nauczycieli Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom Na bieżąco portale internetowe,
niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w szkolnej dokumentacji
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych Współpraca z nauczycielami , dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena Na bieżąco Kontakty interpersonalne min. z uczniami i gronem pedagogicznym
Analiza i samoocena swoich zachowań Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych Na bieżąco Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy
Wykorzystanie techniki, zwłaszcza komputera i internetu w pracy pedagogicznej Praca z komputerem z wykorzystaniem internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, przygotowanie lekcji oraz na lekcjach z uczniami Na bieżąco Scenariusze lekcji,
publikacje w internecie

IV. SFERA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA
Zapoznanie się z planem wychowawczo-dydaktycznym szkoły Analiza planu wychowawczo-dydaktycznego październik 2010
Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia Rozmowy, metody pracy, wsparcie duchowe dla uczniów,
Lekcje poświęcone wszelkim dostępnym źródłom i formom samodzielnej nauki Na bieżąco Konspekty
Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej Na bieżąco

Wyniki we współpracy z uczniem
Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz tolerancji i odpowiedniej postawy społecznej wobec innych ludzi, rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych Na bieżąco Konspekty, świadomość kulturowa uczniów
Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce Badanie i diagnozowanie sytuacji każdego ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami, udzielanie pomocy i otoczenie szczególną opieką i uwagą uczniów tego wymagających Na bieżąco Wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.