X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11900
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Nauczyciel mianowany: mgr Monika Jagiełło-Trif
Miejsce pracy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
ul. Szosowa 2
74-320 Barlinek

Nauczany przedmiot: język angielski
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2008 r.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2011 r.

PLAN ROZWOJU
mgr Monika Jagiełło-Trif
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
• analiza nowych przepisów prawa
• oświatowego dotyczących reformy oświaty
• wniosek o rozpoczęcie stażu
• plan rozwoju zawodowego

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego
- przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju

§ 8 ust.2 pkt. 1
„Uzyskanie pozytywnych efektów w Pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
Opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.”

-uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej
- ukończenie różnych form doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
- samodzielne studiowanie literatury fachowej
- gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu: literatura, słowniki, plansze, itp.
- opieka nad pracownią języka angielskiego: wzbogacenie wyposażenia, dbałość o sprzęt i wystrój
- współpraca z Biblioteką szkolną i prenumerata dla uczniów czasopism dydaktycznych w języku angielskim
- przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych
- organizacja i przeprowadzanie Szkolnego Konkursu „TEST YOUR ENGLISH”
- organizacja i przeprowadzanie Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego

§ 8 ust. 2 pkt. 2
„Wykorzystywanie w pracy technologii Informacyjnej i komunikacyjnej.”

-Prowadzenie zajęć w pracowni
-Komputerowej lub z użyciem internetu
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami
- przygotowywanie testów, kartkówek i scenariuszy zajęć techniką komputerową
- tworzenie prezentacji w programie Power Point
§ 8 ust.2 pkt 3
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.”

-Publikacja dorobku zawodowego w portalu internetowym
- prowadzenie zajęć otwartych / lekcji koleżeńskich dla zainteresowanych nauczycieli
- konsultacja z nauczycielami języka angielskiego z innych szkół
- praca w szkolnym zespole przedmiotowym ZNJO (Zespół Nauczycieli Języków Obcych)

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. a
„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.”

- opracowanie i wdrożenie programu zajęć koła języka angielskiego

§ 8 ust 2 pkt 4 lit. c
„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.”

- realizacja projektu „Szkoła Zarządzająca Wiedzą”
- opracowanie planu pracy do zajęć wyrównawczych z języka angielskiego
- prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego
- prowadzenie zajęć fakultatywnych dla maturzystów

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. e
„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.”

- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami wg. potrzeb szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 5
„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.”

- ukończenie formy doskonalenia zawodowego dotyczącej rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
- diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych

Inne zagadnienia i problemy mogące wyniknąć w czasie trwania stażu.
Nauczyciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian aktualizujących w planie rozwoju zawodowego pod kontem zgodności z priorytetami szkoły i stosownie do zaleceń oraz priorytetów Dyrektora szkoły. Zmiany wprowadzane będą w postaci Aneksu.

Opracowanie: Monika Jagiełło-Trif
10.09.2008r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.