X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11883
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
(Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 01. XII. 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dziennik Ustaw Nr 214 z 16 listopada 2007 r. pozycja nr 1580)

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Anna Makaruk
Stanowisko: Nauczyciel świetlicy
Nazwa i adres szkoły:
Szkoła Podstawowa Nr 87
80-680 Gdańsk, ul. Tęczowa 6
Opiekun stażu: mgr Zofia Nowak
TERMINARZ:
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2010 r.
Data zatwierdzenia projektu planu rozwoju zawodowego: 20.09.2010 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2011 r.
Data dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu:

Podstawa prawna:
• Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593)
(Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

Zgodnie z: § 6 ust.1 pkt.1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY WSPIERAJĄCE SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, śledzenie informacji
w Internecie i prasie poświęconej oświacie, udział w kursach (szkoleniach) dla nauczycieli stażystów Dyrektor szkoły, opiekun stażu Sporządzenie planu rozwoju, rozpoczęcie stażu z początkiem pracy w szkole, zaświadczenia Wrzesień 2010 r.
Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły, obowiązującą dokumentacją, znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty Analiza dokumentacji:
- Statut Szkoły,
- Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyki,
- Kalendarium Roku Szkolnego,
- Koncepcja Pracy Szkoły,
- WSO,
- Regulamin pracowniczy,
- Znajomość przepisów dotyczących Systemu Oświaty,
- Procedury wewnątrzszkolne,
- Plan Nadzoru Pedagogicznego,
- Wieloletni Plan Dokształcania i Doskonalenia nauczycieli,
- Ustawa o Systemie Oświaty,
- Karta Nauczyciela.
Zapoznanie się
z tygodniowym rozkładem zajęć
w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora
z pracownikami.
Znajomość przepisów dotyczących pomocy społecznej i postępowaniem w sprawach nieletnich (Procedury Postępowania w Sytuacjach Kryzysowych) Dyrektor szkoły, opiekun stażu, pedagog szkolny, nauczyciele Zapisy w dziennikach, notatki. Zestaw poznanych aktów prawnych (zewnętrznych i wewnętrznych) Wrzesień 2010 r.
oraz w trakcie trwania stażu
Znajomość przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy Udział w szkoleniu
Wewnętrznym i zewnętrznym. Poznanie zapisów rozp. o bhp w szkole z 2002 r. Zapoznanie z zasadami ewakuacji i rolą nauczyciela w tym zakresie Opiekun stażu, pracownik BHP Oświadczenie o znajomości przepisów i świadectwo ukończenia kursu, notatki Wrzesień 2010 r. i cały rok szkolny
Aktywne uczestnictwo
w życiu szkoły Planowanie i organizacja oraz udział
w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły, współpraca w realizacji Koncepcji Pracy Szkoły, Planu Wychowawczego i Profilaktyki Dyrektor szkoły, opiekun stażu, nauczyciele Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach, kronika świetlicy, scenariusze zajęć W trakcie trwania stażu
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego i działań własnych nauczyciela, Rozp. MEN 24.08.2010 r.
Gromadzenie i tworzenia dokumentów potwierdzających realizację Planu Rozwoju Opiekun stażu Zaświadczenia, programy, scenariusze, pomoce dydaktyczne, zapisy w dziennikach, sprawozdania nauczyciela, notatki W trakcie trwania stażu
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Autorefleksja i autoanaliza, opis realizacji niniejszego planu rozwoju. Analiza własnych działań i ocena ich skuteczności Opiekun stażu Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju Maj 2011 r.
Zapoznanie się z obowiązkami wychowawcy świetlicy szkolnej Poznanie zakresu obowiązków nauczyciela świetlicy oraz przepisów prawnych Dyrektor szkoły, opiekun stażu, pracownik świetlicy Uwagi w autorefleksji, akta nauczyciela W trakcie trwania stażu
Zgodnie z: § 6 ust.1 pkt.2
Uczestnictwo jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela Obecność na zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli Dyrektor, opiekun stażu, nauczyciele Wnioski z obserwacji zajęć. Własne spostrzeżenia i refleksje. Nabycie umiejętności prowadzenia zajęć W trakcie trwania stażu
Zgodnie z: § 6 ust.1 pkt.3
Umiejętność prowadzenia zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora

Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu
Rozmowa z opiekunem stażu, omówienie jego roli, zakresu i form udzielania pomocy, określenie zasad współpracy
Opiekun stażu
Opracowanie zasad współpracy, rozmowy, obserwacje zajęć Wrzesień 2010 r.
oraz w trakcie trwania stażu
Ustalenie z opiekunem stażu terminów spotkań, tematyki zajęć na okres stażu, ustalenie tematów zajęć obserwowanych i prowadzonych, organizacja zajęć własnych
Opracowanie zakresu i tematów zajęć, ustalenie celów edukacyjnych i wychowawczych, zadań, form realizacji, opracowanie scenariuszy dostosowanych do potrzeb grupy, projektowanie i wykonanie pomocy do zajęć

Opiekun stażu
Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu
Wrzesień 2010 r.

Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu Opracowanie scenariusza zajęć, hospitacja, obserwacja zajęć, omówienie wyników Dyrektor szkoły, opiekun stażu, nauczyciele Arkusze obserwacji lekcji, notatki, konspekty, arkusze hospitacji Dwa razy w miesiącu
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy
Dyrektor szkoły, opiekun stażu
Autorefleksja, autoanaliza, ewaluacja
W trakcie trwania stażu
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej Poprawienie jakości pracy, czytanie literatury, prasy związanej z zawodem wychowawcy świetlicy Opiekun stażu Własne notatki W trakcie trwania stażu
Doskonalenie multimedialnych technik pracy własnej
Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy pedagogicznej Opiekun stażu, nauczyciel informatyki Przygotowanie w formie elektronicznej:
- dokumentów nauczyciela,
- dokumentacji stażu,
- materiałów na zajęcia,
- ważne dla nauczyciela strony internetowe i ich zestaw.
Scenariusze zajęć W trakcie trwania stażu
Zgodnie z: § 6 ust.1 pkt.4
Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli

Uczestnictwo
w działaniach
wewnątrzszkolnych Współpraca z nauczycielami
i wychowawcami uczniów oraz z rodzicami uczniów.
Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli:
- rady pedagogiczne,
- rady szkoleniowe
- aktywny udział w działaniach grup zadaniowych nauczycieli Dyrektor szkoły, opiekun stażu, nauczyciele Obecność na radach pedagogicznych, w trakcie zebrań z rodzicami W trakcie trwania stażu
Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego Kursy metodyczne, szkolenia, seminaria
i warsztaty, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania na terenie szkoły i poza nią Dyrektor szkoły, opiekun stażu Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy W trakcie trwania stażu
Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków

Rozmowa,
obserwacja, karty zgłoszenia dziecka do świetlicy

Dyrektor,
opiekun stażu,
pedagog szkolny,
inni nauczyciele,
rodzice, wychowawcy

Charakterystyka grupy świetlicowej w przygotowanej przez siebie formie

W trakcie trwania stażu

Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie właściwego zaspokajania potrzeb wychowanków

Udział w szkoleniach, kursach,
lektura pedagogiczna i psychologiczna, rozmowy

Opiekun stażu,
osoby prowadzące kursy, pedagog szkolny, wychowawcy

Zaświadczenia, prezentacja literatury, notatki

W trakcie trwania stażu

Zapoznanie się z Programem Wychowawczym Szkoły

Analiza programu wychowawczego i realizacja zatwierdzonych działań z wychowankami i na rzecz wychowanków oraz rodziców Dyrektor szkoły, opiekun stażu Własne notatki, miesięczne plany pracy świetlicy Wrzesień 2010 r.
w trakcie trwania stażu

Wspomaganie aktywności twórczej dzieci Udział wychowanków w konkursach plastycznych, wystawy prac dzieci, zajęcia plastyczne
Dyrektor szkoły,
opiekun stażu, nauczyciele
Dyplomy,
sprawozdania z organizacji konkursów, scenariusze, zdjęcia
W trakcie trwania stażu
Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych Pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, gry i zabawy edukacyjne Opiekun stażu Potwierdzenie opiekuna stażu W trakcie trwania stażu

Opracowała: mgr Anna Makaruk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.